1. Avtal i fall av ändring av lagen om öppethållningstider
2. Fackföreningskurser som omfattas av arbetsgivarens stöd 2009
3. Handelsbranschens kurser våren 2009
4. Ingen ändring av dyrortsklassificeringen i kollektivavtalet 1.1.2009
5. Arbetstidsförkortningar 2009
6. Minuthandelns öppettider 2009
7. Förbundets för Finsk Handel förbundsmöte
8. Registrering på medlemssidorna

1. Avtal i fall av ändring av lagen om öppethållningstider
Förbundet för Finsk Handel och Servicefacket PAM avtalade den 19 november före regeringens aftonskola om vissa ändringar av kollektivavtalet för handelsbranschen i fall att lagstiftningen om öppettiderna ändras.

Avtalsparterna är ense om huvudlinjerna för ett förtydligande av lagstiftningen om öppettiderna. Ändringarna av kollektivavtalet verkställs när lagen träder i kraft under förutsättning att lagändringarna motsvarar de huvudlinjer avtalsparterna tillsammans avtalat om. Avtalsparterna arbetar därtill för att de ökade söndagsarbetet beaktas i utvecklingen av samhällets trafik- och dagvårdstjänster.

A. Huvudlinjerna vid förtydligandet
Avtalsparterna har avtalat om huvudlinjerna för reformen av öppethållningstiderna:

• Yrkesmässig minuthandel får bedrivas, om inte annat stadgas i denna lag, på vardagar mellan klockan 7 och 21, med undantag för lördag mellan 7 och 18.
• På söndagar får yrkesmässig minuthandel bedrivas mellan klockan 12 och 18, med undantag för tiden mellan farsdagen i november och juldagen i december då affärerna får hålla öppet mellan klockan 12 och 21. Trafikstationernas dagligvaruaffärer är stängda från klockan 12 på julaftonen till klockan 12 på juldagen.
• I de minuthandlar där butikens ordinarie affärsyta är högst 400 kvadratmeter, kan yrkesmässig dagligvaruhandel bedrivas oberoende av ovan nämnda klockslag.

Öppettider på högtidsdagar
• Yrkesmässig minuthandel får inte bedrivas på kyrkliga högtids-dagar liksom inte heller på första maj, morsdagen, farsdagen samt självständighetsdagen och inte efter klockan 18 på valborgsmässoaftonen, nyårsaftonen och inte heller efter klockan 12 på jul- och midsommaraftonen.
• Minuthandlarna i § 1, moment 3 får dock bedriva handel under högst 4 timmar mellan klockan 8 och 18 den sista av på varandra följande kyrkliga högtidsdagar.

Begränsningar av tillämpligheten
Lagen gäller inte bl.a.:
- apotek
- bilhandeln
- kioskhandel
- service- och trafikstationer (dagligvaruaffär på högst 400 m2)
- blom- och trädgårdsaffärer

B. Villkorliga ändringar av kollektivavtalet

Nedan en kort redogörelse för de viktigaste villkorliga ändringarna av kollektivavtalet för handelsbranschen som träder i kraft samtidigt som reformen av lagen om öppettiderna.

Söndagsarbete

• Man får låta utföra arbete på söndagar och kyrkliga högtidsdagar endast om man kommit överens om det i arbetsavtalet eller arbetstagaren ger sitt samtycke till det.
• Arbetstagaren har under kalenderåret minst 22 lediga söndagar om man inte avtalar annorlunda i enlighet med § 23 i kollektivavtalet. Om anställningen inte har varat ett helt kalenderår får arbetstagaren lediga söndagar i förhållande till anställningstiden.
• Arbetstagaren får ledigt en söndag eller kyrklig högtidsdag av grundat familjeskäl då han meddelar om detta innan arbetsskiftsförteckningen görs upp.
• Då man låter utföra söndagsarbete iakttas jämlikhet med beaktande särskilt av arbetstagarnas yrkesskicklighet, kompetens och lämplighet för uppgiften.

Kvällstillägg för minuthandelns expediter

• När affären har varit öppen på söndagar i november och december efter klockan 18.00 betalas dubbelt kvällstillägg för arbete utfört 18.00 – 24.00.
• För arbete utfört 00.00 – 06.00 betalas nattillägg som då affärerna är öppna är med 50 % förhöjt kvällstillägg.

Semester
När lagenlig semester på minst 6 dagar
• börjar på måndag är söndagen före semestern en fridag
• slutar på lördag är följande söndag fridag.

