Suomen Kaupan Liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM sopivat 19.11. ennen hallituksen iltakoulua aukiololainsäädännön mahdollisen muutoksen varalta eräistä Kaupan työehtosopimuksen muutoksista.
  • Sopijapuolet ovat yksimielisiä aukiololainsäädännön selkeyttämisen päälinjoista. Lainsäädännön voimaan tulohetkenä toteutetaan työehtosopimuksen muutokset edellyttäen, että lainmuutokset vastaavat sopijapuolten yhteisiä päälinjoja. Lisäksi sopijapuolet vaikuttavat sunnuntaityön laajentumisen huomioon ottamiseen yhteiskunnan liikenne- ja lastenpäivähoitopalvelujen kehittämistyössä.

A. Selkeyttämisen päälinjat

Sopijapuolten yhteiset aukiololain uudistuksen päälinjat ovat:

  • Ammattimaista vähittäiskauppaa saa harjoittaa, jollei tässä laissa toisin säädetä, arkipäivänä kello 7 - 21 välisenä aikana, paitsi lauantaina kello 7 -18 välisenä aikana.
  • Sunnuntaina ammattimaista vähittäiskauppaa saa harjoittaa kello 12 -18 välisenä aikana, paitsi marras- ja joulukuussa isänpäivän ja joulupäivän välisenä aikana kello 12 – 21 välisenä aikana. Liikenneasemien päivittäistavaramyymälät ovat kiinni jouluaatosta kello 12 joulupäivään kello 12.
  • Niissä vähittäiskaupan myymälöissä, joissa vakinainen liiketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on enintään 400 neliömetriä, voidaan ammattimaista päivittäistavarakauppaa harjoittaa em. kelloajoista riippumatta.

Juhlapäivien aukioloajat

Ammattimaista vähittäiskauppaa ei saa harjoittaa kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä, äitienpäivänä, isänpäivänä eikä itsenäisyyspäivänä eikä kello 18 jälkeen vapun- ja uudenvuodenaattona eikä kello 12 jälkeen joulu- ja juhannusaattona.

Edellä 1 § 3 momentin vähittäismyymälöistä saa kuitenkin harjoittaa myyntiä enintään 4 tunnin ajan kello 8 -18 välisenä aikana viimeisenä peräkkäin sattuvasta kirkollisesta juhlapäivästä.

Soveltamisalan rajoitukset

Laki ei koske mm.:

  • apteekkeja
  • autokauppaa
  • kioskikauppaa
  • huolto- ja liikenneasemia (enintään 400 m2 päivittäistavaramyymälä)

B. Ehdolliset työehtomuutokset

Seuraavassa selostetaan lyhyesti Kaupan työehtosopimuksen keskeiset ehdolliset muutokset, jotka tulevat voimaan samaan aikaan kuin aukiololain uudistus:

Sunnuntaityö

Sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä saa teettää työtä vain, jos siitä on työsopimuksella sovittu tai työntekijä antaa siihen erikseen suostumuksensa.

Työntekijällä on kalenterivuoden aikana vähintään 22 työstä vapaata sunnuntaita, ellei toisin sovita 23 §:n mukaisesti. Jos työsuhde ei ole jatkunut koko kalenterivuotta, on työstä vapaita sunnuntaita vastaavassa suhteessa.

Työntekijälle annetaan sunnuntai tai kirkollinen juhlapäivä vapaaksi perustellusta perhesyystä hänen ilmoitettuaan siitä ennen työvuoroluettelon laatimista.

Sunnuntaityön teettämisessä noudatetaan tasapuolisuutta ottaen erityisesti huomioon työntekijän ammattitaito, osaaminen ja soveltuvuus tehtävään.

Vähittäiskaupan myyjien iltalisä

Myymälän oltua auki sunnuntaisin marras- ja joulukuussa kello 18.00 jälkeen maksetaan kello 18.00 – 24.00 tehdystä työstä iltalisä kaksinkertaisena.

Kello 00.00 – 06.00 tehdystä työstä maksetaan yölisä, jonka suuruus on myymälöissä niiden ollessa auki 50 %:lla korotettu iltalisä.

Vuosiloma

Vähintään 6 päivän pituisen lakisääteisen vuosiloman

  • alkaessa maanantaina on loman alkamista edeltävä sunnuntai vapaapäivä
  • päättyessä lauantaina on loman päättymistä seuraava sunnuntai vapaapäivä.

Huolto- ja liikenneasematyöntekijät:

Ilta- ja yölisä:
Liikenneasemien (palkkaryhmä B1, liikenneasemapöytäkirjan 4 §:n 3. kohdan mukainen päivittäistavarakauppa) työaikalisien suuruudet ovat: iltalisä 1,75 €/t, sunnuntaina, kirkollisina juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivänä 3,50 €/t (klo 18.00 – 24.00 ), yölisä 3,50 €/t (00.00 – 06.00).

Muilla huolto- ja liikenneasemilla noudatetaan pöytäkirjan voimassa olevia ilta- ja yölisää koskevia määräyksiä.