Etusivu > Om handeln > Ympäristö, energia ja kemikaalit

Ympäristö, energia ja kemikaalitKaupan välittömät ympäristövaikutukset liittyvät kuljetuksiin ja niistä syntyviin päästöihin, kaupan toiminnassa syntyviin jätteisiin sekä kuljetuksissa ja kiinteistöissä käytetyn energian tuotannossa syntyviin päästöihin. Välilliset vaikutukset liittyvät myytäviin tuotteisiin ja niiden pakkauksiin sekä kaupoissa asioimiseen.

Kauppa välittää tuotteisiin liittyvää ympäristötietoa tuottajista ja valmistajista aina loppukäyttäjiin ulottuvassa arvoketjussa. Olemme osa ketjua, joka tuo kuluttajalle asti tarvittavan tiedon tuotteiden kemikaalikoostumuksesta ja turvallisesta käytöstä. Toimintaa kehitetään jatkuvasti ympäristövaikutusten mittaamiseksi ja vähentämiseksi.

Arkipäivän yritystekoja

Kauppa on jo vuosikymmenten ajan konkreettisesti tehnyt työtä materiaali- ja energiatehokkuuden sekä kiertotalouden ja vastuullisuuden eteen. Kaupan omien pakkausmuovien materiaalia on hyödynnetty kierrätysmuovikasseissa, logistiikassa on käytetty uudelleenkäytettäviä metallirullakoita ja muovilaatikoita ja ruokahävikkiä on lahjoitettu hyväntekeväisyyteen.

Kaupan alan toimijat ovat erilaisia monella tavalla, kokonsa ja toimintansa puolesta. Yrityksen toiminta määrittelee, missä näitä arkipäivän tekoja tehdään.

 • Broman Group lahjoittaa hyväntekeväisyyteen
 • Heinon Tukku asentaa katoilleen aurinkopaneeleita
 • IKEA laittaa käytetyt huonekalut kiertoon
 • IKEA siirtyy kuljetuksissaan kokonaan pahvin käyttöön
 • K-kauppojen ruokahävikistä ja kotitalouksien kinkkurasvasta polttoainetta
 • K-ryhmä mukana palveluiden digitalisoinnissa
 • Lidl jakaa lämpöä järvenpääläisille
 • Partioaitta lahjoitti vuonna 2017 ympäristöbonusta 94 464 €
 • S-ryhmän ruokahävikistä liikenteen biopolttoainetta
 • S-ryhmästä suuri aurinkosähkön tuottaja
 • Stockmann kouluttaa henkilöstöään ympäristötietoisuuden lisäämiseksi
 • Stockmann panostaa vastuulliseen valikoimaan
 • Stockmannin jakelukeskuksella GOLD-tason LEED-ympäristösertifikaatti
 • Tarkett kierrättää muovilattian asennushukan
 • UFF on kiertotalouden edelläkävijä
 • UFF:n logistiikkaketju vähähiilisemmäksi
 • Wihurin Metro-tukun logistiikkakeskus on rakennettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Lue yritysten teoista

Kaupan ilmastotalkoot

Kauppa on mukana monin eri tavoin ilmastotalkoissa. Kuljetuksista aiheutuvia ympäristövaikutuksia minimoidaan mm. optimoimalla kuljetuksia sekä hyödyntämällä energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä kuljetustapoja. Toiminnoista syntyvä jäte pyritään hyödyntämään kokonaisuudessaan ja myytävien tuotteiden hävikki minimoimaan.

Energiatehokkuussopimus

Monet kaupan yritykset ovat mukana energiatehokkuustalkoissa ja solmineet elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen. Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä keino edistää energiatehokkuutta Suomessa. Energiatehokkuussopimukset ovat keskeisessä asemassa Suomen energiatehokkuustavoitteiden toteuttamisessa. Ne edesauttavat myös ilmastomuutoksen hillinnässä, vapaaehtoisin keinoin.

Energiamerkintäasetus 

Euroopan unionin komissio julkaisi kesällä 2017 uuden asetuksen, joka koskee energiankulutukseen liittyvien tuotteiden energiamerkintää. Uudessa asetuksessa säädetään mm. energiamerkinnöissä käytettävien energialuokkien uudelleenskaalauksesta ja annetaan määräyksiä komission EPREL-tuotetietokannasta, johon sähkötuotteiden valmistajien ja maahantuojien tulee jatkossa toimittaa tietoa tuotteista, joille on annettu tuotekohtainen asetus.