Arbetstagare på service- och trafikstationer:
Kvälls- och nattillägg
Arbetstidstilläggen på trafikstationer (dagligvaruaffär enligt lönegrupp B1, § 4, punkt 3 i protokollet över trafikstationer) är: kvällstillägg 1,75 €/timme, på söndagar, kyrkliga högtidsdagar, första maj och själv-ständighetsdagen 3,50 €/timme (kl.18.00 – 24.00), nattillägg 3,50 €/timme (00.00 – 06.00).
På övriga service- och trafikstationer tillämpas gällande bestämmelser i protokollet om kvälls- och nattillägg.

2. Fackföreningskurser som omfattas av arbetsgivarens stöd 2009
Förbundet för Finsk Handel och Servicefacket har kommit överens om vilka fackföreningskurser som omfattas av arbetsgivarens stöd år 2009.

Kurserna arrangeras av Servicefacket PAM, som sänder närmare uppgifter om kurserna jämte anmälningsanvisningar till sin medlemskår.

Ersättning av lönebortfall

Enligt Handelns utbildningsavtal kan förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktigen utan lönebortfall delta i de fackföreningskurser som omfattas av arbetsgivarens stöd. Med förtroendeman avses huvudförtroendemannen, avtalsbranschförtroendemannen och den arbetsplatsförtroendemannen.

Lönebortfall ersätts som grundlön inklusive månatliga tillägg. Timtillägg ersätts inte. Förtroendemannens lönebortfall ersätts för högst två veckor och arbetarskyddsfullmäktigens för högst en vecka, förutsatt att kursen har anknytning till deltagarens samarbetsuppgift i företaget.

Ytterligare uppgifter finns i Handelns utbildningsavtal.

Principer som följs på kurserna

• i grundkurser för förtroendemän år 2009 kan delta högst 100 representanter för personalen i handelsbranschen samt i grund-kurser i arbetarskydd högst 60 representanter för personalen i handelsbranschen

• minst 2/3 av kurstiden för förtroendemän och arbetarskydds-fullmäktige används till behandling av handelns avtalsbranscher

• den övriga kurstiden för förtroendevalda används så att övningarna har en koppling till handelsbranschen och dess verksamhetsomgivning

• medlemmarna i förbundens utbildningsarbetsgrupp informeras om kursprogram och antal deltagare innan kursen börjar

KURSER SOM OMFATTAS AV ARBETSGIVARENS STÖD ÅR 2009

Luottamusmiesten peruskurssit (5 päivää)

10.–12.2. ja 11.–12.3. Helsinki
17.–19.2. ja 18.-19.3. Kuopio
3.-5.3. ja 1.-2.4. Turku
15.–17.4. ja 13.-14.5. Tampere
15.–17.9. ja 14.–15.10. Oulu
29.9.–1.10. ja 4.-5.11. Helsinki

Luottamusmiesten jatkokurssit (10 päivää)

12.- 16.1. ja 23.2 - 27.2. Petäys
23.- 27.3. ja 20.–24.4. Helsinki
5.-9.10. ja 2.-6.11. Oulu

Työsuojelun peruskurssit (5 päivää)

26.–30.1. Tampere
10.–12.2. ja 11.–12.3. Helsinki
17.–19.2. ja 18.–19.3. Kuopio
3.-5.3. ja 1.-2.4. Turku
15.–17.9. ja 14.–15.10. Oulu
29.9.–1.10. ja 4.5.11. Helsinki

Työsuojelun jatkokurssi (10 päivää)

7.– 11.9. ja 5.– 9.10. Kiljavanranta

Svenskspråkig förtroendemanna- och arbetarskyddsutbildning

Grundkurs för förtroendemän allmän platser reserveras av Kiljava institutets utbud
Grundkurs för arbetarskydd allmän

KOMPETTERANDE UTBILDNING / Kiljavan opisto och Servicefacket

Turvallisuus ja taloudellisuus12.–14.5. Kiljavanranta
Työoikeuden peruskurssi14.–18.9. Kiljavanranta

3. Handelsbranschens kurser våren 2009
Kurserna (på finska) arrangeras på Taitotalo kongresscentrum, Gjuterivägen 8 (Sockenbacka)

Detaljerat program bifogas.

