Tuotteiden myynnin helpottaminen sisämarkkinoilla ja nykyistä oikeudenmukaisemmin toimivat markkinat ovat EU:n tavaramarkkinoiden säädöspaketin tavoitteet.

EU:n komissio antoi joulun alla kaksi asetusehdotusta, joilla pyritään helpottamaan tuotteiden myyntiä sisämarkkinoilla. Samalla viranomaisille halutaan antaa lisää mahdollisuuksia tehdä tarkastuksia, jotta vaarallisten tuotteiden markkinoille pääsy ja myynti kuluttajille voitaisiin estää. 

Komission mukaan EU-alueella myydään edelleen runsaasti vaarallisia ja lainsäädännön vaatimusten vastaisia tuotteita. Epärehelliset toimijat saavat näin kilpailuetua sääntöjä noudattaviin nähden. Myös kuluttajien turvallisuus voi vaarantua.

Tiiviimpää yhteistyötä viranomaisten välille

Tuotteiden markkinavalvontaa koskeva asetusehdotus koskee EU-sääntelyllä harmonisoituja tuotteita. Ehdotuksen avulla komissio pyrkii luomaan oikeudenmukaisemmat tavaroiden sisämarkkinat.

Käytännössä se helpottaa kansallisten markkinavalvontaviranomaisten tiiviimpää yhteistyötä mm. tietojenvaihdon avulla. Lisäksi kansalliset viranomaiset voisivat tehostaa EU:n markkinoille tulevien tuotteiden tarkastuksia mm. satamissa.

Sääntöjen kiertäjät saatava ruotuun

”Lähes kolmannes EU:n markkinoilla olevista tuotteista on tuontitavaraa. Lisäksi kolmansista maista toimitetaan verkkokaupan kautta kasvava määrä tuotteita suoraan eurooppalaisille kuluttajille. Tasapuolisten toimintaedellytysten kannalta onkin hyvä, että komissio ehdottaa satamissa ja ulkorajoilla tehtävien tarkastusten tiukentamista”, sanoo Kaupan liiton EU-edunvalvonnasta vastaava asiantuntija Janne Koivisto

”Sääntöjä kiertävien yritysten ei tule saada kilpailuetua rehellisiin toimijoiden nähden siitä, että tuotteita koskevan lainsäädännön vaatimuksia ei noudateta.”

Toinen uusi ehdotus: vastavuoroinen tunnustaminen

Toinen joulun alla annettu asetusehdotus koskee vastavuoroista tunnustamista. Se kohdistuu tuotteisiin, jotka eivät ole EU:n harmonisoidun sääntelyn piirissä.

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen avulla varmistetaan, että myös ne tuotteet, jotka eivät kuulu EU:n laajuisen sääntelyn piiriin, voivat liikkua vapaasti sisämarkkinoilla. Yhdessä EU-maassa laillisesti myytyä tuotetta on voitava myydä toisessa EU-maassa, vaikka tekniset vaatimukset poikkeaisivat niistä, joita maan omille tuotteille on asetettu.

Sisämarkkinoilla on yhä maakohtaisia vaatimuksia

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen turvin valmistajien pitäisi voida myydä tuotteitaan ilman lisävaatimuksia kaikkialla EU:n alueella. Käytännössä yritykset kuitenkin kohtaavat sisämarkkinoilla varsin usein teknisiä esteitä ja viivytyksiä. Niiden täytyy sopeuttaa tuotteitaan eri jäsenmaiden markkinoille. Tästä aiheutuu lisäkustannuksia.

Komissio pyrkii parantamaan periaatteen käytännön toimintaa uudella asetuksella tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta. Asetuksessa säädettäisiin myös vapaaehtoisen vakuutuksen käyttämisestä sen osoittamiseksi, että yrityksen tuotteet täyttävät kaikki oman maan asiaankuuluvat vaatimukset.

Määrämuotoisen vakuutuksen ansiosta muiden jäsenvaltioiden viranomaisten on helpompi arvioida, pitäisikö vastavuoroista tunnustamista soveltaa.

Riitojen ratkaisua tehostetaan

Lisäksi yritysten ja kansallisten viranomaisten välisten sisämarkkinasääntelyn soveltamista koskevien riitojen ratkaisua tehostetaan nykyistä SOLVIT-menettelyä (http://ec.europa.eu/solvit/index_fi.htm) kehittämällä.

SOLVITissa ongelmia ratkotaan epävirallisella viranomaisyhteistyöllä jäsenmaiden ja komission kesken, jolloin asiaan voidaan saada ratkaisu jo parissa kuukaudessa kalliin ja pitkällisen tuomioistuinkäsittelyn sijaan.

Katso tarkemmin

Komission tiedonanto: Tavaramarkkinoiden säädöspaketti