Kauppa hyödyntää kylmälaitteiden tuottamaa lämpöä

Kaupan kylmälaitteiden tuottaman lämmön hyödyntäminen on usein järkevää sekä ympäristön että talouden näkökulmasta.

Kaupan alan yrityksiä varten kootussa ohjeessa kuvataan erikokoisille kaupoille tyypillisiä lämmöntalteenoton ratkaisuja ja suunnittelussa huomioitavia asioita. Ohjeen avulla voi arvioida, kuinka paljon eri suunnitteluratkaisut säästävät energiaa.

Kaupan kylmälaitteiden ja -järjestelmien lauhdelämmön talteenotto - laskentaohje (PDF, 1.48 MB)

Kemikaalit

Turvallisten kemikaalien sekä kestävien ja ominaisuutensa säilyttävien käyttötavaroiden tarjoaminen asiakkaille on kaupan alan yrityksille tärkeää. Kemikaalimääräykset ovat osa tuoteturvallisuutta, ja niiden noudattaminen on luonnollinen osa kaupan vastuullista toimintaa.

 • REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals eli kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) on EU-asetus, jota sovelletaan kaikkiin kemiallisiin aineisiin ja niiden seoksiin sekä aineisiin esineissä. Asetus vaikuttaa useimpiin yrityksiin koko Euroopan unionin alueella.
 • CLP on EU-asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. Kemikaalin luokituksesta vastaa pääasiassa sen valmistaja. Kaupoissa ei saa myydä kemikaaleja, joita ei ole luokiteltu, merkitty ja pakattu CLP-asetuksen edellyttämällä tavalla.

REACH ja CLP -esite on suunnattu erityisesti pk-yrityksille, ja siinä on tiiviissä sekä ymmärrettävässä muodossa kiteytetty kahden sisällöltään laajan asetuksen päävelvoitteet.

Kemikaalikaupan vapaaehtoinen RC-ohjelma

Raaka-aineiden kemikaalijakelijayritykset ovat Suomessa vapaaehtoisesti kehittäneet ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelmaansa jo vuodesta 1993.

Kaupan tarjoamia kierrätyspalveluja asiakkailleen

Kauppa tarjoaa tiloissaan useita kierrätyspalveluita asiakkailleen.

SER (sähkö- ja elektroniikkaromu)

Käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita kutsutaan SE-romuksi (SER). Sähkö- ja elektroniikkalaiteromujen kierrätys on tärkeää, jotta ne eivät päädy kuormittamaan luontoa. Kierrätyksessä vanhoista laitteista saadaan raaka-aineita ja materiaalia teollisuuden käyttöön. Näitä materiaaleja käytetään uusien tuotteiden valmistuksessa. Myös käytöstä poistetut energiansäästö- ja ledilamput sekä loisteputket tulee toimittaa kierrätykseen. Näiden kierrätyspisteen tunnistaa lamppu-SER -merkistä.

Käytetyt kannettavat paristot ja akut

Paristot ja akut voi kierrättää helposti kauppareissulla, sillä niitä otetaan vastaan kaikissa paristojen ja akkujen myyntipisteissä. Paristojen ja akkujen erilliskeräyksen avulla pidetään niiden sisältämät raaka-aineet kierrossa ja estetään vaarallisten aineiden pääsy ympäristöön. Käytetyt paristot ja akut ovat harvoin täysin tyhjiä, siksi niiden virtanavat tulee piilottaa ennen keräysastiaan laittamista esimerkiksi teippaamalla. Näin estetään oikosulkujen aiheuttamat vaaratilanteet.

Käytetyt auton akut

Lyijyakkujen kierrätyksellä estetään niiden asiaton pääsy luontoon tai kaatopaikoille. Loppukäsittelylaitoksista lyijy palautuu suurelta osin takaisin akkuvalmistukseen. Ympäri Suomea on 800 keräyspistettä, joihin kuluttaja voi jättää akut, vieläpä veloituksetta.

Kuluttajapakkaukset

Kotitalouksissa syntyvät pakkausjätteet on helppo palauttaa monen kaupan yhteydessä oleville Rinki-ekopisteille. Pisteisiin voi palauttaa kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia, moniin myös muovipakkauksia. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy tarjoaa ekopistepalvelun yhdessä kaupan ja muiden pakkaustuottajien kanssa.