Måndag 16.3 kl. 12.30–16 Uppdatering av semesterfrågor
160 €+mvs 22 % Anmäl dig här

Torsdag 26.3 kl. 9.00–16.00 Handelns arbetsavtalsdag
260 €+mvs 22 % Anmäl dig här

Torsdag 7.5 kl. 9.00–16.00 Handelns arbetstidsdag
260 €+mvs 22 %. Anmäl dig här

Bindande anmälan en vecka före kursen på ovan nämnda Internetadresser.

4. Ingen ändring av dyrortsklassificeringen i kollektivavtalet 1.1.2009
Dyrortsklassificeringen av kommunerna slopades 1.1.2008. Då upphörde statsrådet med den dyrortsklassificering av kommunerna som tillämpats i många år.

I kollektivavtalet för handelsbranschen tillämpas under hela avtals-perioden den allmänna dyrortsklassificering som statsrådet har fast-slagit 11.12.2003. På sidan 8 i lönebilagan finns de kommuner uppräknade som hör till dyrortsklass I, varvid man konstaterar att alla övriga kommuner hör till dyrortsklass II. Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda hör till en separat dyrortsklass.

1.1.2009 verkställs flera kommun- och regionsammanslagningar. Dessa ändringar har ingen inverkan på de kollektivavtalsenliga lönerna under den tid avtalet är i kraft.

I följande kollektivavtalsförhandlingar är slopandet av dyrortsklassifice-ringen en förhandlingsfråga, som parterna separat avgör. Slopande av dyrortsklassificeringen betyder inte att lönetabellerna automatiskt ändras.

5. Arbetstidsförkortningar 2009

EXPEDITER, SERVICESTATIONS- OCH LAGERARBETARE

Söckenhelg eller högtidsdag

(de förkortande dagarna med fet stil)

Heltidsarbetstagare Deltidsarbetstagare

Arbetstids-

förkortning

Arbetstimmar

i arbetsveckan*

Penningersättning

eller arbetstids-

förkortning **

T.ex. 30t/vecka

1.1 Nyårsdagen (to) 7,5/8 h

30/32 h

4 arbetsdagar

6 h
       
6.1 Trettondagen -

37,5/40 h

5 arbetsdagar

 
10.4 Långfredagen 7,5/8 h

30/32 h

4 arbetsdagar

6 h
13.4 Annandag påsk 7,5/8 h

30/32 h

4 arbetsdagar

6 h
1.5 Första maj (fre) 7,5/8 h

30/32 h

4 arbetsdagar

6 h
21.5 Kristi himmelsfärdsdag 7,5/8 h

30/32 h

4 arbetsdagar

6 h
20.6 Midsommardagen (lö) 7,5/8 h

30/32 h

4 arbetsdagar

6 h
31.10 Alla helgons dag -

37,5/40 h

5 arbetsdagar

-
6.12 Självständighetsdagen (sö) -

37,5/40 h

5 arbetsdagar

-

24.12

25.12

26.12

Julaftonen (to)

Juldagen (fre)

Annandag jul (lö)

7,5/8 h

-

-

vecka 52:

30/32 h

4 arbetsdagar

6 h

* Förkortningen av arbetstiden verkställs så att man ger en fridag under söckenhelgsveckan eller under de två föregående eller påföljande veckorna eller under utjämnings-perioden.

** Penningersättningen eller arbetstidsförkortningen räknas ut så att man dividerar den i arbetsavtalet avtalade veckoarbetstiden med talet 5.

6. Minuthandelns öppettider 2009
På grund av eventuell ändring av lagstiftningen gäller tabellen endast början av året.

  Datum

högst 400m2 daglig-

varuaffärer

övriga
minuthandlar
Nyårsdagen 1.1 (to) stängt stängt
Söndagen 4.1 kl. 12-21 stängt
Trettondagen 6.1 (ti) stängt stängt
Söndagarna 11.1- 5.4 kl. 12-21 stängt
Skärtorsdagen 9.4 kl. 7-21 kl. 7-21
Långfredagen 10.4 stängt stängt
Påsklördagen 11.4 kl. 7-18 kl. 7-18
Påskdagen 12.4 (sö) stängt stängt
Annandag påsk 13.4 (må) 4 tim. mellan 8 och 18 stängt
Söndagen 19 och 26.4 kl. 12-21 stängt
Valborgsmässoaftonen 30.4 (to) kl. 7-18 kl. 7-18
Första maj 1.5 (fre) stängt stängt
Söndagen 3.5 kl. 12-21 kl. 12-21
Morsdagen 10.5 (sö) stängt stängt
Söndagen 17.5 kl. 12-21 kl. 12-21
Kristi himmelsfärdsdag 21.5 (to) stängt stängt
Söndagen 24.5 kl. 12-21 kl. 12-21
Pingstdagen 31.5 (sö) stängt stängt
Söndagarna 7 och 14.6 kl. 12-21 kl. 12-21
Midsommaraftonen 19.6 (fre) kl. 7-13 kl.7-13
Midsommardagen 20.6 (lö) stängt stängt
Söndagarna 21 och 28.6 kl. 12-21 stängt

