1. Sopimus aukiololain muutoksen varalta
2. Työnantajatuen piiriin kuuluvat ay-kurssit 2009
3. Kaupan koulutukset keväällä 2009
4. Työehtosopimuksen kalleusluokittelussa ei muutoksia 1.1.2009
5. Työajan lyhennykset 2009
6. Vähittäiskaupan aukiolot 2009
7. Suomen Kaupan Liiton liittokokous
8. Jäsensivuille kirjautuminen

1. Sopimus aukiololain muutoksen varalta

Suomen Kaupan Liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM sopivat 19.11.ennen hallituksen iltakoulua aukiololainsäädännön mahdollisen muutoksen varalta eräistä Kaupan työehtosopimuksen muutoksista.

Sopijapuolet ovat yksimielisiä aukiololainsäädännön selkeyttämisen päälinjoista. Lainsäädännön voimaantulohetkenä toteutetaan työehtosopimuksen muutokset edellyttäen, että lainmuutokset vastaavat sopijapuolten yhteisiä päälinjoja. Lisäksi sopijapuolet vaikuttavat sunnuntaityön laajentumisen huomioon ottamiseen yhteiskunnan liikenne- ja päivähoitopalvelujen kehittämistyössä.


A. Selkeyttämisen päälinjat

Sopijapuolten yhteiset aukiololain uudistuksen päälinjat ovat:

 • Ammattimaista vähittäiskauppaa saa harjoittaa, jollei tässä laissa toisin säädetä, arkipäivänä kello 7 - 21 välisenä aikana, paitsi lauantaina kello 7- 18 välisenä aikana.
 • Sunnuntaina ammattimaista vähittäiskauppaa saa harjoittaa kello 12 - 18 välisenä aikana, paitsi marras- ja joulukuussa isänpäivän ja joulupäivän välisenä aikana kello 12 – 21 välisenä aikana. Liikenneasemien päivittäistavaramyymälät ovat kiinni jouluaatosta kello 12 joulupäivään kello 12.
 • Niissä vähittäiskaupan myymälöissä, joissa vakinainen liiketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on enintään 400 neliömetriä, voidaan ammattimaista päivittäistavarakauppaa harjoittaa em. kelloajoista riippumatta.

Juhlapäivien aukioloajat

 • Ammattimaista vähittäiskauppaa ei saa harjoittaa kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä, äitienpäivänä, isänpäivänä eikä itsenäisyyspäivänä eikä kello 18 jälkeen vapun- ja uudenvuodenaattona eikä kello 12 jälkeen joulu- ja juhannusaattona.
 • Edellä 1 § 3 momentin vähittäismyymälöistä saa kuitenkin harjoittaa myyntiä enintään 4 tunnin ajan kello 8 -18 välisenä aikana viimeisenä peräkkäin sattuvasta kirkollisesta juhlapäivästä.

Soveltamisalan rajoitukset
Laki ei koske mm.:
– apteekkeja
– autokauppaa
– kioskikauppaa
– huolto- ja liikenneasemia (enintään 400 m2 päivittäistavaramyymälä)
– kukka- ja puutarhatarvikekauppa


B. Ehdolliset työehtomuutokset

Seuraavassa selostetaan lyhyesti Kaupan työehtosopimuksen keskeiset ehdolliset muutokset, jotka tulevat voimaan samaan aikaan kuin aukiololain uudistus:

Sunnuntaityö

 • Sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä saa teettää työtä vain, jos siitä on työsopimuksella sovittu tai työntekijä antaa siihen erikseen suostumuksensa.
 • Työntekijällä on kalenterivuoden aikana vähintään 22 työstä vapaata sunnuntaita, ellei toisin sovita työehtosopimuksen 23 §:n mukaisesti. Jos työsuhde ei ole jatkunut koko kalenterivuotta, on työstä vapaita sunnuntaita vastaavassa suhteessa.
 • Työntekijälle annetaan sunnuntai tai kirkollinen juhlapäivä vapaaksi perustellusta perhesyystä hänen ilmoitettuaan siitä ennen työvuoroluettelon laatimista.
 • Sunnuntaityön teettämisessä noudatetaan tasapuolisuutta ottaen erityisesti huomioon työntekijän ammattitaito, osaaminen ja soveltuvuus tehtävään.

Vähittäiskaupan myyjien iltalisä

Myymälän oltua auki sunnuntaisin marras- ja joulukuussa kello 18.00 jälkeen maksetaan kello 18.00 – 24.00 tehdystä työstä iltalisä kaksinkertaisena.

 • Kello 00.00 – 06.00 tehdystä työstä maksetaan yölisä, jonka suuruus on myymälöissä niiden ollessa auki 50 %:lla korotettu iltalisä.

Vuosiloma

Vähintään 6 päivän pituisen lakisääteisen vuosiloman

 • alkaessa maanantaina on loman alkamista edeltävä sunnuntai vapaapäivä
 • päättyessä lauantaina on loman päättymistä seuraava sunnuntai vapaapäivä.

Huolto- ja liikenneasematyöntekijät:

Ilta- ja yölisä

Liikenneasemien (palkkaryhmä B1, liikenneasemapöytäkirjan 4 §:n 3. kohdan mukainen päivittäistavarakauppa) työaikalisien suuruudet ovat: iltalisä 1,75 €/t, sunnuntaina, kirkollisina juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivänä 3,50 €/t (klo 18.00–24.00 ), yölisä 3,50 €/t (00.00 – 06.00).

Muilla huolto- ja liikenneasemilla noudatetaan pöytäkirjan voimassa olevia ilta- ja yölisää koskevia määräyksiä.


2. Työnantajatuen piiriin kuuluvat ay-kurssit 2009

Suomen Kaupan Liitto ja Palvelualojen ammattiliitto ovat sopineet työnantajatuen piiriin vuonna 2009 kuuluvat ay-kurssit.

Kurssit järjestää Palvelualojen ammattiliitto PAM, joka lähettää jäsenistölleen tarkemmat tiedot kursseista ilmoittautumisohjeineen.

Ansionmenetyksen korvaus

Kaupan koulutussopimuksen mukaan luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu voivat osallistua tuen piiriin kuuluville ay-kursseille ilman ansionmenetystä. Luottamusmiehellä tarkoitetaan pääluottamusmiestä, sopimusalakohtaista luottamusmiestä tai toimipaikkakohtaista luottamusmiestä.

Ansionmenetys korvataan peruspalkkana mukaan lukien kuukausikohtaiset lisät. Tuntikohtaisia lisiä ei korvata. Luottamusmiehen ansionmenetys korvataan enintään kahdelta viikolta ja työsuojeluvaltuutetun enintään yhdeltä viikolta edellyttäen, että kurssi liittyy osanottajan yhteistyötehtävään yrityksessä.

Lisätietoja saa Kaupan koulutussopimuksesta.

Kursseilla noudatettavat periaatteet:

 • luottamusmiesten peruskursseille vuonna 2009 voi osallistua enintään 100 kaupan alan henkilöstön edustajaa sekä työsuojelun peruskursseille enintään 60 kaupan alan henkilöstön edustajaa
 • vähintään 2/3 kaupan luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kurssiajasta käytetään kaupan sopimusalojen käsittelyyn
 • muu kaupan luottamushenkilöiden kurssiaika käytetään siten, että harjoitukset kytkevät opetuksen kaupan alaan ja sen toimintaympäristöön
 • kurssiohjelmat ja osallistujien lukumäärä toimitetaan liittojen koulutustyöryhmän jäsenille ennen kurssin alkua

TYÖNANTAJATUEN PIIRIIN KUULUVAT KURSSIT vuonna 2009

Luottamusmiesten peruskurssit (5 päivää)

10.–12.2. ja 11.–12.3. Helsinki
17.–19.2. ja 18.-19.3. Kuopio
3.-5.3. ja 1.-2.4. Turku
15.–17.4. ja 13.-14.5. Tampere
15.–17.9. ja 14.–15.10. Oulu
29.9.–1.10. ja 4.-5.11. Helsinki

Luottamusmiesten jatkokurssit (10 päivää)

12.- 16.1. ja 23.2 - 27.2. Petäys
23.- 27.3. ja 20.–24.4. Helsinki
5.-9.10. ja 2.-6.11. Oulu

Työsuojelun peruskurssit (5 päivää)

26.–30.1. Tampere
10.–12.2. ja 11.–12.3. Helsinki
17.–19.2. ja 18.–19.3. Kuopio
3.-5.3. ja 1.-2.4. Turku
15.–17.9. ja 14.–15.10. Oulu
29.9.–1.10. ja 4.5.11. Helsinki


Työsuojelun jatkokurssi (10 päivää)

7.– 11.9. ja 5.– 9.10. Kiljavanranta

Svenskspråkig förtroendemanna- och arbetarskyddsutbildning

Grundkurs för förtroendemän allmän varataan paikkoja Kiljavan opiston tarjonnasta
Grundkurs för arbetarskydd allmän

TÄYDENNYSKOULUTUS / Kiljavan opisto ja Palvelualojen ammattiliitto

Turvallisuus ja taloudellisuus 12.–14.5. Kiljavanranta
Työoikeuden peruskurssi 14.–18.9. Kiljavanranta
3. Kaupan koulutukset keväällä 2009

Koulutukset järjestetään Taitotalon kongressikeskuksessa , Valimotie 8 (Pitäjänmäki)

Maanantai 16.3. klo 12.30–16 Vuosilomatiedot ajan tasalle
160€+alv 22 %. Ilmoittaudu tästä

Torstai 26.3. klo 9.00–16.00 Kaupan työsopimuspäivä
260€+alv 22 %. llmoittaudu tästä

Torstai 7.5.klo 9.00–16.00 Kaupan työaikapäivä
260€+alv 22 %. Ilmoittaudu tästä

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen em. sivuilla.


4. Työehtosopimuksen kalleusluokittelussa ei muutoksia 1.1.2009

Kuntien kalleusluokitus on poistunut 1.1.2008. Tällöin valtioneuvosto lopetti vuosikausia jatkuneen kuntien paikkakuntakalleusluokittelun.

Kaupan työehtosopimuksissa noudatetaan valtioneuvoston 11.12.2003 vahvistamaa kuntien yleistä kalleusluokittelua koko sopimuskauden ajan. Palkkaliitteen sivulla 8 on lueteltu I kalleusluokkaan kuuluvat kunnat ja todetaan muiden kuntien kuuluvan II kalleusluokkaan. Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla on oma palkkataulukkonsa.

1.1.2009 tapahtuu useita kunta- ja alueliitoksia. Näillä muutoksilla ei ole mitään vaikutusta työehtosopimuksen mukaiseen palkkaukseen voimassa olevan työehtosopimuksen aikana.

Seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa kalleusluokittelun poistaminen on neuvottelukysymys, jonka sopijapuolet ratkaisevat erikseen. Kalleusluokituksen poisto ei johda automaattiseen taulukkopalkkojen muutokseen.


5. Työajan lyhennykset 2009 (PDF)

6. Vähittäiskaupan aukiolot 2009 (PDF)


7. Suomen Kaupan Liiton liittokokous

Hallitus 2009
Liittokokous 11.11.2008 valitsi ensi vuoden hallituksen. Liiton puheenjohtajana jatkaa kauppaneuvos Magnus Bargum (Algol Oy) ja varapuheenjohtajina pääjohtaja Arto Hiltunen (SOK), toimitusjohtaja Hannu Penttilä (Stockmann Oyj Abp) ja toimitusjohtaja Jaakko Uotila (Alko Oy).

Vuoden 2009 hallitus kokonaisuudessaan (20) on seuraava:

Kauppaneuvos Heimo Aho, SKS Group Oy
Kauppaneuvos Magnus Bargum, Algol Oy
Hallituksen puheenjohtaja Peter Berner, Berner Oy
Toimitusjohtaja Jan-Martin Börman, Veho Group Oy Ab
Tuotelinjajohtaja Harri Fagerlund, Rautakesko Oy
Toimitusjohtaja Seppo Halme, Muotitalo Jokinen
Pääjohtaja Matti Halmesmäki, Kesko Oyj
Toimitusjohtaja Pekka Helander, Passeli Auto Oy
Pääjohtaja Arto Hiltunen, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Apteekkari Pekka Karttunen, Kuopion VIII Petosen Apteekki
Kauppias Esa Kiiskinen, Saija ja Esa Kiiskinen Oy
Toimitusjohtaja Juha Koponen, Tamro Oyj
Toimitusjohtaja Hannu Penttilä, Stockmann Oyj Abp
Kauppaneuvos Matti Pörhö, Pörhön Autoliike Oy
Toimitusjohtaja Leena Saarinen, Tradeka Oy
Toimitusjohtaja Jaakko Uotila, Alko Oy
Kauppaneuvos Kaija Ward, Eurokangas Oy
Kauppaneuvos Jouko Vehmas, Osuuskauppa Ympäristö
Varatoimitusjohtaja Tuomo Väänänen, Onninen Oy

Jäsenmaksu 2009

Liittokokous päätti säilyttää Suomen Kaupan Liiton jäsenmaksuperusteet entisellään eli 0,085 % ennakkopidätyksen alaisesta edellisen kalenterivuoden (2008) palkkasummasta kuitenkin vähintään 140 €. Minimimaksu koskee yrityksiä, joiden vuosipalkkasumma on alle
164.706 €.

Suomen Kaupan Liiton jäsenyritykset ovat automaattisesti jäseninä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa, jonka jäsenmaksut ovat 2009 (suluissa 2008):

1. minimijäsenmaksu on 50 € (50 €)
2. alle 150 henkilön yritysten jäsenmaksu on 0,065 % (0,065 %)palkkasummasta
3. 150 henkilön ja sitä suurempien yritysten osalta jäsenmaksu on 0,032 % (0,035 %) palkkasummasta ja 0,0232 % (0,018 %) jalostusarvosta
4. vuonna 2009 edellä kohdissa 2 ja 3 mainittuja keskusjärjestömaksua alennetaan 10 %


8. Jäsensivuille kirjautuminen

Suomen Kaupan Liitto luopuu kirjallisista jäsentiedotteista viimeistään v. 2010.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on luopunut kokonaan postitetuista keskusliiton jäsenkirjeistä. Siksi on erittäin tärkeää kirjautua EK:n ja Suomen Kaupan Liiton jäsensivuille!

Kun jäsenyrityksen edustaja rekisteröityy extranetin käyttäjäksi, hän saa oikeudet sekä työnantajaliiton että EK:n jäsensivuille. Samalla pääsee EK:n ja Suomen Kaupan Liiton sähköisen uutiskirjeen postituslistalle.

On tärkeää, että kaikki jäseninformaatiota tarvitsevat kirjautuvat extranet-palvelun käyttäjiksi. Se tapahtuu helposti rekisteröitymällä osoitteessa www.ek.fi -> extra tai Suomen Kaupan Liiton omilla kotisivuilla www.suomenkauppa.fi.

Terveisin

Suomen Kaupan Liitto

Heikki Ropponen