Kiitos EY-tuomioistuimelle. Johdonmukaisuudesta.

EY-tuomioistuin on 2000-luvulla käsitellyt kaksi Suomesta alkunsa saanutta riitajuttua, jotka ovat merkittävästi selkiyttäneet Euroopan tavarakauppalainsäädäntöä ja siten tavaroiden ja hyödykkeiden vapaata liikkuvuutta. Oikeusjutuissa on ollut kysymys konedirektiiviin liittyvistä vastuista.

Tavaroiden vapaa liikkuvuus ei tarkoita, että mitä tahansa vaarallisia tai ympäristölle haitallisia tuotteita saisi levittää. Rajan vetäminen ja mittareiden asettaminen on tärkeää, koska muilta osin kilpailu usein käydään hintakilpailuna, ja halvin myy eniten. Ammattiostajat eivät maksa mielikuvista vaan ansaitsevat paikkansa tehokkailla hankinnoilla.

Koska turvallisuus usein lisää laitteen painoa, raaka-ainetarvetta ja energiankulutusta, se myös nostaa hintaa. Suunnittelu onkin usein tasapainoilua turvallisuuden ja hinnan välillä.

Konevalmistaja varustaa tuotteensa pysyvästi kiinnitetyllä CE-merkinnällä ja antaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Siinä valmistaja luettelee lait ja vaatimukset, jotka tuote valmistajan riskinarvioinnin ja suunnittelun perusteella täyttää. Näiden lisäksi valmistajalla on oltava tekninen tiedosto eli laitteen suunnitteludokumentit. Teknisestä tiedostosta vastaava henkilö tulee nimetä vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Tapaus Yonemoto vuodelta 2005
EY-tuomioistuin vahvisti periaatteen, jonka mukaan yksittäistä tuotteen jakelijaa ei voi panna vastuuseen sinänsä turvattoman särmäyspuristimen (=koneen) puutteista eikä koneen aiheuttamista vahingoista, jos laite on sellainen, joksi valmistaja sen on suunnitellut ja valmistanut. Tämä toki edellyttää, että jakelija ei ole tehnyt laitteeseen muutoksia ja että sen dokumentointi on kunnossa.

Tuomioistuin tähdensi, että jos laitteella on yksi valmistaja, joka on konedirektiivin mukaisesti asioista vastuussa, esimerkiksi yhtä kahdestakymmenestä laitteen jakelijasta ei voida panna samalle viivalle tämän valmistajan kanssa. Jakelija vastaa omasta toiminnastaan: siitä, että dokumentointi on asianmukainen ja että asiakkaille toimitetaan laitteen myötä sen turvallisen käytön edellyttämät käyttöohjeet ja opastus.

Tapaus AGM vuodelta 2007
Jotta auton alla voi työskennellä autokorjaamossa, auto nostetaan ilmaan kaksipilarinostimella. Jutussa arvioitiin tarkastavan viranomaisen oikeutta puuttua tällaisen vaarallisen laitteen markkinointiin epäillessään siinä olevan turvallisuuspuutteita.

Tuomioistuimen mukaan koneen markkinointiin ei voi puuttua, jos sen dokumentointi on asianmukainen. Mikäli tuote todetaan turvattomaksi, sen poistamiseksi markkinoilta tulee noudattaa niin sanottua ilmoittamismenettelyä komissiolle eikä kohdistaa toimenpiteitä esimerkiksi suoraan jakelijaan.

Nämä kaksi tapausta ovat selkiyttäneet sekä jakelijan että valvovan viranomaisen asemaa. EY-tuomioistuin on näillä ratkaisuillaan edistänyt tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Edellytys on, että tuotteen dokumentointi on kunnossa.

Toisaalta jakelijan on oltava tarkkana – tuotetta ei ole syytä muuttaa tai täydentää ilman, että muutokset ovat valmistajan hyväksymiä. Muutoin voi käydä niin, että vahinkotapauksessa havaitsee joutuneensa valmistajan rooliin.

Uusia tulkintoja sovelletaan jo. Vuoden 2007 jälkeen on useita teknisen kaupan hyödykkeitä asetettu Suomessa STM:n päätöksillä käyttö- ja markkinointikieltoon. Päätökset on perusteltu sillä, että jakelija ei ole kyennyt esittämään lain edellyttämää dokumentaatiota. Yleisesti on tiedossa, että CE-merkintöjä ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksia väärennetään. Vaadittava tekninen tiedosto on jo vaikeampi vetäistä hihasta – markkinointikieltoja onkin tullut muun muassa sen puuttumisen takia.

Vuoden 2010 alusta konedirektiivin piiriin tuli uusia tuoteryhmiä, ja sitä tarkennettiin eräiltä osin.

Muutoksiin kannattaakin tutustua.

Heikki Ojanperä
Johtaja
Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys kouluttaa jäseniään uusiin koneturvallisuusasetuksiin 11.3.2010.