Valtiovarainministeriön verotyöryhmä esittää alustavissa linjauksissaan, että verotuksen painopiste tulisi siirtää työn verotuksesta kulutusverotukseen. "Yhtenä tavoitteena tulee olla työntekoon kannustaminen", sanoo alivaltiosihteeri Martti Hetemäki työn verotuksen kehittämisestä.

Verotyöryhmän työn taustalla ovat olleet isot muutostekijät kuten globalisaatio, väestön ikääntyminen ja ekologinen kestävyys. Työryhmän tehtävänä on arvioida nykyistä verojärjestelmää sekä talouden toimintaympäristön muutoksista sille aiheuttamia muutostarpeita.

Asiantuntijoista koostuva työryhmä sai vuosi sitten tehtäväkseen pohtia verotuksen rakennemuutoksia suotuisan tuottavuuskasvun, korkean työllisyysasteen ja yrittäjyyden kannalta. Lisäksi sen tulee tarkastella eri toimintojen toivottavaa ja kestävää verorasitusta kestävän julkisen talouden puitteissa ja verotuksen oikeudenmukaisuuden kannalta.

"Verotuksessa on pyrittävä mahdollisimman laajoihin veropohjiin, mikä mahdollistaa tavoitteena olevan verokantojen kohtuullisuuden", linjaa verotyöryhmä alustavasti.

Työryhmä jatkaa syksyn 2009 aikana työtään muun muassa miettimällä arvonlisäveron veropohjaa ja tasoa, t&k-verovähennystä, yhteisverotusta ja metsäverotusta.

Lisätietoa työryhmän mietinnöistä löytyy Valtionvarainministeriön verkkosivuilta kohdasta hankkeet/veroryhmä.