Ensi vuoden alussa astuu voimaan uusi kuluttajaturvallisuuslaki, jolla pyritään selkiyttämään kuluttajaturvallisuussääntelyä. Lain yleisiin periaatteisiin ja lähtökohtiin ei tule muutoksia, mutta jatkossa tulli voi tutkia myös EU-alueen tavaroiden turvallisuutta.

Uusi kuluttajaturvallisuuslaki astuu voimaan 1.1.2012, ja se korvaa vuodelta 2004 olevan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain. Tarkoituksena on ollut kehittää yleistä kuluttajaturvallisuuslainsäädäntöä niin, että sen säännökset ovat selkeitä sekä toiminnanharjoittajien että viranomaisten ja kuluttajien kannalta. Uusi laki ei tuo suuria muutoksia voimassa olevaan sääntelyyn.
 
Uutena vaatimuksena kuluttajaturvallisuuslaissa on turvallisuussuunnitelmien teko riskejä sisältävissä palveluissa. Kuluttajapalveluja tarjoavan on tehtävä etukäteen ilmoitus toiminnastaan valvontaviranomaiselle silloin, kun on kysymys palvelusta, johon sisältyy merkittäviä riskejä. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi huvipuisto, kuntosali, leikkikenttä, seikkailu-, elämys - ja luontopalvelu, kiipeilykeskus, uimaranta ja turvapuhelinpalvelu. Tällaisten palvelujen tarjoajan on myös laadittava kirjallinen turvallisuussuunnitelma eli turvallisuusasiakirja.
 
Uusi laki selkeyttää ja yksinkertaistaa käsitteistöä. Kuluttajaturvallisuuslain hallinnollisia pakkokeinoja sekä viranomaisten toimivaltuuksia koskevat säännökset ovat myös selkeämpiä ja yksinkertaisempia kuin aikaisemmassa laissa. Valvontaviranomaisille annetaan aikaisempaa paremmat tiedonsaantioikeudet. Sääntely on aikaisempaa yhdenmukaisempaa elintarvikelain ja terveydensuojelulain säännösten kanssa.
 
Tullin toimivaltuudet laajenevat kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden yhteydessä käytettävien tavaroiden osalta. Tulli voi valvoa Suomessa tapahtuvan tavaraerän purkamisen ja siihen liittyvän varastoinnin yhteydessä myös sellaisia tavaroita, jotka toimitetaan Suomeen Euroopan unionin jäsenmaista.