Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) eli polttoaineverolaki on edellyttänyt valmisteveron maksamista tuotteista, jotka ovat lain perusteella tarkoitettu käytettäväksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina tai niiden apuaineina, jos asiakkaalla ei ole Verohallinnon myöntämää lupaa valmisteverottomalle varastolle. Kaupan liitto ja Teknisen kaupan liitto ovat käyneet Verohallinnon kanssa keskusteluja yleisistä edellytyksistä, joiden perusteella myynti olisi valmisteverotonta myös ilman erillisen ennakkoratkaisun hakemista.

Veronalaiset tuotteet on polttoaineverolain 2 §:ssä yksilöity tullitariffin nimikkeiden tarkkuudella. 

Useita polttoaineverolain 2 §:ssä lueteltuja tuotteita käytetään teollisuustuotannossa raaka-aineena hyvin monenlaisiin tarkoituksiin. Teollisuustuotannon raaka-aineina käytettyinä kyseiset tuotteet ovat valmisteverottomia. Verottomuus perustuu polttoaineverolain 2a-pykälään, jonka mukaan polttoaineet, joilla ei ole kyseisen lain verotaulukossa verotasoa, verotetaan vastaavan lämmitys- tai liikennepolttoaineen mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että teollisessa tuotannossa muussa kuin polttotarkoituksessa käytetyt polttoaineet ovat valmisteverottomia.

Toisaalta polttoaineverolain 2b-pykälässä määritellään ne tullitariffinimikkeet, joiden siirrossa on noudatettava valmisteverotuksen valvonta- ja siirtojärjestelmää. Tämä edellyttää sinällään suorittamaan verottomaankin tarkoitukseen toimitettavasta tuotteesta valmisteverot, mikäli asiakkaalla ei ole valmisteverotonta varastoa.

Tähän asti tarvittu tuotekohtainen ennakkoratkaisu

Tähän asti yritys on voinut hakea Verohallinnolta tuotekohtaista ennakkoratkaisua, jolla on vahvistettu teollisuuden raaka-aineeksi tarkoitetun polttoaineverolain 2 §:ssä mainitun tuotteen 2a §:n mukainen verottomuus ja 2b §:n edellyttämän verollisen myynnin sijasta valmisteveroton myynti tilanteissa, joissa ostajalla ei ole valmisteverotonta varastoa. Kaupan liitto ja Teknisen kaupan liitto ovat käyneet Verohallinnon kanssa keskusteluja yleisistä edellytyksistä, joiden perusteella myynti olisi valmisteveroton myös ilman erillisen ennakkoratkaisun hakemista.

Verohallinto on ollut ymmärtäväinen yritysten kokeman hallinnollisen taakan suhteen. Ei ole perusteltua, että polttoaineverolain 2 §:ssä mainittuja kemikaaleja Suomen markkinoille saattava yritys lisää valmisteveron osuuden tuotteen myyntihintaan luovuttaessaan tuotteita edelleen teollisuuden asiakkaalleen ja tilittää veron osuuden verohallinnolle. Samassa yhteydessä kemianteollisuuden asiakas on hakenut valmisteveron palautusta Verohallinnolta, koska tuote on tullut verottomaan käyttöön teollisen tuotannon raaka-aineeksi.

Verottoman myynnin edellytykset

Polttoaineverolain 2 §:ssä mainittujen tullinimikkeiden tuotteista ei ole tähän asti tarvinnut maksaa valmisteveroa, jos ne ovat menneet muuhun kuin lämmitys- tai moottoripolttoainekäyttöön. Hallinnollinen taakka on nimenomaan kohdistunut tilanteisiin, joissa ostajalla ei ole valmisteverotonta varastoa ja kyse on ollut polttoaineverolain 2 b §:n mukaisen valvonta- ja siirtojärjestelmän piirissä olevien tuotteiden myynnistä.

Keskustelujen perusteella Verohallinto edellyttää valmisteverottomalta myynniltä tiukkoja ehtoja. Jotta valmisteverotuksen valvonta- ja siirtojärjestelmän piirissä olevien tuotteiden myynti teollisuustuotteen raaka-aineeksi olisi valmisteveroton ostajalle, jolla ei ole valmisteverotonta varastoa, tulee seuraavien kolmen ehdon täyttyä:

  1. Tuote myydään teollisuuden ostajalle siten, että myyjällä on valmisteveroton varasto ja tavara lähtee tästä varastosta.
  2. Myytävällä tuotteella ei ole nestemäisten polttoaineiden verotaulukossa omaa verotasoa.
  3. Myyntilaskussa verottomuuden perusteena tulee mainita nestemäisten polttoaineiden valmisteverotuslain 2a §.

Lisätietoja:

Kemikaaliasiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb, Kaupan Liitto ja Teknisen Kaupan Liitto, p. 050 300 3263, terhi.kuljukka-rabb(at)kauppa.fi

Veroasiantuntija Toni Jääskeläinen, Kaupan liitto, p. 050 533 0619, toni.jaaskelainen(at)kauppa.fi

Verohallinnon puhelinneuvonta 029 497 154.