Kaupat voisivat tarjota nykyistä enemmän työtä myös niin sanotun sosiaalisen työllistämisen näkökulmasta. Se koskisi tiettyjä rajattuja tilanteita ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden, kuten osatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työllistämistä. Samalla saataisiin nostettua myös työllisyysastetta.

Tällä hetkellä yhtenä keskeisenä sosiaalisen työllistämisen esteenä on työsopimuslain tiukka ja tulkinnanvarainen säännös osa-aikaisen työntekijän etuoikeudesta lisätyöhön ennen uuden työntekijän palkkaamista. Tämä säännös velvoittaa työnantajaa, jolla on työsuhteessa yksikin osa-aikainen työntekijä.  

Säännöksen mukaan, jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöilleen. 

”On selvää, että kaupat tarjoavat lisätunteja ennen kaikkea omille osa-aikaisilleen, mutta valitettavasti tämä hyvin tiukka ja riitaherkkä lisätyöntarjoamisvelvoite saman aikaisesti estää hyvin monen kaupan mahdollisuuden tarjota työtä muille kuin jo työsuhteessa oleville osa-aikaisille. Moni vaikeasti työllistyvä jää tämän takia syrjään”, toteaa Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala 

Poikkeamisoikeudella lisää työllistämisen mahdollisuuksia 

Kaupan liitto esittää, että työsopimuslain lisätyöntarjoamispykälästä tulisi voida poiketa niin sanotuista sosiaalisista syistä. Näin esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten, osatyökykyisten ja maahanmuuttajien olisi mahdollista päästä nykyistä helpommin kiinni työelämään. 

”Mielestämme erityistä tukea tarvitseville henkilöille tulee voida tarjota väylä työelämään kaupan kautta. Lakia tulisi siis vapauttaa työvoimapoliittisilla perusteilla. Poikkeamisoikeus lisäisi kaupoille työllistämisen mahdollisuuksia”, Lavikkala sanoo. 

Osa-aikatyö on kaupalle tärkeää, jotta se elinkeinoelämän suurimpana työllistäjänä pystyisi palvelemaan asiakkaitaan mahdollisimman hyvin.
”Tarjoamalla osa-aikatyötä kauppa kykenee huomioimaan voimakkaat asiakasvirtojen vaihtelut ja toimimaan silti kannattavasti yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa muun muassa verkkokaupassa”, Lavikkala toteaa. 

Samanhenkinen kokeilu paransi pitkäaikaistyöttömien asemaa 

Kyseiseen lisätyön tarjoamispykälään on jo tehty yksi määräaikainen poikkeus kunnille, kuntayhtymille, yhdistyksille ja säätiöille. Väliaikainen kokeilu oli voimassa vuosina 2015–2016, jolloin kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö sai poiketa lisätyöntarjoamisvelvoitteesta tietyissä rajatuissa tilanteissa, jotka koskivat muun muassa kunnan työllistämisvelvoitteen alaisia pitkäaikaistyöttömiä sekä yhdistysten ja säätiöiden palkkatuella työllistämiä työntekijöitä.  

Työ- ja elinkeinoministeriön tekemän selvityksen (TEM julkaisuja 35/2017) mukaan kokeilu nähtiin hyvänä työnantajapuolella, ja se oli helpottanut työllistämistä ja vaikuttanut positiivisesti esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien asemaan, sillä erityisesti yhdistykset ja säätiöt olivat palkanneet heitä enemmän. Säännöksen muuttamista pysyväksi pidettiin myös tärkeänä.

Kuva: 123rf