EU:n kuluttajansuojasääntöjen modernisointiin pyrkivä direktiivi on hyväksytty poliittisesti, mutta muodollista hyväksymistä joudutaan odottamaan syksyyn asti. Uusi säädöspaketti tuo mukanaan merkittäviä muutoksia, joihin kaupan alan yritysten kannattaa tutustua tarkasti.

Direktiivi koostuu säädöspaketista, jolla muutetaan

  • kuluttajaoikeusdirektiiviä
  • direktiiviä kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista
  • sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiiviä
  • direktiiviä kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa.

Direktiivin muodollinen hyväksyminen menee vaalien yli kuluvan vuoden syksyyn. Tämän jälkeen se tulee saattaa kaikissa jäsenmaissa voimaan 24 kuukauden kuluessa ja soveltaa tästä kuuden kuukauden kuluessa. Näillä näkymin muutokset ovat Suomessa voimassa olevaa oikeutta viimeistään vuoden 2022 alkupuolella.

Keskeisimmät muutokset

Säädöspaketti sisältää eräitä merkittäviä muutoksia nykytilaan verrattuna. Direktiivi jättää myös jonkin verran kansallista liikkumatilaa, joten lopullinen sisältö ratkeaa vasta kansallisessa täytäntöönpanossa.

Valvontaviranomaisen oikeus määrätä seuraamusmaksuja

Direktiivin nojalla valvontaviranomaisella tulee olla mahdollisuus määrätä sakkoja (seuraamusmaksuja) laajalle levinneistä rikkomuksista. Sakkojen enimmäismäärän tulee olla vähintään neljä prosenttia rikkomuksen tehneen yrityksen liikevaihdosta. Direktiivin asettama velvoite säätää hallinnollisista sakoista edellä mainitulla tavalla ei koske puhtaasti kotimaisia rikkomuksia, vaan se on rajattu vain EU-yhteistyön alaan kuuluviin rajat ylittäviin asioihin eli ns. CPC-asetuksen (Consumer Protection Cooperation) soveltamisalaan.

Läpinäkyvyyttä parannetaan

Kun tuotteita tarjotaan verkossa toimivilla markkinapaikoilla, pitää kuluttajalle antaa tieto siitä, onko tuotteet tarjoava kolmas osapuoli elinkeinonharjoittaja vai muu taho. Kuluttajalle tulee siis tehdä läpinäkyväksi se, tekevätkö he sopimuksen elinkeinonharjoittajan vai muun tahon – esimerkiksi toisen kuluttajan – kanssa. Kaikissa olosuhteissa sopimattomana kaupallisena menettelynä pidetään mm. tekaistujen tai tarkistamattomien kuluttaja-arvostelujen julkaisua.

Alueelliset laatuerot

Harhaanjohtavana kaupallisena menettelynä pidetään sitä, jos tavaraa markkinoidaan jossakin jäsenvaltiossa samanlaisena kuin muissa jäsenvaltioissa markkinoitava tavaraa, vaikka kyseinen tavara on koostumukseltaan tai ominaisuuksiltaan merkittävästi erilainen. Tämä ehto velvoittanee tietyissä tilanteissa myös vähittäismyyjää. Säädösmuutoksen taustalla on elintarvikkeiden alueellisista laatueroista Euroopassa käyty keskustelu, joskin nyt tehty muutos koskee yleisesti kaikkia kulutustavaroita.

Hinnanalennuksista ilmoittaminen

Hinnanalennusta koskevassa ilmoituksessa on kerrottava elinkeinonharjoittajan tiettynä hinnanalennuksen soveltamista edeltävänä ajanjaksona soveltama aiempi hinta. Tässä viitattu ajanjakso ei saa olla kuukautta lyhyempi.

Mikäli kuluttajalle esitettyyn hintaan liittyy automaattiseen päätöksentekoon perustuvaa yksilöimistä, kuten profilointia, tästä tulee ilmoittaa selvästi. Vaatimus ei kuitenkaan koske dynaamisen tai reaaliaikaisen hinnoittelun kaltaisia menetelmiä, mikäli niihin ei sisälly automaattista päätöksentekoa. Uusi tiedonantovaatimus ei vaikuta myöskään EU:n tietosuoja-asetuksen takaamiin yksilön oikeuksiin.

Kuva: 123RF