Kaupan liiton ja Toimihenkilöliitto ERTOn 2.3.2018 saavuttama neuvottelutulos optisen alan työehtosopimuksesta on vahvistettu molempien liittojen hallinnoissa. Uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018−28.2.2021.

”Olemme käyneet pitkät neuvottelut hyvässä ja ratkaisukeskeisessä hengessä. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että pystyimme yhteistyössä ratkaisemaan alan tulevaisuuden kannalta tärkeitä rakenteellisia ongelmia työehtosopimuksessa”, toteaa työmarkkina-asiantuntija Antti Vaaja, joka on johtanut neuvotteluja Kaupan liiton puolelta.

”Ratkaisu pitää sisällään ison palkkausjärjestelmämuutoksen, jonka seurauksena työehtosopimuksen piilolasilisä ja lääkelisä poistuvat työehtosopimuksesta. Myös yrityskohtainen erä otetaan alalla ensimmäistä kertaa käyttöön osana palkankorotusmallia. Uudistuksen laajuuden vuoksi sopimuskausi on 3 vuoden ja 1 kuukauden mittainen ja se on kustannusvaikutuksiltaan yleisen linjan mukainen”, Vaaja jatkaa.

”Kuten kaupan alalla yleisesti, myös optisella puolella kiihtyvä kansainvälinen kilpailu ja digitaalinen kehitys muovaavat alan toimintaympäristöä. Neuvotteluissa osapuolilla on ollut samansuuntainen näkemys alan murroksen vaikutuksista ja se on mahdollistanut työehtosopimuksen muuttamisen siten, että se vastaa paremmin alan tarpeita”, Vaaja kertoo.

Tuloksena alan muutosta tukeva palkkaratkaisu

Optikoiden vähimmäispalkkoja korotetaan merkittävästi sopimuskauden aikana samalla, kun työehtosopimuksen mukaiset lääke- ja piilolasilisät poistuvat. Työntekijät, joille on syntynyt työsuhteen aikana oikeus em. lisiin, saavat ne kuitenkin osana henkilökohtaista kuukausipalkkaansa.

Palkankorotukset toteutetaan sopimuskauden aikana vuosittain 1. huhtikuuta. Ensimmäisen 25 kuukauden aikana palkkoja korotetaan 1,6 %, josta yrityskohtaisen erän suuruus on ensimmäisenä vuonna 0,5 % ja toisena vuonna 0,7 %.

Sopimuskauden kolmannen vuoden palkankorotuksista liitot neuvottelevat 20.2.2020 mennessä. Tällöin sovittavasta palkankorotusprosentista yksi kolmasosa (1/3) tullaan toteuttamaan yrityskohtaisena eränä. Kolmannen vuoden korotusten osalta liitot ovat sitoutuneet noudattamaan syksyllä 2019 neuvoteltavien palkankorotusratkaisujen mukaista yleistä linjaa.

Lisiä korotetaan 1,6 %, pois lukien sopimuskauden aikana poistuvat lääkelisä ja piilolasilisä.

Optikoiden palkkataulukot ja lisät

Yrityskohtaisen erän soveltamisohje

Keskeiset tekstimuutokset

Lääkelisä ja piilolasilisä poistuvat seuraavasti:

Lääkelisä puolittuu heti 1.4.2018 75 euroon. Työntekijöille, joille maksetaan tai joilla on syntynyt oikeus lääkelisän viimeistään 31.3.2018, jatketaan lisän maksamista osana henkilökohtaista palkkaa 75 euron ylittävältä osalta.

Piilolasilisä poistuu kokonaan 1.4.2019. Tällöinkin työntekijöille, joille maksetaan tai joilla on syntynyt oikeus piilolasilisään viimeistään 31.3.2019, jatketaan lisän maksamista osana henkilökohtaista palkkaa.

Lääkelisä poistuu kokonaan 1.4.2020 alkaen. Tällöinkin työntekijöille, joille maksetaan tai joilla on syntynyt oikeus lääkelisän viimeistään 31.3.2020, jatketaan lisän maksamista osana henkilökohtaista palkkaa.

Koeajasta on sovittu siten, että se on enimmillään 4 kuukautta. Koeaikaa voidaan kuitenkin pidentää työntekijän sairauden tai perhevapaan aiheuttamien poissaolojen vuoksi. Tätä määräystä voidaan soveltaa 1.2.2018 ja sen jälkeen alkaneissa työsuhteissa.

Lisäksi työehtosopimuksen työaikaa ja vapaapäiviä koskeviin määräyksiin tulee muutoksia, jotka noudattelevan pitkälti Kaupan työehtosopimuksen logiikkaa. Vuoden 2019 alusta astuu voimaan optikoille vuosittain annettavia viikonloppuvapaita koskevat määräykset.

Lisätiedot: Kaupan liiton työmarkkina-asiantuntija Antti Vaaja, p. 09 1728 5140

Kaupan liiton jäsen: lisätietoja neuvotteluratkaisusta ja tekstimuutoksista jäsensivuillamme.