Muovia vastuullisesti kaupassa

Muovi on keveytensä ja muokattavuutensa ansiosta monipuolinen materiaali, jonka avulla vähennetään mm. ruokahävikkiä ja minimoidaan kuljetuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Muovien käyttöön liittyy kuitenkin kiistattomia haasteita, joiden ratkaisuun kauppa pyrkii aktiivisesti yhteistyössä teollisuuden ja muiden sidosryhmiensä kanssa löytämään ratkaisuja. Suomalainen kauppa on mukana vähentämässä muovista aiheutuvaa roskaantumista, mm. pullonpalautusjärjestelmän ja toimitilojensa yhteydessä olevien muovinkeräyspisteiden muodossa. Kauppa myös kierrättää omasta toiminnastaan syntyvät muovijätteet tehokkaasti mm. kierrätysmuovikassien raaka-aineeksi.

Käytä ostoskassia viisaasti

Suomessa pyritään vähentämään muovikassien ja -pussien käyttöä vapaaehtoisin toimin. Kaupan liitto teki vuonna 2016 ympäristöministeriön kanssa sopimuksen, jonka tarkoituksena on vähentää muovikassien kulutusta.

Kassi-info-sivustolle on koottu tietoa ja vinkkejä eri ostoskassivaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutuksista.

Kansallinen muovitiekartta

Kaupan liitto on jäsenenä ympäristöministeriön maaliskuussa asettamassa yhteistyöryhmässä valmistelemassa kansallista muovitiekarttaa. Työryhmän tehtävänä on mm. määritellä ja priorisoida lyhyen ja pidemmän aikavälin toimia, joilla Suomi voi vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja, luoda edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille, tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä tuotesuunnittelua. Työryhmän toimikausi on 1.4.-14.9.2018.

Muuta

Ulkomaisen etäkaupan vaikutukset

Kaupan liiton, työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Tuote- ja palvelukaupan yhdistys ETU ry:n yhdessä KPMG Oy Ab:lta tilaaman esiselvityksen loppuraportti (6/2018):

Selvityksen tavoitteena oli luoda kokonaiskuva etäkaupan vaikutuksista kuluttajille, elinkeinoelämälle ja valtiontaloudelle. Tarkasteltavia näkökulmia olivat tuottajavastuu, kuluttajat (tuoteturvallisuus ja kuluttajansuoja), elinkeinoelämä ja valtiontalous (verotus) erityisesti suomalaisten yritysten kilpailutilanteen näkökulmasta. 

Kaupan liiton ympäristömerkintälinjaus

Kaupan päämääränä on lisätä ympäristölle vähemmän haitallisten tuotteiden määrää valikoimissaan. Useiden eri ympäristömerkkien olemassaolo markkinoilla vaikeuttaa kuluttajan tietoisuuden lisäämistä ympäristömerkinnästä. Päämääränä pitää olla yksi virallinen eurooppalainen ympäristömerkki.

Koska päämäärä on haasteellinen ja sen saavuttaminen on hitaasti toteutuva, tulee edetä seuraavasti:

 • Joutsenmerkin ja EU-kukan hallinto pitäisi siirtää saman ministeriön alaisuuteen.
 • Ministeriön on toimittava yhteisen eurooppalaisen ympäristömerkin puolestapuhujana.
 • Joutsenmerkin ja EU-kukan kriteereiden yhdenmukaistaminen on käynnistettävä.
 • Joutsenmerkin nykyiset kriteerit jo olemassa oleville tuoteryhmille voidaan säilyttää.
 • Joutsenmerkkikriteereiden laajentaminen uusiin tuoteryhmiin, kuten elintarvikkeisiin, ei ole perusteltua.
 • Tuote ei automaattisesti ole ympäristövaikutustensa kannalta huonompi, vaikka sillä ei ole virallista ympäristömerkkiä.
 • Tuotteen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin vaikuttavat esimerkiksi sen oikea käyttö, hoito, huolto ja hävittäminen. Tämän vuoksi valiokunta suhtautuu kriittisesti joutsenmerkin käyttämiseen yhtenä julkisten hankintojen kriteerinä.
 • Merkkien käyttöönottokustannukset eivät saa olla liikevaihtoperusteiset.

Katso myös: Kaupan liiton ympäristövaliokunta ja kemikaaliryhmä

Lisätietoa

 • Terhi Kuljukka-Rabb, johtava asiantuntija, kemikaali- ja tuoteturvallisuus
 • Marja Ola, johtava asiantuntija, ympäristöasiat
 • Ks. yhteystiedot

(Päivitetty 5/2018)