Obs: Öppettiderna för bl.a. kiosker, servicestationer och butiker i glesbygden är fria.

7. Förbundets för Finsk Handel förbundsmöte
Styrelsen 2009
Förbundsmötet som hölls 11.11.2008 valde styrelsen för år 2009. Som styrelseordförande fortsätter kommerseråd Magnus Bargum (Algol Ab) och som vice ordförande generaldirektör Arto Hiltunen (SOK), verkställande direktör Hannu Penttilä (Stockmann Oyj Abp) och verkställande direktör Jaakko Uotila (Alko Ab).

Styrelsen för år 2009 i sin helhet (20):

Kommerseråd Heimo Aho SKS Group Oy
Kommerseråd Magnus Bargum Algol Oy
Styrelseordförande Peter Berner Berner Oy
Verkställande direktör Jan-Martin Börman Veho Group Oy Ab
Produktlinjedirektör Harri Fagerlund Rautakesko Oy
Verkställande direktör Seppo Halme Muotitalo Jokinen
Generaldirektör Matti Halmesmäki Kesko Oyj
Verkställande direktör Pekka Helander Passeli Auto Oy
Generaldirektör Arto Hiltunen SOK
Apotekare Pekka Karttunen Kuopion VIII Petosen Apteekki
Köpman Esa Kiiskinen
Saija ja Esa Kiiskinen Oy
Verkställande direktör Juha Koponen Tamro Oyj
Verkställande direktör Hannu Penttilä Stockmann Oyj Abp
Kommerseråd Matti Pörhö Pörhön Autoliike Oy
Verkställande direktör Leena Saarinen Tradeka Oy
Verkställande direktör Jaakko Uotila Alko Oy Ab
Kommerseråd Kaija Ward Eurokangas Oy
Kommerseråd Jouko Vehmas Osuuskauppa Ympäristö
Vice verkställande direktör Tuomo Väänänen Onninen Oy

Medlemsavgiften 2009
Förbundsmötet beslöt bibehålla grunden för medlemsavgiften till Förbundet för Finsk Handel oförändrad, dvs. 0,085 % av den förskottsinnehållning underkastade lönesumman för föregående kalenderår (2008) dock minst 140 €. Minimiavgiften gäller företag vars lönesumma per år underskrider 164 706 €.

Medlemmarna i Förbundet för Finsk Handel är automatiskt med-lemmar i Finlands Näringsliv EK, vars medlemsavgifter för år 2009 är (inom parentes 2008):
1. minimiavgiften 50 € (50 €)
2. i företag med färre än 150 anställda 0,065 % (0,065 %) av lönesumman
3. i företag med 150 eller flera anställda 0,032 % (0,035 %) av lönesumman och 0,0232 % (0,018 %) av förädlingsvärdet
4. år 2009 sänks de i punkterna 2 och 3 nämnda medlemsavgifterna till centralorganisationen med 10 %.

8. Registrering på medlemssidorna
Förbundet för Finsk handel slutar skicka medlemsinformation per post senast år 2010.

Finlands Näringsliv har helt upphört att skicka medlemsbrev per post. Därför är det synnerligen viktigt att registrera sig som användare av EK:s och Förbundets för Finsk Handel medlemssidor!

Då ett medlemsföretag registrerar sig som användare av extranet, får det rätt att gå in på såväl arbetsgivarförbundets som EK:s medlemssidor. Samtidigt upptas företaget på EK:s och Förbundets för Finsk Handel adresslista för elektronisk medlemsinformation.

Det är viktigt att alla som behöver medelsinformation registrerar sig som användare av extranet. Registreringen går enkelt under adressen www.ek.fi-> extra eller via Förbundets För Finsk Handel webbplats www.suomenkauppa.fi.

Med vänlig hälsning

Förbundet för Finsk Handel

Heikki Ropponen
Vice verkställande direktör