Kiristyvässä kilpailussa kaupan alan yritysten menestys nojaa yhä suuremmassa määrin yksilöihin sidottuun osaamiseen. Tämä yksilöihin sidottu osaamispääoma rakentuu ajan oloon työssä tekemisen ja koulutuksen kautta. Korkeatasoinen inhimillinen osaaminen näkyy monin eri tavoin. Toiminnan laatuna. Tehokkuutena. Työn tuottavuutena. Uuden oppimisena. Yksilöihin sidottu osaamispääoma on myös pohja, jonka varaan uutta taloudellista kasvua aikaansaavat innovaatiot rakentuvat.

Osaamispääoma on voimavara, joka vaatii yritykseltä jatkuvaa panostusta. Yritysjohdon yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin koko henkilöstön jatkuva kouluttaminen osaamisen lisäämiseksi ja suoritustason parantamiseksi. Koulutuksen aliarviointi tai puutteellisuus voi johtaa kaupan kilpailukyvyn nopeaankin heikentymiseen. Mikä tärkeintä, yritysjohdon on ymmärrettävä, että osaamispääomaa ei löydy valmiina pakettina markkinoilta eikä sitä voi ostaa isollakaan rahatukulla. Siinä missä materiaalista omaisuutta voidaan ostaa ja myydä hyvinkin vapaasti, osaamispääoma ei ole samalla tavoin kaupan. Jos yritys menettää osaamispääomansa, saattaa sen takaisin hankinta olla hyvin vaikeaa tai ainakin aikaa vievää.

Kilpailussa menestymisen kannalta kaupalle keskeisiä osaamisalueita ovat lähitulevaisuudessa verkostojen organisointiin ja johtamiseen liittyvä osaaminen, palveluliiketoimintaosaaminen, strategisen tiedon hankintaan ja tiedolla johtamiseen sekä vastuullisuuteen ja yhteiskuntasuhteiden johtamiseen liittyvä osaaminen. Näiden osaamisalueiden lisäksi kaupan kaikilta toimijoilta vaaditaan vahvaa asiakasorientaatiota ja vastavuoroista yhteistyökykyä.

Korkeakaan osaamistaso ei kuitenkaan yksin riitä aikaansaamaan menestystä kilpailuilla markkinoilla. Useat liiketaloustieteilijät korostavat osaamispääoman ohella yrittäjämäisen orientaation merkitystä kilpailuedun ja menestyksen saavuttamisessa. Yrittäjämäinen orientaatio tarkoittaa kirjallisuuden mukaan kolmea asiaa:
1. proaktiivisuutta
2. innovatiivisuutta
3. harkittua riskinottoa.

Nämä kaikki ovat avainasemassa menestystä tavoiteltaessa. Ennakoiva ja oma-aloitteinen toimintatapa yhdistettynä ennakkoluulottomaan innovaatiotoimintaan sekä harkittuun riskinottoon luovat edellytykset taloudelliselle menestykselle. Yrittäjämäinen asenne tuo liiketoimintaan dynaamisuutta ja varmistaa jatkuvan toiminnan kehittämisen. Yrittäjämäisesti orientoituneet yritykset kartoittavat aktiivisesti uusia rahanansainta- ja kasvumahdollisuuksia sekä ovat halukkaita tarttumaan näihin mahdollisuuksiin ja ennen kaikkea luottavat kykyynsä hyödyntää havaitsemiaan mahdollisuuksia.

Edellä kuvatun perusteella voidaan sanoa, että kaupan yritysjohdon yrittäjämäinen asenne yhdistettynä koko henkilöstön korkeatasoiseen osaamiseen luo perustan taloudellista kasvua ja menestystä aikaansaavalle strategiselle päätöksenteolle ja operatiiviselle toiminnalle yhä kiristyvässä ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

Kirjoittaja toimii Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun kaupan professorina.