Reilun parinkymmenen vuoden aikana kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat reaalisesti 35 prosenttia kotitaloutta kohden. Kasvu on ollut kuitenkin epätasaista ja muutokset ovat seuranneet talouden suhdannevaihteluita.

Kulutustutkimuksen mukaan menot olivat 1990-luvun puolivälissä 13 prosenttia alemmat kuin vuosikymmenen alussa. Tilastokeskuksen Kotitalouksien kulutus -tilastoista selviää myös, että lamavuosia seurasi taloudellisesti suotuisa jakso, jolloin kotitalouksien kulutus kasvoi ripeästi. Vuosien 2001 ja 2006 välisenä aikana kotitalouksien kulutusmenojen reaalikasvu oli 18 prosenttia.

Kulutuksen tason kasvu näkyi myös sisällöllisenä muutoksena. Kun vuonna 1985 asumis- ja elintarvikemenojen osuudet olivat samansuuruiset, niin viittä vuotta myöhemmin asumismenojen osuus oli noussut 23 prosenttiin ja elintarvikemenojen osuus laskenut 16 prosenttiin.

Taloudellinen tilanne alkoi jälleen 1990-luvun loppua kohden mentäessä kohentua, mikä näkyi myös kotitalouksien kulutuksessa. Kulutusmenot kasvoivat reaalisesti 19 prosenttia ajanjaksolla 1995–2001. Informaatioteknologian vallankumous moninkertaisti kotitalouksien tietoliikennemenot, jotka kasvoivat vastaavana ajanjaksona yli puolitoistakertaisiksi. Vähintään yksi matkapuhelin oli vuonna 2001 jo kolmessa taloudessa neljästä ja tietokone puolella.

Kotitalouksien kulutus -julkaisu Tilastokeskuksen verkkosivuilla.