Kaupan liiton perustama Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus ja Helsingin seudun kauppakamari järjestivät viime viikolla Vähittäiskaupan II Ennakointikamarin, jossa keskityttiin erityisesti lähiesimiestyöhön. Tilaisuus veti runsaslukuisen yleisön Kauppiaitten Kauppaoppilaitokseen Vantaalle.

Laadukas lähiesimiestyö on erittäin tärkeää, koska sillä voidaan vaikuttaa niin työntekijöiden viihtyvyyteen kuin siihen, miten työelämä ylipäätään koetaan. Tämä kävi ilmi myös päivän esityksistä.

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen operaattorina toimivan Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen toimitusjohtaja Sinikka Sartonen viittasi avauspuheenvuorossaan Kaupan liiton kannanottoon, jonka mukaan kaupan alan tulevaisuuden työvoimasta kahdella kolmesta tulisi olla toisen asteen ammatillinen tutkinto, 15-20 prosentilla ammattikorkeakoulututkinto ja viidellä prosentilla yliopistotutkinto.

Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen tutkimus- ja kehitysjohtaja Kirsti Jokiranta valotti omassa esityksessään vähittäiskaupan tulevaisuuden osaamistarpeita myyjä- ja esimiestasolla. Jokirannan mukaan myyjän tärkeimmät tulevaisuuden osaamisvaatimukset liittyvät monipuolisiin työyhteisötaitoihin ja asiakaspalveluosaamiseen. Myyjällä tulisi olla myös ymmärrys omasta roolistaan tuloksen tekijänä. Esimiehen osaamisvaatimuksista vuorovaikutustaidot nousevat ylivoimaisesti tärkeimmäksi. Ne sisältävät sosiaalisia taitoja, coaching-osaamista, yhteistyötaitoja ja kykyä kohdata erilaisuutta.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimineen Stockmannin Suomen ja Baltian tavaratalojen johtajan Juha Oksasen ja Stockmannin Helsingin tavaratalon tiimiesimiehen Pia Sundin puheenvuoroissa keskityttiin lähiesimiestyöhön. Juha Oksanen arvioi, että lähiesimiehen haasteena ovat monimuotoiset työyhteisöt, joihin kuuluu eri-ikäisiä työntekijöitä erilaisine arvoineen ja kulttuuritaustoineen. Pia Sund taas totesi viisaasti, että lähiesimiestyössä itsetuntemus on kaiken a ja o. Tärkeää on myös tuntea alaisensa yksilöinä ja oppia näkemään jokaisessa piilevät mahdollisuudet.

Tilaisuuden lopuksi käydyssä vilkkaassa keskustelussa korostui muun muassa lähiesimiehen oman esimiehen tuen tärkeys, huoli lähiesimiesten jaksamisesta ja siitä, kuinka kauppa saa riittävästi lähiesimiehiä. Myös koulutuksen merkityksestä ja saatavuudesta keskusteltiin paljon.

Lähiesimiestyöllä onkin valtava merkitys siihen, millaiseksi työnteko muodostuu. Laadukkaalla lähiesimiestyöllä saadaan ikääntyvät työntekijät pysymään entistä pidempään työssä. Uskon sen myös vähentävän kaikenikäisten työntekijöiden sairauspoissaoloja. Lähiesimiestyöskentelyyn kannattaa panostaa myös sen takia, että pystymme antamaan työelämässä aloittavalle Y-sukupolvelle onnistumisen elämyksiä ensimmäisissä työsuhteissaan. Ensimmäiset työsuhteet leimaavat nuorten käsityksiä paitsi työelämästä yleisesti, erityisesti kaupan alasta työnantajana. Ei siis ole yhdentekevää, miten heitä ohjataan.

Lähiesimieskoulutus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön työnjohtokoulutuskokeilua, jossa Kaupan liitto on ollut aktiivisena toimijana. Koulutusta on tällä hetkellä tarjolla kuudessa oppilaitoksessa Vantaalla, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Tavoitteenamme on, että lähiesimiehen ammattitutkinto vakinaistettaisiin mahdollisesti jo vuoden 2014 alusta.

Kirjoittaja on Kaupan liiton asiantuntija.

Lisätietoa lähiesimieskoulutuksesta:

Mervi Angerma-Niittylä, mervi.angerma-niittyla@kauppa.fi