Komissio antoi viime viikolla alv-direktiivin muutosehdotuksen, joka muuttaisi yritysten välistä EU-tavarakauppaa merkittävästi. Uudistuksen taustalla on komission pyrkimys vähentää EU:n sisäkauppaan liittyvien alv-petosten määrää.

Erityisesti komission tähtäimessä ovat niin sanotut karusellipetokset, joissa todellisia tai olemattomia tavaraeriä kierrätetään EU-maasta toiseen perusteettomien alv-palautusten saamiseksi.

Komission ehdotus rakentuu kolmen pääkohdan ympärille:

  1. Luotettavan verovelvollisen käsite (Certified Taxable Person)
  2. EU-tavarakaupan muutos
  3. Nopeat korjaukset

Uudella statuksella helpotuksia alv-menettelyihin

Komissio ehdottaa, että yrityksille voitaisiin myöntää hakemuksesta eräänlainen status, jonka perusteella yritykset saisivat tiettyjä helpotuksia arvonlisäveromenettelyihin. Statusta kutsuttaisiin nimellä ”luotettava verovelvollinen”, CTP. Statuksen perusteella saatavat helpotukset liittyisivät komission ehdottamiin nopeisiin korjauksiin sekä EU-tavarakauppaan.

Statusta haettaisiin paikalliselta veroviranomaiselta ja se olisi voimassa koko EU:n alueella. Veroviranomaisilla olisi mahdollisuus peruuttaa CTP-status, jos yritys syyllistyy vakaviin rikkeisiin. Komissio ei ole tarkentanut, millainen hakumenettely CTP-statuksen saamiseen liittyisi.

EU-tavarakaupan reformi

Jos jäsenvaltiot hyväksyvät komission ehdotuksen, EU-maiden välinen tavarakauppa muuttuu merkittävästi. Tavarakaupan menettelyihin vaikuttaisi se, onko ostajalla edellä mainittu CTP-status.

Silloin, kun ostajalla ei ole voimassa olevaa CTP-statusta, myyjä tilittäisi ostajan sijasta tavaroiden kohdemaan arvonlisäveron. Myyjän olisi siis tiedettävä myydyn tavaran verokanta kohdemaassa. Myyjä raportoisi ja tilittäisi arvonlisäveron One Stop Shop -portaalin kautta. Portaali mahdollistaa sen, että raportointi tapahtuisi myyjän omalla kielellä. Lisäksi myyjä voisi soveltaa myyntiin oman EU-maansa laskutussääntöjä.

Jos ostajalla puolestaan on CTP-status, tavaroiden määränpäämaan arvonlisäveron tilittäisi ja raportoisi ostaja. Tältä osin menettely olisi nykyisen kaltainen. Tieto ostajan CTP-statuksesta olisi linkitetty EU:n alv-tietojen vaihtojärjestelmään eli niin sanottuihin VIES-tietoihin.

Nopeilla korjauksilla alkuun

Komissio ehdottaa EU tavarakauppaan nopeita korjauksia, joita tarvittaisiin paikkaamaan nykyisen alv-järjestelmän valuvikoja. Korjaukset tulisivat voimaan 2019 ja ne olisivat käytössä siihen asti, kunnes uusi tavarakaupan järjestelmä otettaisiin käyttöön.

Korjauksen kohteina olisivat seuraavat menettelyt:

  • EU-laajuinen huojennusmenettely ostajan luona olevaan call off -varastointiin
  • Tarkennuksia ketjukauppatilanteisiin
  • EU-tavaramyynnin verottomuuden muodolliseksi vaatimukseksi tulisi ostajan voimassa oleva alv-tunniste ja myynnin raportointi yhteenvetoilmoituksella
  • Huojennuksia näyttövaatimuksiin, joilla osoitetaan tavaraliikenne EU-maiden välillä

EU-tavaramyynnin verottomuuden muodolliset vaatimukset koskisivat kaikkia yrityksiä. Muut nopeina korjauksina ehdotetut huojennukset ja helpotetut menettelyt edellyttäisivät yritykseltä CTP-statusta.

Ehdotuksen aikataulu

Keväällä 2018 komissio antaa muutokseen liittyen tarkentavia määräyksiä ja ohjeistuksia. Koko uudistuksen olisi tarkoitus astua voimaan vuonna 2022. Luotettavan verovelvollisen (CTP) status ja nopeat korjaukset tulisivat voimaan jo 2019.

Komission ehdottama muutos EU-tavarakauppaan koskisi myös kaikkia niitä kauppoja, jotka käyvät EU-maiden rajat ylittävää yritystenvälistä kauppaa. Kaupan liitto on mukana vaikuttamassa säädöksen valmistelussa.