Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta kaupassa työskentelevistä tuntee olevansa omalla alallaan. Valtaosa kaupassa työskentelevistä kokee myös työn imua vähintään viikoittain. Työn imua kuvaavat tarmokkuus, työlle omistautuminen ja siihen uppoutuminen. Kyselytutkimukseen vastasi vuoden 2008 alussa 3 383 kaupan alan työntekijää vastausprosentin ollessa 56.

Työterveyslaitos teki tutkimuksen yhdessä Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin kanssa. Tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten työntekijät kokevat joustot, työnsä sisällön, työympäristön ja -ilmapiirin, väkivaltatilanteet ja muutokset. Lisäksi kartoitettiin fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Aivan uutena ja mielenkiintoisena aihealueena oli työn imu.

Selkeä vastuut auttavat jaksamaan

Työntekijöiden hyvinvointia voi parantaa toimivilla työaikajärjestelyillä ja selkeillä tavoitteilla. Tutkimuksen mukaan hyvinvointiin olivat yhteydessä toimivat työaikajärjestelyt. Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia kuten myös työn imua tunnettiin enemmän silloin, kun työaikajoustoja esimiehen tai työtehtävien vaatimuksesta ei ollut säännöllisesti ja kun itse pystyi vaikuttamaan työaikoihinsa. Tärkeäksi osoittautui myös töiden organisoiminen siten, ettei kiire jatkuvasti haittaa ja että työntekijät ovat selvillä työn keskeisistä tavoitteista ja voivat vaikuttaa omaan työhönsä ja työympäristöönsä.

Asiakasväkivallan haitat olivat vähäisemmät silloin, kun koulutus ja jälkihoito oli hyvin järjestetty. Työyhteisön hyvä toiminta kuten tiedonkulku, avoin keskustelukulttuuri ja yhdessä suunnitellut kehittämisratkaisut tukevat tekijöiden hyvinvointia ja sitä kautta myös työn tuloksellisuutta. Työn hyvinvointia syntyy, kun työ on mielekästä ja sujuvaa ja sitä tehdään turvallisessa, terveyttä edistävässä työympäristössä ja työyhteisössä.

Tulossa alakohtainen opas

Tutkimusaineistoa hyödynnetään jatkossa monin tavoin. Kullekin alalle kirjoitetaan opasmuotoiset raportit. Kaupan raportti valmistuu ensi syksynä ja siinä yksityiskohtaisesti käsitellään tutkimuksen tuloksia ja aikasarjatietojen avulla kehitystä kolmenvuosikymmenen ajalta. Kaupan liitto ja PAM hyödyntävät tutkimuksen tuloksia jo tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa työaika- ja yhteistyöjärjestelmiä kehitettäessä sekä jatkossa hyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämistyössään.

Kaupan alalla on tehty tutkimukset työoloista kymmenen vuoden välein eli vuosina 1978, 1988 ja 1998. Vuonna 2008 mukaan tutkimukseen tulivat myös kolme muuta palvelualaa eli matkailu- ja ravintola-, kiinteistöpalvelu- ja vartiointiala.