Kaupan työehtosopimusneuvottelut päättyivät maaliskuussa. Neuvotteluiden myötä Kaupan työehtosopimukseen, Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimukseen sekä Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimukseen sovittiin useita muutoksia. Jos et ole vielä tutustunut uusiin työehtosopimuksiin, tee se nyt!

Työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2018–31.1.2020.

Palkkaratkaisu

 • Kaikkien 31.3.2018 työsuhteessa olevien kokoaikaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden kuukausipalkkoja korotetaan 1.4.2018 lukien 42 euroa ja tuntipalkkoja 26 senttiä.
 • Taulukkopalkkoja korotetaan samoina ajankohtina 1,6 %. 
 • Vähittäiskaupan esimiesten kuukausipalkkoja korotetaan vastaavina ajankohtina 1,6 %.
 • Varasto- ja kuljetusesimiesten henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2018 alkaen 1,6 %.
 • Työaikalisiä ei koroteta sopimuskauden aikana.
 • Palkkoja korotetaan samalla tavalla 1.4.2019.

Merkittävimmät tekstimuutokset Kaupan työehtosopimukseen

 • Yötyön teettäminen edellyttää työntekijän suostumusta. Työnantaja voi kuitenkin määrätä yötyön teettämisestä ilman suostumusta, jos yötyövuoroa ei saada muutoin täytettyä.
 • Työehtosopimukseen tuli uusia työergonomiaa koskevia suosituksia, joilla on mm. tarkoitus huomioida työsuojelu- ja työturvallisuusnäkökulmat yötyötä teetettäessä. 
 • Työntekijällä on sairauspoissaoloissa oikeus olla poissa omalla ilmoituksellaan, jos terveyspalveluja ei ole saatavilla iltaisin, öisin, viikonloppuisin tai pyhäpäivinä.
 • Mahdollisuus kevennettyyn työhön tai korvaavan työhön, kun työntekijä ei ole sairauden tai tapaturman vuoksi täysin työkyvytön.
 • Koeaika on edelleen 4 kuukautta. Työnantaja voi kuitenkin pidentää koeaikaa työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi enintään kuukaudella kutakin 30 kalenteripäivän poissaolojaksoa kohden. Pidennyksestä on ilmoitettava työntekijälle.
 • Työnantaja voi yksipuolisesti päättää 38 tunnin viikkotyöajan ja arkipyhäjärjestelmän käyttöönotosta vuosivapaajärjestelmän sijasta.
 • Vuosivapaajärjestelmässä vuosivapaita voi ansaita enintään 7 kalenterivuodessa. Aikaisemmin vuosivapaiden enimmäismäärä oli 6,5.
 • Kielilisäprosentti aleni viidestä prosentista kolmeen prosenttiin. Mikäli työntekijälle maksettiin kielilisää ennen 1.4.2018 niin hänen kielilisänsä pysyy ennallaan.
 • Alle 37,5 tuntia työskentelevien työntekijöiden toteutetun viikkotyöaikaa on tarkasteltava vähintään puolen vuoden välein. Tarkastelussa on perusteltava kirjallisesti merkittävät poikkeamat työsopimustunteihin nähden. Lisäksi työehtosopimukseen kirjattiin lisätyön tarjoamisen periaatteiden käsittelystä menettelysäännös
 • Lisäksi työehtosopimus sisältää mm. uusia sopimismahdollisuuksia liukuvan työajan, 27−52 viikon tasoittumisjakson, työvuoroluettelon antamisajankohdan, viikkolepoajan, vuosiloman yhteyteen sijoittuvien sunnuntaityöpäivien ja työasujen huoltamisen osalta.

Merkittävimmät tekstimuutokset esimiesten työehtosopimuksiin

Esimiehillä tekstimuutokset ovat vähäisempiä. Merkittävimmät muutokset koskevat koeajan pidentämismahdollisuutta poissaolotapauksissa ja mahdollisuutta sopia vähintään kuukauden irtisanomisajasta 14 päivän sijaan. Jatkossa esimiehillä on myös mahdollisuus valita keskuudestaan oma luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu.