Euroopan unionin neuvoston maatalouden erityiskomitea pääsi kokouksessaan 1.10. yhteisymmärrykseen elintarvikeketjun kauppatapoja koskevasta ns. UTP-direktiivistä. Se valtuutti puheenjohtajamaan aloittamaan trilogi-neuvottelut komission ja parlamentin kanssa heti, kun parlamentti vahvistaa oman kantansa.

Paljon keskustelua herättänyt kysymys oli direktiivin soveltamisala. Komission ehdotuksen mukaan se rajoittuu tilanteisiin, joissa myyjä on pk-yritys ja ostaja tätä suurempi. ”Neuvosto ei päätynyt esittämään muutoksia direktiivin soveltamisalaan yrityskoon osalta, vaikka tiettyä painetta neuvoston sisällä soveltamisalan laajennukselle olikin. Kaupan liitto pitää tätä oikeana ratkaisuna”, sanoo Kaupan liiton EU-asioista vastaava johtava asiantuntija Janne Koivisto.

Parlamentin maatalousvaliokunta hyväksyi niin ikään 1.10. valiokunnan kannan UTP-direktiiviin. Parlamentin neuvottelumandaatti trilogeihin vahvistetaan muodollisesti 22.10. pidettävässä täysistunnossa. Valiokunta esitti odotetusti runsaasti lisäyksiä kiellettyihin kauppatapoihin. Komission ehdotukseen verrattuna keskeisin muutos on soveltamisalan laajennus yrityskoon osalta. Maatalousvaliokunta vaatii, että direktiiviä sovellettaisiin myös sellaisiin hankintoihin, joissa molemmat osapuolet ovat suuryrityksiä.

”Eurooppalaisen kaupan alan näkemyksen mukaan tällaista soveltamisalan laajennusta ei voida tehdä valitun oikeusperustan nojalla. Komissio on valinnut direktiivin oikeusperustaksi EU-perussopimuksen maatalouspolitiikkaa koskevat artiklat. Mikäli soveltamisala ulotettaisiin elintarviketeollisuuden ja kaupan alan suuryritysten välisiin sopimuksiin, ei kyse kuitenkaan olisi enää yksinomaan maatalouspolitiikan toteuttamisesta. Tällöin direktiivin oikeusperusta tulisi arvioida uudelleen ja palauttaa direktiivi uudelleen valmisteltavaksi sisämarkkinoiden toimintaa koskevana sääntelynä”, Koivisto täsmentää. Komissio on ollut samalla kannalla.

Edessä ovat mitä luultavimmin hankalat neuvottelut. ”Trilogit ovat varmasti haastavat, sillä parlamentilla on selviä näkemyseroja suhteessa komission ja neuvoston kantoihin. Paljon on kuitenkin kiinni neuvotteluosapuolien halukkuudesta kompromisseihin. Poliittisesti asia olisi tärkeä saada maaliin ennen toukokuun 2019 parlamenttivaaleja”, Koivisto sanoo.

Kuva: © European Union 2017 - Source : EP, Eric Vidal