Uusi kaupan alan työehtosopimus on solmittu, ja se on voimassa 1.2.2018-31.1.2020.

Kaupan alan sopimusratkaisu koskee Kaupan työehtosopimuksen lisäksi Kaupan ATK-toimihenkilöiden työehtosopimuspöytäkirjaa (jatkossa kaupan ICT-toimihenkilöiden työehtosopimuspöytäkirja), Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimusta sekä Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimusta.

Palkankorotukset 2018−2019

Kaikkien 31.3.2018 työsuhteessa olevien kokoaikaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden kuukausipalkkoja korotetaan 1.4.2018 lukien 42 euroa ja tuntipalkkoja 26 senttiä. Osa-aikaisille suhteutettua kuukausipalkkaa saaville työntekijöille korotus tulee heidän työaikaan suhteutettuna. Palkkoja korotetaan samalla tavalla 1.4.2019.

Taulukkopalkkoja (alan vähimmäispalkat) korotetaan samoina ajankohtina 1,6 %.
Vähittäiskaupan esimiesten kuukausipalkkoja korotetaan vastaavina ajankohtina 1,6 %.
Varasto- ja kuljetusesimiesten henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2018 alkaen 1,6 %.

Työaikalisiä ei koroteta sopimuskauden aikana.

Taulukkopalkat löydät täältä:

Kaupan työehtosopimuksen taulukkopalkat

ICT-toimihenkilöiden taulukkopalkat

Varasto- ja kuljetusesimiesten taulukkopalkat
 

Keskeiset tekstimuutokset alkaen 1.4.2018

Uuden yötyökirjauksen mukaan yötyön teettäminen edellyttää työntekijän suostumusta. Työnantaja voi kuitenkin määrätä yötyön teettämisestä ilman suostumusta, jos yötyövuoroa ei saada muutoin täytettyä.

Tämän johdosta työehtosopimukseen tulee myös uusia työergonomiaa koskevia suosituksia, joilla on tarkoitus huomioida työsuojelu- ja työturvallisuusnäkökulmat yötyötä teetettäessä. Myös työntekijän sairauspoissaoloa koskevia määräyksiä tarkennettiin ns. omailmoitusmenettelyn kohdalla yötyötä teetettäessä, jos terveyspalveluja ei ole saatavilla iltaisin, öisin, viikonloppuisin tai pyhinä.

Keskeisiä työajan järjestämistä koskevia muutoksia ovat mm. arkipyhäjärjestelmän käyttöönoton siirtyminen sopimisen sijaan työnantajan päätettäväksi. Vastaavasti vuosivapaajärjestelmässä voi ansaita jatkossa nykyisen 6,5 vuosivapaan sijaan enintään 7 vuosivapaata.

Työehtosopimukseen kirjattiin myös lisätyön tarjoamisen periaatteiden käsittelystä menettelysäännös ja säännös, jonka nojalla työnantajan tulee tarkastella alle 37,5 tuntia työskentelevien työntekijöiden toteutunutta viikkotyöaikaa vähintään puolen vuoden välein.

Tarkastelussa on perusteltava merkittävät poikkeamat työsopimustunteihin nähden.
Koeajasta on sovittu siten, että se on enimmillään 4 kuukautta. Koeaikaa voidaan kuitenkin pidentää työntekijän sairauden tai perhevapaan aiheuttamien poissaolojen vuoksi. Tätä määräystä voidaan soveltaa muista tekstimuutoksista poiketen 1.2.2018 alkaneissa työsuhteissa.

Erityisesti erikoiskaupassa merkittävä kielilisä alenee nykyisestä viidestä prosentista kolmeen prosenttiin. Tämä muutos ei voi kuitenkaan johtaa kielilisän alentumiseen niillä työntekijöillä, jotka sitä ovat saaneet voimassa olevan määräyksen mukaan 31.3.2018.

Lisäksi ratkaisu sisältää mm. uusia sopimismahdollisuuksia liukuvan työajan, 27−52 viikon tasoittumisjakson, viikkolepoajan, vuosiloman yhteyteen sijoittuvien sunnuntaityöpäivien ja työasujen huoltamisen osalta.

Muutokset esimiesten työehtosopimuksiin

Esimiehillä tekstimuutokset ovat vähäisempiä. Merkittävimmät muutokset koskevat koeajan pidentämismahdollisuutta poissaolotapauksissa ja mahdollisuutta sopia vähintään kuukauden irtisanomisajasta 14 päivän sijaan.

Jatkossa esimiehillä on myös mahdollisuus valita keskuudestaan oma luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu.

Sopimus myös nuorten kesätyöharjoittelusta

Liitot ovat sopineet "Tutustu työelämään ja tienaa" -kesätyöharjoitteluohjelmasta vuosille 2018 ja 2019.

Sopimus Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmasta

Lisäksi liitot jatkavat työryhmissä palkkausjärjestelmän uudistamista. Työryhmä on sitoutunut arvioimaan erityisesti sunnuntai- ja muiden työaikalisien vaikutusta alalla sekä mahdollisuuksia niiden osana kokonaispalkkaa.

Erillinen työryhmä arvioi ja toteuttaa tarvittavat luottamusmiessopimuksen ja työsuojelun yhteistoimintasopimuksen määräysten uudistukset.

Työnsä aloittaa myös uusi digitaalisen kaupan työryhmä, joka arvioi muutostarpeita kiihtyvän kansainvälisen kaupan ja digitaalisen kehityksen aiheuttamassa murroksessa.
Niin ikään uusi esimiestyöryhmä arvioi mahdollisia kehitystarpeita kaupan alan esimiesten työehtoihin.

Kaupan liiton jäsen: yksityiskohtaisemmat palkankorotusohjeet ja tekstimuutokset löydät jäsensivuiltamme