Kaupan työvoiman kasvu on ollut vahvaa 3-4 viimeisen vuoden aikana. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen kehitysluvut kertoivat vahvan kasvun jatkuneen koko viime vuoden eikä loppuvuoden aikanakaan tapahtunut notkahdusta.

Kaupan palkansaajien lukumäärä oli vuonna 2008 keskimäärin 273800.

Kaupan palkansaajien lukumäärä kasvoi vuoden 2008 aikana keskimäärin 6200. Kasvu oli siten jopa hieman nopeampaa kuin mitä Suomen Kaupan Liitto arvioi tammikuussa 2008. Silloinen liiton tekemä kasvuarvio oli 5000 palkansaajaa.

Kaupan palkansaajien lukumäärien kehitystä 2008 kuvaa seuraava taulukko

Toimiala 1. – 12./2008 1. – 12./2007 Muutos
·vähittäiskauppa 137800 137400 400
·tukkukauppa 91700 86600 5100
·autokauppa 21600 18900 2700
·huoltoasemat 4400 5700 -1300
Kauppa yhteensä 273800 267600 6200

Kaupan työllisyyden myönteinen kehitys jatkui joulukuussa
Kaupan palkansaajien lukumäärä oli joulukuussa 272000.

Joulukuussa 2008 palkansaajien määrä kehittyi seuraavasti:

  • 8000 palkansaajaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin eli joulukuussa 2007
  • 12000 palkansaajaa vähemmän kuin edellisenä kuukautena eli marraskuussa 2008

Tilastokeskuksen joulukuun 2008 työvoimatiedustelun mukaista kaupan toimialoittaista kehitystä kuvaavat seuraavat vertailutiedot:

  • Vähittäiskaupassa palkansaajia oli 141100. Lukumäärä on 3000 vähemmän kuin vuosi sitten joulukuussa. Edelliseen kuukauteen eli marraskuuhun 2008 verrattuna oli vähennystä 5000 henkeä.
  • Tukkukaupassa palkansaajia oli 90200, joka on 9000 enemmän kuin vuosi sitten joulukuussa. Edelliseen kuukauteen eli marraskuuhun 2008 oli nousu 1000.
  • Bensiinikaupassa palkansaajia oli 3000, joka on 1900 vähemmän kuin vuosi sitten joulukuussa.
  • Autokaupassa oli 19500 palkansaajaa, joka on 500 enemmän kuin vuosi sitten joulukuussa.

Arviota vuoden 2009 työvoimakehityksestä ei tehdä
Kaupan toimintaympäristöön vaikuttaa voimakkaasti kansainvälinen talous- ja finanssikriisi ja epävakaus. Oman maamme kokonaistalous ja pankit ovat toki paremmassa kunnossa kuin kilpailijamaiden. Kuitenkin koko kansantalouden ja erityisesti vientiteollisuuden vaikeudet voivat johtaa kansantuotteen supistumiseen ja kulutuskysynnän hiipumiseen.

Poikkeuksellisen nopea palkansaajien ja kotitalouksien ostovoiman kehitys, elintarvikkeiden arvonlisäveron lasku, hidastuva yleinen hintakehitys, polttonesteiden hintatason palautuminen, asuntolainojen korkojen aleneminen ja monet muut myönteiset tekijät sinänsä luovat myönteisiä edellytyksiä kotimaiselle kulutuskysynnälle ja siten erityisesti vähittäiskaupan toimintaedellytyksille. Kulutuskysyntään vaikuttaa kuitenkin ratkaisevasti mielipideilmasto. Vienti- ja rakennusteollisuuden on-gelmat puolestaan näkyvät vahvasti monilla tukkukaupan toimialoilla.

Kaupan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttaa kokonaistalouden ja ostovoiman kehityksen ohella monet tekijät. Merkittävää on, että kuluvana vuonna kaupan työllistämisedellytyksiä tukee ammattitaitoisen työvoiman saannin helpottuminen ja kaavailtu työnantajan kansaneläkemaksun poistaminen. Kaupan palkkasumma on noin 7 miljardia € ja keskimääräinen kansaneläkemaksu tällä hetkellä noin 2 %, joten maksun poiston vaikutus kaupan alalla on 100-150 miljoonaa €.

Talouskehityksen heikon ennakoitavuuden vuoksi ei tässä vaiheessa tehdä arviota tämän vuoden kaupan palkansaajien lukumäärän kehityksestä.