Maahantuonnin arvonlisäverotus on siirtymässä Tullilta Verohallinnolle. Kaupan näkökulmasta uudistus on kannatettava, sillä se parantaisi maahantuojayritysten kassavirtaa ja sitä kautta kannattavuutta. Uudistuksessa on kuitenkin pidettävä huolta, että yrityksiä ohjeistetaan selkeästi ja kattavasti.

Kaupan liitto kannattaa hallituksen esitystä siirtää maahantuonnin arvonlisäverotus Tullilta Verohallinnolle. Uudistus parantaisi arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneiden yritysten kassavirtaa, sillä maahantuonnin vero ilmoitettaisiin ja voitaisiin vähentää samalla veroilmoituksella. Tämä tarkoittaa sitä, että tuontiin ei käytännössä liittyisi maksettavaa veroa, silloin kun tavarat tulevat elinkeinotoiminnan käyttöön.

Uudistus myös madaltaisi erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kynnystä tuoda maahan tavaroita.Muutoksella tavoitellaan kustannus- ja resurssihyötyjä ja pyritään pienentämään yritysten hallinnollista taakkaa. Sen on määrä tulla voimaan ensi vuoden alussa.

”Uudistus on konkreettinen keino auttaa yrityksiä vapauttamalla pääomaa, joka on aikaisemmin ollut sidottuna maahantuonnin veroihin. Lisäksi uudistus yksinkertaistaa arvonlisäverotusta, sillä jatkossa yritysten arvonlisäveroasiat hoidettaisiin yksinomaan Verohallinnossa” Kaupan liiton veroasiantuntija Toni Jääskeläinen sanoo.

Yritysten oikeusturva taattava

Uudistukseen sisältyy piirteitä, jotka kaupan on otettava huomioon. Uudistuksen seurauksena maahantuonnin arvonlisäverotuksesta tulee oma-aloitteista ja tästä johtuen vastuu arvonlisäverojen laskemisesta ja ilmoittamisesta siirtyisi maahantuojille.

Tällä hetkellä Tulli tekee päätöksen maahantuonnista suoritettavan arvonlisäveron määrästä.

Koska uudistus muuttaisi merkittävästi ilmoitusmenettelyä, Kaupan liitto esittää, että Verohallinto ei rankaisisi yrityksiä veronkorotuksilla, jos nämä olisivat laskeneet maksettavan arvonlisäveron määrän väärin tai ilmoittaneet veron väärälle verokaudelle.

Lisäksi Kaupan liitto ehdottaa, että Verohallinnon olisi selkeästi ohjeistettava yrityksiä muutoksesta.Ongelmallista esityksessä on se, että ehdotetut keinot väärinkäytösten torjuntaan ovat liian ylimalkaisia, mikä voi vaarantaa yritysten oikeusturvan.

”Esitystä tulee selventää ainakin siltä osin, millä edellytyksillä yrittäjä voidaan siirtää rangaistusmenettelyyn, jossa tavaran saa tuoda maahan vasta, kun maahantuonnin vero on ilmoitettu ja maksettu Verohallinnolle”, Jääskeläinen sanoo.