Suomalaiset päivittäistavarakaupat ovat vahvasti mukana varmistamassa ihmisoikeuksien toteutumista hankinnoissaan. Nyt uutena yrityksenä YK:n periaatteita hankintaketjuissaan sitoutui noudattamaan myös Tokmanni. Tähän mennessä mukaan ovat liittyneet suomalaisen päivittäistavarakaupan suuret toimijat Kesko ja SOK ja Tuko Logistics.

Kaupan yritykset, kansalaisjärjestöt ja viranomaiset laativat vuonna 2015 yhteisen näkemyksen, miten YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteiden toteutetaan päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa. Yhteisellä näkemyksellä halutaan ehkäistä ihmisoikeusrikkomuksia usein pitkissäkin hankintaketjuissa.

Päivittäistavarakaupan yrityksistä mukana ovat alusta asti olleet Kesko ja SOK ja Tuko Logistics. Nyt mukaan liittyi myös Tokmanni.

YK:ssa sovitun huolellisuusperiaatteen mukaan yritysten tulee tunnistaa ja ehkäistä omia haitallisia ihmisoikeusvaikutuksiaan sekä määritellä, miten ne puuttuvat vaikutuksiin. Ihmisoikeusriskit tulee arvioida osana yritysten hankintaprosessia ja niissä tulee huomioida valmistusvaiheen lisäksi myös tuotteen raaka-aineiden tuotantoon liittyvät ihmisoikeusriskit.

”Harvoin yksi yritys pystyy muuttamaan maailmaa, mutta yhteistyöllä viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja koko toimitusketjun kanssa on mahdollista ennaltaehkäistä ongelmia. Päivittäistavarakaupat Suomessa ovat olleet tässä asiassa erityisen aktiivisia, niin omaehtoisessa valvonnassa toimitusketjuissaan että kehittäessään avoimesti yhteistyötä viranomaisten kanssa”, Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen sanoo.

Kaupan liitto on ollut mukana laatimassa päivittäistavarakaupan yhteistä ihmisoikeusnäkemystä.

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet hyväksyttiin kansainvälisesti vuonna 2011. Ne rakentuvat kolmelle pilarille: valtioiden velvollisuudelle suojella ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista, yritysten vastuulle kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeussuojan turvaamiselle.

Kaupan alan yritysten ja Kaupan liiton lisäksi mukana ovat FIBS, Finnwatch ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Reilu kauppa ry, Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK ry, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ulkoasiainministeriö.

Suosituksia ihmisoikeusriskien ehkäisemiseksi

  • Vältä liikesuhteiden aloittamista niiden tavarantoimittajien kanssa, joiden toiminnassa on vakavia puutteita tai joiden vastuullisuudesta ei ole tietoa.
  • Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että tavarantoimittajalla itsellään on käytössään riittävät menettelytavat riskien minimoimiseksi.
  • Sopimusvaatimukset ovat yksi keino varmistaa, että tavarantoimittajat huomioivat ihmisoikeusriskit ja ryhtyvät korjaaviin toimiin haitallisten vaikutusten syntyessä.
  • Arvioi omat ostokäytännöt ja kiinnitä huomiota siihen, etteivät ostokäytännöt estä ihmisoikeuksien toteutumista.
  • Ota käyttöön ihmisoikeuksia koskeva ohjeistus (code of conduct), käy se läpi tavarantoimittajien kanssa sekä kouluta tavarantoimittajia ja ostajia.
  • Tavarantoimittajien tehtaiden säännölliset tarkastukset (auditoinnit).
  • Jos haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia ilmenee, yhteistyötä tavarantoimittajan kanssa ei tule katkaista automaattisesti. Sen sijaan on ryhdyttävä vuoropuheluun epäkohtien korjaamiseksi.

Päivittäistavarakaupan yhteiseen näkemykseen voi tutustua löytyy työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta osoitteesta https://www.tem.fi/files/43531/Kaupan_UNGP_periaatteet_lopullinen_200815.pdf