Etusivu > Om handeln

Handeln är samhällets motorVisste du att handeln är den viktigaste branschen i Finland mätt med antalet sysselsatta? Handelsbranschen sysselsätter cirka 300 000 personer och står för 10 % av vår bruttonationalprodukt. Många traditionella branscher ligger långt efter. Handelsbranschen brukar inte uppfattas som en av samhällets stöttepelare. Då industrisamhället i allt högre grad omvandlas till tjänstesamhälle ökar handelsbranschens betydelse märkbart.

Handelsbranschen har stor betydelse under brytningstiden i det finländska samhället. Idag arbetar två tredjedelar av den arbetande befolkningen i tjänsteföretag. Samhällsekonomiskt har handelsbranschen stor betydelse. Handeln sysselsätter arbetstagare i Finland och betalar skatt i Finland. Handeln är den största arbetsgivaren av de enskilda branscherna i näringslivet. Sett ur samhällets synvinkel är det inte alls utan betydelse hur det går i handelsbranschen, för den skapar välmående och framgång för Finland.

Den finländska handelsbranschen konkurrerar dagligen om kunderna med utländska företag. De finländska kunderna är internationella och använder flitigt Internet. Handeln över Internet har ökat mycket snabbt under de senaste åren.

I Finland beskattas konsumenten strängt i form av både inkomstskatt och konsumtionsskatter. Över hälften av arbetskraftskostnaderna betalas i form av skatter till den offentliga sektorn vilket betyder att knappt hälften av den skattefria inkomsten står till löntagarnas förfogande. Den breda skattekilen höjer priset på arbetet, vilket också återspeglar sig på sysselsättningen. Förutom den breda skattekilen belastar den även internationellt sett stränga konsumtionsskatten handelsbranschens möjligheter att sysselsätta. Detta försvagar förutsättningarna att konkurrera om kunderna, särskilt då Internethandelns gränsöverskridande roll fortsättningsvis växer.