Viime tammikuussa voimaan astunut CLP-asetus tuo mukanaan joukon muutoksia erityisesti kemikaalien luokituksiin ja merkintöihin. Myös käyttöturvallisuustiedotteet menevät uusiksi.

"CLP-asetus koskee kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista", neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen Sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo.

Muutos koskee kemiallisia aineita tai -seoksia maahantuovia ja valmistavia yrityksiä ja niitä yrityksiä, jotka käyttävät kemikaaleja. Asetus koskee myös kuluttajia, jotka ovat tekemisissä vaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien kanssa.

Olennaisesti uuden asetuksen myötä muuttuvat kemikaalin varoitusetikettiin tulevat varoitusmerkit, vaaralausekkeet, turvalausekkeet ja osa seosten luokitussäännöistä. Lisäksi otetaan käyttöön uusi huomiosana ”Vaara” tai ”Varoitus”.

Uuden asetuksen taustalla on pyrkimys yhdenmukaistaa kemikaalien luokitusta ja merkintöjä maailmanlaajuisesti. Tämä helpottaisi kansainvälistä kemikaalikauppaa tekevien yritysten toimintaa ja edistäisi terveyden ja ympäristön suojelua.

CLP-asetus korvaa siirtymäaikojen jälkeen nykyisen EU:ssa voimassa olevan lainsäädännön. Halutessaan yritykset voivat noudattaa asetusta jo nyt.

Tiedot kaikkien luettavissa

Uuden asetuksen mukaan kemikaaleja markkinoille saattavilla yrityksillä on aineiden ja seosten luokitus- ja merkintävelvollisuus. Myös jakelija (esimerkiksi yritys, joka vain ostaa ja myy) on vastuussa myymänsä kemikaalin merkinnöistä.

Aineita valmistavien tai EU-alueelle maahantuovien yritysten on lisäksi tehtävä ilmoitus Euroopan kemikaalivirastoon aineiden luokituksesta ja merkinnästä.

"Jo markkinoilla olevista aineista ilmoitus on tehtävä vuoden 2011 alkuun mennessä, ja 1.12.2010 jälkeen markkinoille tuodusta aineesta ilmoitus on tehtävä kuukauden kuluessa", Lahtinen selvittää.

Tiedot kerätään yhteiseen tietokantaan Kemikaaliviraston nettisivuille, josta ne ovat kaikkien luettavissa.

"Tavoite on, että jatkossa kustakin aineesta ja seoksesta olisi vain yksi luokitus ja merkintä", Lahtinen korostaa.

Muutosten tekemiseen on asetettu siirtymäajat, jotka vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä aine vai seos. Jo markkinoilla oleville aineille ja seoksille on lisäksi siirtymäaikaa kaksi lisävuotta.

"Jonkin aikaa vallitsee tilanne, jossa markkinoilla on sekä vanhoja että uusia luokituksia ja merkintöjä. Haaste on, että kaikki yritykset ymmärtävät tilanteen, tunnistavat molemmat varoitusmerkinnät ja noudattavat niitä."

Lahtinen korostaa myös yritysten velvollisuutta uusia käyttöturvallisuustiedotteet uusien luokitusten ja merkintöjen mukaisiksi vuoden 2010 joulukuuhun mennessä.

"CLP-asetus on sitovaa lainsäädäntöä eikä joustovaraa ole."

Artikkeli on julkaistu Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen Muutosmoottori-lehdessä.