Kaupan ala on murroksessa, kun automaatio, digitalisaatio ja tekoäly muuttavat osaamistarpeita muuttaen vanhoja ja luoden uusia työtehtäviä. Yhteinen palvelualusta, joka yhdistäisi tarjolla olevan työn, työnhakijan, eri ammattien osaamistarpeet sekä tarjolla olevan koulutuksen, auttaisi eri osapuolia löytämään ratkaisuja muuttuviin tarpeisiin.

Tekoälyajan työ -raportissa esitetyn arvion mukaan jopa miljoona työikäistä suomalaista tarvitsee taitojensa ja osaamisensa päivittämistä ammattirakenteiden muuttuessa. Raportti on osa ministeri Lintilän asettamaa Suomen tekoälyohjelmaa, jota Pekka Ala-Pietilä vetää.

Kaupan liiton koulutuspoliittinen asiantuntija Mervi Angerma-Niittylä kertoo, että tietoja tarjolla olevista työpaikoista, työnhakijoista, suoritetuista tutkinnoista, koulutustarjonnasta ja eri ammattien osaamistarpeista löytyy jo nyt digitaalisina palveluina tai niitä ollaan parhaillaan kehittämässä. ”Tieto on kuitenkin nyt hajallaan sirpaleisena eikä kehittämistyö ole koordinoitua. Yhdistämällä tiedot yhdelle palvelualustalle palveltaisiin yrityksiä henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä ja osaavan työvoiman hankinnassa. Samalla työnhakijoiden omaehtoinen osaamisen kehittäminen helpottuisi”, Angerma-Niittylä kuvaa.

Toimialojen sisällä ja niiden välillä tapahtuvien muutosten nopeutuessa valtiovallan tulee turvata työvoiman siirtymät alalta toiselle joustavasti ja ilman syrjäytymisriskiin johtavia työttömyysjaksoja – samoin kuin alan sisällä tapahtuvan osaamisen päivittämisen vastaamaan muuttuvia tarpeita.

Apua niin työntekijälle kuin yrityksellekin

Angerma-Niittylän mielestä kaiken tiedon tulisi olla työntekijöiden ja yritysten saatavilla nk. yhden luukun periaatteella. ”Jos työntekijältä häviää työ alan murroksen vuoksi, voisi esimerkiksi irtisanomisuhan alla oleva henkilö saada palvelun avulla tietoa siitä, minkälaista lisäosaamista tietyntyyppinen työtehtävä vaikkapa alan sisällä edellyttää ja mikä oppilaitos tarjoaa opintoja tarvittavan osaamisen hankkimiseksi”, Angerma-Niittylä pohtii.

Yhteiseltä palvelualustalta henkilö voisi saada oleellista tietoa myös mahdollista alanvaihtoa ajatellen. ”Tällaisia ovat esimerkiksi valtakunnalliset tiedot eri toimialojen avoimista työpaikoista, tiedot toimialojen osaamistarpeista tehtävätasolla sekä tieto siitä, mikä oppilaitos tarjoaa tiettyyn tehtävään vaadittavan opintomoduulin”, Angerma-Niittylä listaa.

Yritysnäkökulmasta tarkasteltuna uusien osaajien hankinta nopeutuisi ja joustavoituisi yhteisen palvelualustan avulla. ”Myös nykyisen henkilöstön osaamisen kehittämistä tukisi yhdestä paikasta saatavilla oleva tieto tarjolla olevista lisäkoulutusmahdollisuuksista”, Angerma-Niittylä lisää.

Kuva: 123RF