Kauppaan kohdistunut rikollisuus on voimakkaassa kasvussa. Poliisille ilmoitettujen myymälävarkauksien määrä on kasvanut kuluvana vuonna syyskuun loppuun mennessä yli kymmenen prosenttia. Pääkaupunkiseudulla kasvu on ollut vieläkin nopeampaa.

Tarkasteltaessa myymälävarkausten kehitystä vuoden 2007 syyskuusta vuoden 2009 syyskuuhun poliisille ilmoitettujen varkausten määrässä on kasvua yli 20 prosenttia. Sakon muuntorangaistuksen poiston uskotaan olevan keskeinen syy kasvuun. Muuntorangaistuksen poisto on saanut varsinkin taparikolliset suhtautumaan välinpitämättömästi kiinnijäämisen seurauksiin.

Myös ulkomaalaisten ammattilaisryhmien tekemien varkauksien määrän kasvu on huolestuttava. Viranomaisarvion mukaan etenkin Virosta, Liettuasta, Puolasta ja Romaniasta lähtöisin olevien ammattimaisten omaisuusrikollisten tilausperiaatteella tapahtuva toiminta Suomessa jatkaa todennäköisesti vahvaa kasvuaan. Keskusrikospoliisin kokoaman ”Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuvassa” on kiinnitetty myös huomiota edellä mainittuihin seikkoihin.

Myymälävarkaudet aiheuttavat taloudellisten tappioiden ohella myös turvattomuuden lisääntymistä sekä kaupan henkilökunnan että asiakkaiden keskuudessa. Kauppa perääkin viranomaisilta ja erityisesti sisäasiain- ja oikeusministeriöiltä yhteistyötä ja toimenpiteitä ilmiön kitkemiseksi sekä parempaa varautumista ongelman seurauksiin.

Hyväksyessään hallituksen esityksen laeiksi rikoslain 2 a luvun ja uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta eduskunta päätti kolmesta lausumasta, joiden keskeinen sisältö oli seuraava:

  • Poliisin sakotusohjeessa rajataan rangaistusmääräysmenettelyn käyttö pois tilanteista, joissa tekijä on menettelyllään osoittanut piittaamattomuutta lain kielloista tai käskyistä.
  • Hallitus käynnistää viipymättä yhdyskuntaseuraamuksen kehittämistä koskevan kokonaistarkastelun ja tekee sitä varten tarvittavat ehdotukset sakonmuuntorangaistusjärjestelmän ulkopuolelle jääville soveltuvaksi yhdyskuntaseuraamukseksi tai muuksi muuntorangaistuksen korvaavaksi toimeksi.
  • Eduskunta edellyttää, että oikeusministeriö seuraa ja arvioi sakon muuntokiellosta aiheutuvia vaikutuksia kiinnittäen huomiota muiden seikkojen ohella sakkovankien määrän kehitykseen, sakkotulojen määrään, sakkorangaistuksen uskottavuuteen rikosoikeudellisena seuraamuksena sellaisissa tapauksissa, joissa henkilö syyllistyy toistuvasti vähäisiin rikoksiin, vaikutuksiin rikollisuuteen kokonaisuutena, vaikutuksiin kaupan alan yritysten kannalta sekä käräjäoikeuksien, kuntien ja muiden asianomaisten viranomaisten toimintaan, ja antaa asiasta selvityksen lakivaliokunnalle vuoden 2010 loppuun mennessä.

Kauppa pitää erittäin tärkeänä, että eduskunnan hyväksymissä ponsissa esitetyt asiat saatetaan pikaisesti käytäntöön.

Taustaa rikollisesta hävikistä

Vähittäiskaupan hävikki Suomessa oli kansainvälisen tutkimuksen (The Global Retail Theft Barometer 2008 / Checkpoint) mukaan 1,3 prosenttia myynnistä. Tästä rikollisen hävikin osuus oli 1,12 prosenttia. Kun vähittäiskaupan myynti oli vuonna 2008 noin 39,74 miljardia euroa, se merkitsee 444 miljoonan euron tappioita kaupalle. Kauppa käyttää lisäksi varkaushävikin estämiseen tarkoitettuihin laitteisiin, järjestelmiin ja niiden ylläpitoon sekä vartiointiin saman tutkimuksen mukaan Euroopassa 0,34 prosenttia myynnistä, mikä merkitsee lisäksi vuositasolla vielä noin 135 miljoonan euron kustannusta.

Lisätiedot: Asiamies Matti Räisänen, Kaupan liitto, p. 050 357 1959
Turvallisuusvaliokunnan puheenjohtaja Harri Uusitalo, p. 040 5873030