Päivittäistavarahuollolla on keskeinen merkitys ihmisten perustarpeiden täyttämisessä. Entisaikaan vaikeissa häiriötilanteissa käytettiin säännöstelykortteja; nyt päivittäistavarahuolto toteutetaan markkinoilla toimivien yritysten toimesta kaikissa oloissa – myös laajoissa häiriötilanteissa. Uusi projekti pyrkii tunnistamaan parhaat käytännöt ja laajentamaan niiden käyttöä.

Päivittäistavarakauppa ry (PTY) käynnisti yhdessä viranomaisten kanssa toteutettavan kaksivuotisen päivittäistavarahuollon projektin tämän vuoden syksynä. Siinä tarkastellaan yrityksen liiketoimintaa uhkaavien keskeytysriskien systemaattisen hallinnan eli jatkuvuudenhallinnan ja varautumisen nykytilannetta, pyritään tunnistamaan parhaat käytännöt sekä kehitetään ja tarvittaessa laajennetaan varautumista.

Laaja-alaista yhteistyötä

Projektissa ovat mukana PTY:n jäsenyrityksistä SOK, Kesko ja Lidl. Projektiin osallistuvat myös työ- ja elinkeinoministeriö, Puolustusvoimat sekä huoltovarmuusorganisaatio, joka on Huoltovarmuuskeskuksen koordinoima viranomaisten ja elinkeinoelämän kumppanuusverkosto. Elinkeinoelämästä organisaatioon kuuluu eri alojen yhdistyksiä sekä niiden jäsenyrityksiä.

Projektin tavoitteena on kehittää harvennetun myymäläverkoston malli vakaviin häiriötilanteisiin ja edistää sen käyttöönottoa elinkeinoelämän ja viranomaisten kanssa yhteistyössä – huomioiden kaikissa toimenpiteissä kilpailulainsäädännön edellyttämät puitteet.

Vielä alkuvaiheessa olevassa projektissa on tähän mennessä tarkasteltu yhteiskunnan toimintoihin liittyvää uhkaympäristöä. Riskinarviolähteinä on käytetty mm. vuoden 2017 Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa ja vuoden 2015 kansallista riskienarviota. Projektin kannalta on ollut tärkeää tunnistaa, millaisiin häiriötilanteisiin päivittäistavarakaupan on varauduttava; projektin aikana kehitettävät varautumistoimenpiteet sovitetaan niiden mukaan.

Projekti etenee kunkin projektissa mukana olevan yrityksen kanssa toteutettavilla jatkuvuudenhallinnan ja varautumistoimenpiteiden nykytila-analyyseillä. Projekti jatkuu siitä parhaiden käytäntöjen tunnistamiseen sekä niihin liittyvien taloudellisten näkökulmien tarkasteluun ja priorisoimiseen.

”On tärkeää tiedostaa, että parhaita varautumisen käytäntöjä toteutetaan jo nyt laajalti kaupan alan yrityksissä. Varautumisen käytännöt liittyvät niin jatkuvuuden- ja riskienhallintaan kuin esimerkiksi yritysturvallisuuteenkin, joihin kaupan alalla panostetaan yleisesti. Projektissa onkin pitkälti kyse siitä, että parhaat käytännöt tunnistetaan ja niiden hyödyntämistä laajennetaan ja kehitetään entisestään”, toteaa projektin vetovastuussa oleva PTY:n projektipäällikkö Lauri Kulonen. Varautumistoimenpiteet voivat käytännössä olla esimerkiksi energiansaannin turvaamiseen liittyviä tai häiriötilanteissa käytettävien toimintamallien kehittämistä.

Päivittäistavarakaupan lisäksi yksittäisiä, erikseen sovittuja toimenpidekokonaisuuksia toteutetaan foodservice -tukkukaupan toimijoiden kanssa. Projektin perusteella on tarkoitus tuottaa kaupan alan yrityksille -  erityisesti päivittäistavarakaupan huoltovarmuusorganisaatioon kuuluville yrityksille sekä muille sidosryhmille - suunnattua koulutusta ja laatia suosituksia jatkuvuudenhallinnan ja varautumisen kehittämiseksi.