EU-komissio julkaisi 11.4.2018 ns. New Deal for Consumers -toimenpidepaketin, joka sisältää useita lainsäädäntöaloitteita.

Euroopan unionissa on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna jo nyt erittäin korkea kuluttajansuojan taso. Tästä huolimatta komissio näkee tarpeelliseksi vahvistaa kuluttajien mahdollisuuksia oikeuksiensa toteuttamiseen.

”Ehdotusten taustalla on komission näkemys siitä, että vaikka kuluttajansuojaa koskevat säännökset ovat täällä tiukat, niiden täytäntöönpanossa on havaittu ongelmia”, vahvistaa kuluttaja-asioista vastaava asiantuntija Tiina Vyyryläinen Kaupan liitosta.

Muutosehdotuksia useisiin direktiiveihin

Paketti sisältää muutosehdotuksia neljään olemassa olevaan kuluttajansuojaa koskevaan direktiiviin. Lisäksi ehdotetaan uutta, kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevaa direktiiviä. ”Direktiivin tarkoituksena on parantaa kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä silloin, kun kyse on laajamittaisista kuluttajansuojaloukkauksista. Sääntelyehdotuksen taustalla vaikuttavat muun muassa autoteollisuudessa esiin tulleet päästöhuijaukset”, Vyyryläinen toteaa.

Direktiiviehdotuksen soveltamisala olisi hyvin laaja, ja sen mukaan kanneoikeus olisi mm. voittoa tavoittelemattomilla kuluttajajärjestöillä. Yritysten puolesta on esitetty huoli siitä, että direktiivi saattaa johtaa perusteettomien kanteiden nostamiseen. ”Suomessa on voimassa ryhmäkannelaki, jonka perusteella kanneoikeus on kuluttaja-asiamiehellä. Kaupan liiton mielestä voimassa oleva lainsäädäntö on täysin riittävä, eikä uutta direktiiviä tätä varten tarvita”, Vyyryläinen sanoo.

Ryhmäkanteen lisäksi komissio esittää, että sellaisista sääntelyn rikkomisista, jotka vaikuttavat kuluttajiin useissa EU-maissa, olisi yrityksille jatkossa mahdollista määrätä hallinnollinen sakko. Sakon enimmäismääräksi ehdotetaan neljää prosenttia yrityksen vuotuisesta liikevaihdosta niissä jäsenmaissa, joita rikkomus koskee.

Kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyö lisääntyy

EU:ssa on aiemmin tänä vuonna hyväksytty asetus, jolla parannetaan EU-maiden kuluttajansuojaviranomaisten rajat ylittävää yhteistyötä ja viranomaisten valvonnan toimivaltuuksia. Työ tämän asetuksen edellyttämien kansallisten täytäntöönpanotoimien valmistelemiseksi käynnistyy Suomessa lähiaikoina, ja vastaava tilanne on myös muissa EU-maissa.

”Kaupan liiton mielestä olisi tärkeää kerätä rauhassa kokemuksia asetuksen täytäntöönpanosta. Vasta tämän jälkeen on syytä arvioida mahdollinen tarve lisäsääntelylle”, Vyyryläinen sanoo.

Toimenpidepaketti kohdistuu myös kuluttajien oikeussuojan selkiyttämiseen verkossa toimivien alustojen osalta. Alustojen pitää nykyistä selkeämmin kertoa kuluttajille, onko myyjätaho yritys vai toinen kuluttaja ja että sovelletaanko ko. kauppaan kuluttajansuojalainsäädäntöä.

Laajan toimenpidepaketin käsittely jatkuu seuraavaksi EU-maiden neuvostossa sekä Euroopan parlamentissa.

Kuva: Djedzura/123RF