Finländarnas minskande köpkraft och den ekonomiska stagnationen i Ryssland fortsätter att ytterligare försvåra för handeln under slutet av året och nästa år. Enligt en prognos från Finsk Handel är förutsättningarna för handelns tillväxt dåliga. Även sysselsättningen inom branschen fortsätter att minska. Förbundet kräver en förändring av dagens ekonomiska politik om handeln och tjänsterna ska kunna skapa välfärd även i framtiden.

Sysselsättningen inom näringslivets största bransch, handeln, fortsätter att minska. Enligt en prognos från Finsk Handel kommer branschen att tappa drygt 9 000 sysselsatta under detta och nästa år. Förra året försvann 4 000 sysselsatta från handeln.

Handelns sysselsättningsmöjligheter försvagas av den sjunkande försäljningen, som är en följd av hushållens minskande köpkraft. Även den ekonomiska stagnationen i Ryssland tynger ned Finlands ekonomi och sysselsättning – och därmed handeln. Enligt förbundets prognos minskar detaljhandelns omsättning* med en procent i år och med en halv procent nästa år. Antalet sysselsatta inom detaljhandeln minskar med tre procent i år, och sysselsättningen kommer inte att börja öka nästa år heller.

De dåliga nyheterna gällande sysselsättningen och den allt sämre köpkraften gör att hushållen drar sig för att göra stora inköp. Detta märks speciellt inom bilhandeln. Tack vare att början av året var bra sjunker bilhandelns omsättning med bara en procent i år. Nästa år kommer nedgången att fortsätta. Sysselsättningen inom bilhandeln minskar med 4,5 procent i år och med ännu en procent nästa år.

Endast inom partihandeln, som får draghjälp av exportindustrin, ser det ljusare ut nästa år, men ännu i år minskar partihandelns omsättning med två procent. För nästa år förutspår Finsk Handel en långsam tillväxt på en procent inom partihandeln. Tillväxten är dock helt beroende av hur exporten utvecklas, eftersom konsumenttjänsterna eller byggverksamheten inte leder till någon tillväxtimpuls.

Huvudekonom på Finsk Handel Jaana Kurjenoja påpekar att ifall euroområdets ekonomiska tillväxt avtar och deflationshotet besannas, eller krisen i Ukraina får mer långtgående följder, kommer sysselsättningen och köpkraften i Finland att försvagas ytterligare. Detta skulle innebära ännu dystrare utsikter för handeln.

Minst lika betydande konsekvenser för verksamhetsförutsättningarna för företag inom handeln har dock Finlands ekonomiska politik.

”Om regeringen inte fattar tillräckliga beslut för att balansera de offentliga finanserna nu, kan förtroendet för Finlands ekonomiska beslutsfattande svikta. Detta kan få tråkiga konsekvenser, både för kostnaderna för de offentliga skulderna och bankernas kreditgivning till företag”, varnar Kurjenoja.

Under budgetmanglingen i augusti ska man inte heller glömma bort att de redan beslutade förhöjningarna av punkt- och energiskatter ytterligare försämrar konsumenternas köpkraft och ökar handelns kostnader.

Hemmamarknadens livskraft avgör

”Nästa regering måste ta hemmamarknaden på allvar. Nu har man nästintill strypt marknaden genom beskattning. Enbart under denna regeringsperiod har skatterna höjts med mer än fem miljarder euro. Den offentliga sektorns uppgift är att skapa verksamhetsförutsättningar för näringslivet, företagens uppgift är att utveckla affärsverksamheten. Under denna valperiod har man inte förstått detta”, konstaterar VD för Finsk Handel Juhani Pekkala.

Även skattebördan för handeln och tjänsterna måste minskas och den strikta regleringen lättas på, eftersom handeln och tjänsterna har internationell konkurrens. Webbhandeln känner inga gränser, och turisterna kommer hit om priset på tjänsterna är det rätta.

”I nästa regeringsprogram måste man erkänna att den privata hemmamarknaden spelar en väsentligt roll för samhällsekonomin vid sidan av exporten. Den skapar tillväxt, jobb och välfärd. Dessutom är det där de kommande framgångarna och internationella aktörerna växer till”, säger Pekkala.

* Omsättningen avser omsättningen korrigerad med prisfluktuationer. Den omfattar alltså inte t.ex. inflationen men däremot övergångarna mellan produkter med olika priser.

Ytterligare information:

Jaana Kurjenoja, huvudekonom på Finsk Handel, (09) 1728 5134, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

VD för Finsk Handel Juhani Pekkala, (09) 1728 5111, 0400 419 560, juhani.pekkala(at)kauppa.fi

Handelns utsikter 2014‒2015, sammandrag

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet.Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland.Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi