1. Handelns lönegruppering tas i bruk 30.9.2008
2. Kreditupplysningar om arbetstagarna
3. Minuthandelns öppettider under slutet av 2008
4. Arbetstidsförkortningar i slutet av 2008
5. Handelns kurser (på finska) i slutet av 2008
6. EK:s löneförfrågan för oktober 2008
7. Lönestatistik för oktober 2007
8. Kallelse till förbunds- och blockmöten
9. Personalnytt

1. Handelns lönegruppering tas i bruk 30.9.2008
Som en del av utvecklingen av lönesystemet och för att stärka branschprincipen trädde Handelns lönegruppering, som grundar sig på en svårighetsklassificering, i kraft 1.5.2008. Grupperingen gäller alla de arbetstagare som omfattas av Handelns kollektivavtal.

För de arbetstagare som 30.4.2008 hade en fastställd kollektiv-avtalsenlig nivå (1-6), kan man lätt fastställa den nya lönegruppen genom att ändra de gamla lönenivåerna enligt följande: 1 = A, 2 = B1, 3 = B2, 4 = C1, 5 = C2 och 6 = D.

Arbetstagare i s.k. främmande branscher, vilka inte inplacerats i de kollektivavtalsenliga nivåerna (1-6), fastsälls lönegruppen senast 30.9.2008 med hjälp av lönegrupperingen.

För alla arbetstagare som omfattas av Handelns kollektivavtal har man sålunda från 1.10.2008 fastställt en lönegrupp A – D utgående från arbetsguppgifternas svårighetsgrad liksom en minimilön enligt löne-tabellen.

Arbetstagare i s.k. främmande branscher är bl.a. kockar, vaktmästare och parkeringsvakter.

Ytterligare uppgifter i handelns info 1/08 och i kollektivavtalets lönebilaga.

2. Kreditupplysningar om arbetstagarna
Lagen om integritetsskydd i arbetslivet ändras 1.9.2008 i fråga om kreditupplysningar. Lagen stadgar om på vilka grunder arbetsgivaren har rätt att behandla personkreditupplysningar om en arbetssökande eller en arbetstagare som övergår till andra uppgifter vid bedömning av deras tillförlitlighet.

En arbetsgivare har rätt att behandla kreditupplysningarna om en arbetstagare som redan valts till arbetsuppgiften i det fall då meningen är att arbetstagaren ska verka i uppgifter som kräver särskilt förtroende. Kreditupplysningar kan inte skaffas om flera arbetssökande utan endast om den sökande som på övriga grunder väljs för uppgiften, då man ännu före det definitiva beslutet vill kontrollera kreditupplysningarna.

Kreditupplysningar kan komma i fråga bl.a.
• i uppgifter som omfattar rätt att fatta beslut om betydande ekonomiska förbindelser
• då uppgiften är att bevilja och övervaka betydande krediter och då man för uppgiftens skötsel ger arbetstagaren tillgång till sådan för arbetsgivaren eller kunden viktiga affärs- och yrkeshemligheter, vilka har givits särskilt skydd
• i uppgifter som till stor del består i att utan särskild tillsyn hantera betydande penningbelopp, värdepapper eller värdeföremål. Mottagande av betalning i kundtjänst hör inte till lagbestämmelsen. Kassauppgifter kan omfattas av bestämmelsen om arbetstagaren arbetar ensam utan direkt eller kameraövervakning eller kontanterna transporteras utanför arbets-platsen för separat förvaring
• då arbetstagaren har till uppgift att bevakta arbetsgivarens eller kundernas egendom.

Arbetsgivaren ska på förhand underrätta arbetstagaren om att förtroendet utreds genom anskaffning av behövliga upplysningar. I fråga om kreditupplysningarna ska man dessutom meddela från vilket register uppgifterna hämtas.

Arbetsgivaren svarar för de kostnader som uppstår vid anskaffningen av kreditupplysningarna.

Ytterligare uppgifter www.suomenkauppa.fi, där det finns ett PM om frågan.

3. Minuthandelns öppettider under slutet av 2008

  Datum

högst 400m2 daglig-

varuaffärer

övriga
minuthandlar
Söndagarna 7.9-26.10 kl. 12-21 stängt
Alla helgonsdagsafton 31.10 (fre) kl. 7-21 kl. 7-21
Alla helgons dag 1.11 (lö) stängt stängt
Söndagen 2.11 kl. 12-21 kl. 12-21
Farsdagen 9.11 (sö) stängt stängt
Söndagarna 16.11-30.11 kl. 12-21 kl. 12-21
Självständighetsdagen 6.12 (lö) stängt stängt
Söndagarna 7 - 21.12 k. 12-21 kl. 12-21
Julaftonen 24.12 (ons) kl. 7-13 kl. 7-13
Juldagen 25.12 (to) stängt stängt
Annandag jul 26.12 (fre) 4 tim. mellan 8 och 18 stängt
Söndagen 28.12 kl. 12-21 kl. 12-21
Nyårsaftonen 31.12. (ons) kl. 7-18 kl. 7-18
Nyårsdagen 1.1.2009 (to) stängt stängt

Obs: Öppettiderna för bl.a. kiosker, servicestationer och butiker i glesbygden är fria.

4. Arbetstidsförkortningar i slutet av 2008

EXPEDITER, SERVICESTATIONS- OCH LAGERARBETARE  

Söckenhelg eller högtidsdag

(de förkortande dagarna med fet stil)

Heltidsanställda Färre än 37,5 timmar i arbete  

Arbetstids-

förkortning

Arbetstimmar

i arbetsveckan*

Penningersättning

eller arbetstids-

förkortning **

T.ex. 30t/vecka

 
1.11 Alla helgons dag -

37,5/40 t

5 arbetsdagar

-
6.12 Självständighetsdagen (lö) -

37,5/40 t

5 arbetsdagar

-

24.12

25.12

26.12

Julaftonen (ons)

Juldagen

Annandag jul (fre)

7,5/8 h

-

7,5/8 h

vecka 52:

22,5/24 h

3 arbetsdagar

6 h

-

6 h

* Förkortningen av arbetstiden verkställs så att man ger en fridag under söckenhelgsveckan eller under de två föregående eller påföljande veckorna eller under utjämningsperioden.
** Penningersättningen eller arbetstidsförkortningen räknas ut så att man dividerar den i arbetsavtalet avtalade veckoarbetstiden med talet 5 .
5. Handelns kurser (på finska) i slutet av 2008
• Arbetsavtalskurs 21.10.2008 (fullsatt)
• Löneräkning i handelsbranschen 13-14.10.2008, Helsingfors
• Arbetstid i handelsbranschen 7.10.2008, Helsingfors
• Aktuellt för erfarna chefer 25.9.2008, Helsingfors

Ytterligare uppgifter http://www.suomenkauppa.fi/www/fi/koulutus/index.php
Anmälningar senast en vecka före kursen per e-post kurssit@ek.fi eller per telefon 09 – 42 02 33 07/Pirkko Vehmas. Du kan också anmäla dig över Internet under adress http://www.ek.fi/www/fi/2007tapahtumat/tapahtumat_kuukausittain
6. EK:s löneförfrågan för oktober 2008
EK har övergått till elektronisk insamling av löneuppgifter. På det sättet förenhetligar man datainnehållet, förbättrar servicen till medlemsföretagen och minskar kostnaderna i samband med förfrågan.

Företaget kan för förfrågan i oktober 2008 lämna uppgifterna över Internet på EK:s elektroniska blankett eller över dataservicetjänsten. Pappersblanketter och ADB-listor används inte längre. Ytterligare uppgifter www.ek.fi.
7. Lönestatistik för oktober 2007
Handelns lönestatistik för oktober 2007 har färdigställts. Att statistiken blivit klar så sent beror på ändringar i insamlingen av statistikuppgifterna. Uppgifter till de enskilda företagen skickades tidigare.
• lönerna i handelsbranschen steg under statistikföringsperioden i snitt 3,3 %
• löneutvecklingen för operativ personal var 4,1 % och för chefer 3,8 %
• lönerna steg 2,5 – 4,6 % i de viktigaste yrkesgrupperna
• under statistikföringsperioden verkställdes 1.10.2007 en avtalsenlig lönehöjning på 3,5 %.

