Kuluttajansuojalainsäädäntöön esitetään uudistuksia monelta eri taholta. Kotimaisen kaupan näkökulmasta säännösten tiukentamiselle ei kuitenkaan ole tarvetta. Nk. kolmansista maista – esimerkiksi Kiinasta – tuleva etäkauppa saa lisää kilpailuetua, mikäli sääntely EU:n sisämarkkinoilla tai kansallisesti kiristyy.

Suomessa kuluttajansuojan taso on korkea, ja suomalainen kauppa toimii kuluttajan suuntaan vastuullisesti. Kuluttajansuojalainsäädännöstä suurin osa on lähtöisin Euroopan unionista. Turvaamalla kuluttajansuojan yhdenmukaisuus EU:n sisämarkkinoilla voidaan parantaa niin kuluttajien asemaa kuin yritysten tasapuolisia toimintaedellytyksiäkin.

”Sisämarkkinoiden sääntelyllä ei voida kuitenkaan taata kuluttajansuojaa tai turvallisuuden tasoa, kun kuluttaja ostaa tavaroita etäkaupasta EU:n ulkopuolelta. Esimerkiksi kiinalaiset yritykset saavat kustannusetuja verrattuna suomalaisiin yrityksiin, jotka noudattavat lainsäädännön vaatimuksia tuotteita valmistaessaan. Tämä vääristää merkittävästi kilpailua ja aiheuttaa selkeän uhan kuluttajaturvallisuudelle”, toteaa Kaupan liiton kuluttaja-asioista vastaava asiantuntija Tiina Vyyryläinen.

Kaupan liitto teki loppusyksystä 2019 koeostoja suomalaistenkin suosimilta markkinapaikoilta Kiinasta. Kohteiksi valikoituivat suositut AliExpress, Wish sekä Light in the Box, ja ostoskoreihin kerättiin erilaisia kuluttajatuotteita. Tulokset olivat huolestuttavia sekä suomalaisten kuluttajien että suomalaisen kaupan alan kannalta.

Kansallisen kuluttajansuojalainsäädännön tiukentamiselle ei tarvetta

Kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä on useissa EU:n direktiiveissä. Vireillä on komission ehdotus EU:n kuluttajansuojasäädösten tehokkaammasta täytäntöönpanosta ja nykyaikaistamisesta, mikä aiheuttaisi muutoksia useisiin direktiiveihin.

Kotimaistakin kuluttajansuojalakia on sen 40-vuotisen historian aikana muutettu ja täydennetty moneen kertaan. Parhaillaan oikeusministeriön asettama työryhmä tekee kansallista kuluttajansuojalainsäädännön uudistustyötä tavoitteenaan muun muassa se, että säädöksiä päivitetään esim. digiajan ja uusien markkinailmiöiden vaatimusten mukaisiksi.

Kaupan liiton mielestä etenkään kansallisen lainsäädännön tiukentamiselle ei ole nyt tarvetta. Vyyryläisen mielestä yksityiskohtien sijaan pitäisi keskittyä entistä enemmän periaatetason sääntelyyn.

”Suomen pitäisi edistää EU-sääntelyn yksinkertaistamista ja tasapuolisten toimintaedellytysten toteutumista huomioiden etäkaupan lisääntyminen ja nopeasti muuttuva toimintaympäristö, esimerkiksi jakamistalouden yleistyminen ja vertaiskaupan kasvaminen. Suomen ei kansallisesti tule säätää muita EU-maita tiukempaa lainsäädäntöä”, Vyyryläinen täsmentää.

Toimiva ja tehokas kuluttajansuoja on kaikkien etu. ”Viranomaisten toimivaltuuksien tehokkaaseen täytäntöönpanoon pitää panostaa, mutta uusia toimivaltuuksia ei pidä myöntää eikä seuraamusmahdollisuuksia säätää. Kuluttajien tietoisuutta kuluttajansuojakysymyksistä sekä erityisesti kolmansista maista tulevaan etäkauppaan liittyvistä erityiskysymyksistä tulee edistää”, Vyyryläinen toteaa ja muistuttaa, että ostaessaan tavaraa suoraan EU:n ulkopuolelta kuluttaja vastaa itse tuotteiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta.

Pääkuva: 123RF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omalla vastuulla -kampanja herättelee kuluttajia tuntemaan vastuunsa

Viime vuonna lanseerattu Omalla vastuulla -viestintäkampanja on turvallisen verkko-ostamisen asialla. Kampanja herättelee kuluttajia tunnistamaan oman vastuunsa: jos ostat tavaraa suoraan EU:n ulkopuolelta, olet myös vastuussa tuotteiden turvallisuudesta.

Mukana kampanjassa ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Euroopan kuluttajakeskus, Kaupan liitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Suomen ympäristökeskus SYKE, Säteilyturvakeskus STUK, Teknokemian Yhdistys, Tulli, Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Viestintävirasto.

Lue lisää viestintäkampanjasta & katso videot