Työterveyslaitos on juuri julkaissut tutkimuksen esimiestyön voimavaroista ja vaatimuksista vähittäiskaupan alalla. Edellinen Työterveyslaitoksen kaupan alalle kohdentama tutkimus vuodelta 2008 nosti johtamistavat alan keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi. Nyt julkaistun EsiKa-tutkimuksen mukaan esimiestyö on kuluneen viiden vuoden aikana kehittynyt myönteisesti: kun vuonna 2008 51 prosenttia tutkimukseen vastanneista kaupan työntekijöistä koki esimiestyön olevan aina tai lähes aina oikeudenmukaista, vuonna 2013 näin koki 62 prosenttia vastanneista.

EsiKa eli Esimiehenä kaupan alalla -hankkeessa tutkittiin toimivia esimieskäytäntöjä muuttuvassa toimintaympäristössä. Kaupan ala onkin viime vuosina joutunut toden teolla muutosten pyörteisiin. Asiakaskäyttäytyminen ja asiakkaiden odotukset muuttuvat, kauppa monikanavaistuu, sääntely lisääntyy, ketjuohjaus tiivistyy. Nämä muutokset vaikuttavat myös esimiestyöhön.

Enää ei riitä, että esimies suunnittelee työvuorot ja jakaa työtehtävät, vaan hyvän ihmisten johtamisen merkitys kasvaa entisestään. On osattava johtaa eri-ikäisiä työntekijöitä monikulttuurisessa ja moniarvoisessa työyhteisössä. On tärkeää osata motivoida, sitouttaa, antaa palautetta, osallistaa, kehittää ja saada kaikki puhaltamaan yhteen hiileen.

Myös Kaupan liitto on korostanut hyvän esimiestyön merkitystä alan vetovoimaisuudelle, sillä on ensiarvoisen tärkeää, että saamme myös tulevaisuudessa alalle ammattitaitoista, koulutettua ja sitoutunutta työvoimaa.

Hyvä esimiestyö lisää myymälän tuloksellisuutta muun muassa vähentämällä henkilöstön vaihtuvuutta ja lisäämällä tehokkuutta. Hyvin johdetut työntekijät tekevät hyvää tulosta. On tärkeää, että jokainen työntekijä ymmärtää oman roolinsa tuloksen tekijänä.

Suomessa tavoitellaan Euroopan parasta työelämää vuonna 2020. Tämän tavoitteen saavuttaminen ei onnistu ilman hyvää esimiestyötä.

Kirjoittaja on kaupan liiton asiantuntija.