Medellönen per månad i handelsbranschen, antal och ändring
Oktober 2006 – oktober 2007
Veckoarbetstid 34 – 37,5 timmar

Yrkesgrupp   antal   löner €/mån löner €/mån   identiska*
  2007 2006 ändring 2007 2006 %  
               
Handelsbranschen totalt 56.345 58.106 -1.761 2.404 2.327 3,3 5,6
 • operativ nivå
45.342 46.187 -845 2.131 2.048 4,1 5,3
 • chefsnivå
9.644 10.494 -850 3.208 3.091 3,8 6,0
 • ledning
1.359 1.425 -66 5.827 5.750 1,3 6,6
Operativ nivå:              
 • expedit
21.669 21.265 104 1.894 1.811 4,6 5,3
 • lagerarbetstagare
8.832 8.872 -40 1.962 1.892 3,7 4,7
 • kontor; operativ
12.403 13.034 -631 2.633 2.535 3,9 5,7
 • arbetstagare på servicestation
1.043 1.265 -222 1.852 1.801 2,8 4,7
 • chaufför
268 385 -117 1.996 1.906 4,7 4,5
Chefsnivå:              
 • butiksföreståndare
4.352 4.696 -344 2.592 2.500 3,7 6,4
 • lagerchef
779 791 -12 2.652 2.587 2,5 5,9
 • föreståndare på servicestation
149 142 7 2.770 2.538 9,1 8,9
 • kontor; chef
4.437 4.901 -464 3.922 3.754 4,5 5,7

* med identiska avses en person som ingår i statistikmaterialet såväl i oktober 2006 som i oktober 2007

Jämförelse av löneutvecklingen
4:e kvartalet 2006 – 4:e kvartalet 2007
veckorabetstid 34 -40 timmar

Bransch hela materialet identiska*
 • Handeln; alla
3,3 5,6
 • Industrin, arbetstagare
4,1 5,1
 • Industrin, tjänstemän
4,4 4,8
 • Byggnadsbranschen, arbetstagare
4,9 6,7
 • Hotell och restaurang
2,8 4,6
 • Bank
6,0 7,2
Hela EK 4,1 ..
Allmän löneutveckling 4,9 ..

8. Kallelse till förbunds- och blockmöten
Förbundet för Finsk Handel
Förbundets för Finsk Handel ordinarie förbundsmöte hålls ons 11.11.2008 kl 11.00 i Helsingfors, Södra kajen 10, 3 våningen, mötesrum 3.

På mötet behandlas de i 11 § i stadgarna nämnda ärendena.

Medlemsföretagen i Förbundet för Finsk Handel har grupperts i fyra block för beredning av årsmötet. Avsikten är att säkra en täckande representation av medlemsföretagen i förbundets styrelse. På de olika sektorernas möten bereds årsmötet, och där väljer man blockens representanter i styrelsen för Förbundet för Finsk Handel för år 2009. Mötena hålls:

• Blocket för minuthandel med daglig- och bruksvaror 7.10.2008 kl. 9.00 i Helsingfors, Södra kajen 10, 3 våningen, mötesrum 1.
• Blocket för partihandel med daglig- och bruksvaror 7.10.2008 kl. 9.00
i Helsingfors, Södra kajen 10, 3 våningen, mötesrum 7.
• Blocket för special- och teknisk minuthandel 7.10.2008 kl. 9.00
i Helsingfors, Södra kajen 10, 3 våningen, mötesrummet Kauppala.
• Blocket för special- och teknisk partihandel 7.10.2008 kl. 9.00
i Helsingfors, Södra kajen 10, 3 våningen, mötesrum 2.

Förbundets strukturgrupp föreslår följande sammansättning för styrelsen 2009:

Block medlemmar
• Minuthandel med daglig- och bruksvaror 5
• Partihandel med daglig- och bruksvaror 2
• Minuthandel med special- och tekniska varor 7
• Partihandel med special- och tekniska varor 6
Styrelseplatser totalt 20

Handelns Arbetsgivarförbund
Handelns Arbetsgivarförbunds ordinarie förbundsmöte hålls 11.11.2008 kl. 11.30 i Helsingfors, Södra kajen 10, 3 våningen, mötesrummet Kauppala. Vid mötet behandlas i stadgarnas 11 § nämnda ärenden.
Ytterligare uppgifter ger Maria Sandström 09 -17 28 51 16
9. Personalnytt
Mari Flink har 1.8.2008 börjat som informationschef vid Förbundet för Finsk Handel och 1.9.2008 började jur.kand. Johanna Aho som näringspolitisk expert.

Med vänlig hälsning

Förbundet för Finsk Handel

Heikki Ropponen