Kaupan ala kiinnostaa nuoria. Tällaisen johtopäätöksen voi vetää keväällä julkaistusta Taloudellisen tiedotustoimiston Kun koulu loppuu -tutkimuksesta, johon vastasi yli 7 000 nuorta yläkouluista ja lukioista.

Tutkimus kertoo, että nuoret sijoittavat kaupan alan edelleen vetovoimaisimpien toimialojen joukkoon.  Yläkoululaisten mielestä kauppa on kahdeksanneksi kiinnostavin kyselyssä mukana olleista 29 toimialasta. Sijoitus on noussut pykälää paremmaksi edellisvuoteen verrattuna. Myös lukiolaiset sijoittavat kaupan kahdeksanneksi kiinnostavimmaksi toimialaksi.

Noin joka viides nuori on kiinnostunut työskentelemään kaupan alalla. Eniten kaupan ala kiinnostaa lukiolaispoikia. Kiinnostus kasvaa abivuotta kohden, mikä on hyvä asia.

Yleisesti voi sanoa, että palvelualat kiinnostavat nuoria enemmän kuin rakentaminen tai teollisuus.  Nuoria, jotka ovat kiinnostuneista kaupan alasta, kiinnostaa myös pankki- ja rahoitusala. Kauppa kilpailee siis pankki- ja rahoitusalan kanssa samoista nuorista tulevaisuuden työvoimana.

Nuorilta kysyttiin, miten hyvin seuraavat ominaisuudet kuvaavat kaupan alaa: hyvä palkkaus, hyvä työilmapiiri, hyvät työllisyysnäkymät, kiinnostavat tehtävät ja mahdollisuus tehdä asioita, jotka koetaan tärkeiksi. Hyvän työilmapiirin katsotaan kuvaavan edellä mainituista ominaisuuksista parhaiten kaupan alaa. Ainoastaan matkailu- ja ravitsemisalan työilmapiiri arvioidaan kauppaa paremmaksi.

Toiseksi eniten kannatusta saa hyvät työllisyysnäkymät. Nuorten mielikuvissa kaupan ala työllistää edelleen melko hyvin. Sen sijaan palkkausta ei pidetä kovin hyvänä. Vain yksi viidestä yläkoululaisesta ja yksi neljästä lukiolaisesta katsoi, että kaupan alan palkkaus on hyvä.

Kysytyistä ominaisuuksista yläkoululaiset pitävät juuri hyvää palkkausta kaikkein merkityksellisimpänä eli se ohjaa heidän alavalintojaan.

Lukiolaiset puolestaan nostavat merkityksellisimmäksi ominaisuudeksi kiinnostavat työtehtävät. Kaupan alan työtehtävät ovat nuorten mielikuvissa kiinnostavampia kuin pankki- ja rahoitusalan työtehtävät.

Työilmapiirin arvioidaan olevan merkittävästi parempi kaupan kuin pankki- ja rahoitusalalla. Valitettavasti nuoret eivät kuitenkaan arvosta hyvää työilmapiiriä yhtä paljon kuin hyvää palkkausta.  Lukiolaiset arvostavat arvioitavista viidestä ominaisuudesta vähiten hyvää työilmapiiriä.

Työllisyysnäkymiä nuoret pitävät kaupan alalla selkeästi parempina kuin pankki‐ ja rahoitusalalla.

Kaupan alasta kiinnostuneiden nuorten arvot ovat kohdallaan: 90 prosenttia heistä kertoo, että työ on heille tärkeää. He myös odottavat innokkaammin työelämään pääsyä kuin ne nuoret, jotka ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita ensisijaisesti muista kuin kaupan alasta.

Puntaroidessaan opintoalavalintoja nuoret hakevat tietoa monista eri kanavista. Yksi keskeisimmistä tietolähteistä on koulun opinto-ohjaaja. Jotta nuorilla olisi oikeaa tietoa työelämästä valintojensa tueksi, Kaupan liitto järjestää säännöllisesti ympäri maata Kaupan ala esittäytyy opoille -tilaisuuksia. Välitämme opinto-ohjaajien kautta nuorille tietoa kaupan alan tulevaisuuden näkymistä, uramahdollisuuksista ja osaamistarpeista. Korostamme kaupan alan monimuotoisuutta puheenvuoroissa.

Alan valinta perustuu pitkälti mielikuviin, pitivät ne paikkansa tai eivät. Siksi on tärkeää, että nuoret saavat oikeaa tietoa valintojensa pohjaksi.

Kirjoittaja on Kaupan liiton asiantuntija.