Tiedote 12.05.2008.

Akut ja paristot on jätelain muutoksella saatettu tuottajavastuun piiriin. Vaatimukset käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen keräämisestä kiristyvät nopeasti, sillä keräysjärjestelmien tulee olla toiminnassa jo syyskuun lopulla.

EU-direktiiviin perustuvan uuden lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat kaikentyyppiset, myös ajoneuvoihin ja laitteisiin sisältyvät paristot ja akut, riippumatta siitä milloin ne ovat saatettu markkinoille.

Tuottajien eli maahantuojien ja valmistajien sekä kaupan vastuut

Uusi järjestelmä perustuu tuottajavastuuseen. Tämä merkitsee sitä, että käytettyjen paristojen ja akkujen keräämisestä, käsittelystä, kierrätyksestä ja hävittämisestä sekä niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa tuottaja. Tuottaja on se maahantuoja tai valmistaja, joka saattaa paristoja tai akkuja markkinoille ensimmäistä kertaa EU:n jäsenvaltion alueella. Tuottajien on järjestettävä käytettyjen paristojen ja akkujen vastaanotto sekä vastattava siitä aiheutuvista kustannuksista 26.9.2008 alkaen. Vuoden kuluttua tästä eli 26.9.2009 lähtien tuottajien on myös järjestettävä näiden jätteiden esikäsittely ja kierrätys ja vastattava aiheutuvista kustannuksista.

Myös vähittäiskaupan on osallistuttava talteenoton ja keräyksen toteuttamiseen. Vähittäiskaupan on otettava valikoimaansa kuuluvat käytetyt akut ja paristot takaisin kuluttajilta maksutta. Tämä koskee myös ns. vanhoja, ennen direktiivin voimaantuloa markkinoille luovutettuja paristoja ja akkuja. Vähittäiskaupan on myös koottava kerätyt paristot ja akut kuljetuksen järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisiksi eriksi sekä tiedotettava käyttäjälle mahdollisuudesta toimittaa käytöstä poistettavat kannettavat paristot ja akut myyntipisteeseen. Vastaanoton, joka siis alkaa 26.9.2008, on oltava käyttäjälle maksutonta eikä sen edellytyksenä saa vaatia uuden pariston tai akun ostamista.

Vaikutuspiiri on laaja

Uusien säännösten vaikutuspiiri on laaja. Se koskee kaikkia yrityksiä, jotka maahantuovat tai valmistavat paristoja tai akkuja tai pariston tai akun sisältäviä tuotteita.

Direktiiviin perustuvalla kansallisella lainsäädännöllä rajoitetaan lisäksi elohopeaa ja kadmiumia sisältävien paristojen ja akkujen saattamista markkinoille.

Tuottajien on tehtävä kuluvan vuoden [päivämäärä vielä avoin, mahdollisesti elokuun alkuun mennessä] ilmoitus toimintansa merkitsemisestä Pirkanmaan ympäristökeskuksen ylläpitämään tuottajatiedostoon. Lisäksi paristoissa ja akuissa on oltava niiden erilliskeräystä ja raskasmetallipitoisuutta osoittavat merkinnät 26.9.2008 alkaen. Tehoa osoittavat merkinnät on tehtävä 26.9.2009 lähtien.

Tuottajavastuusta voi huolehtia liittymällä tuottajayhteisöön

Akkuja ja paristoja sellaisenaan tai laitteissa tuottavat yritykset eli siis maahantuovat yritykset voivat hoitaa tuottajavastuunsa liittymällä jäseneksi tuottajayhteisöön, joka tulee syksystä eteenpäin hoitamaan akkuja ja paristoja koskevan tuottajavastuun jäsenyritystensä puolesta. Kun yritys on jäsenenä tuottajayhteisössä, ei erillistä ilmoitusta akkujen- ja paristojen tuottajavastuusta Pirkanmaan ympäristökeskukselle tarvita. Lisäksi tuottajayhteisöt hoitavat jäsentensä puolesta raportoinnin viranomaiselle. Keräys- kuljetus- ja hyödyntämispalveluja tuottajayhteisölle tarjoavat yksityiset ympäristöhuoltoyritykset.

Lisätiedot:

  • Elinkeinoelämän keskusliitto, asiantuntija Benny Hasenson, puh. 09 4202 2543
  • Suomen Kaupan Liitto, asiamies Matti Räisänen, puh. 09 1728 5113
  • Teknologiateollisuus, asiantuntija Peter Malmström, puh. 09 192 3387
  • Teknisen Kaupan Liitto, ympäristöpäällikkö Marja Ola, puh. 09 6824 130
  • Ympäristöyritysten Liitto, toimitusjohtaja Katri Penttinen, puh. 90 1728 4339