Finsk Handel och Hannu Saarijärvi, professor för service och handel vid Tammerfors universitet, inleder ett nytt slags forskningssamarbete som gynnar såväl företag inom handeln som akademisk forskning och handelsutbildning. Finsk Handel presenterar frågor som företagen funderar på just nu som forskningsämnen för det akademiska samfundet. Professor Saarijärvi och Tammerfors universitet bidrar i sin tur med sitt akademiska kunnande när det gäller att planera forskningsobjekten mer ingående och att tolka forskningsresultaten.

Finsk Handel och forskare samlar tillsammans forskningsdata om aktuella ämnen till exempel med hjälp av konsumentenkäter och utarbetar sammandrag och analyser av dem. Materialet skickas sedan till förbundets medlemmar, så att de snabbt kan utnyttja dem. Förbundet ställer det insamlade materialet även till professor Hannu Saarijärvi och hans forskningsenhets förfogande för akademisk forskning. Materialet är anonymt, vilket innebär att enskilda personer eller företag inte kan identifieras i det.

Den nya verksamhetsmodellen bygger på Finsk Handels och Tammerfors universitets vilja att utveckla ett fördomsfritt och smidigt samarbete.

”Vår tid kräver nya initiativ och experiment även mellan näringslivet och universiteten. Genom vårt forskningssamarbete kan vi ännu bättre studera centrala fenomen inom handeln i ett samhällsperspektiv. För närvarande kretsar diskussionen inom handeln i alltför hög grad kring handelns konkurrensfaktorer”, konstaterar professor Saarijärvi.

”Genom samarbetet kan vi också mycket snabbare än tidigare studera fenomen inom handeln som är viktiga ur samhällsperspektiv. Det har stor praktisk och teoretisk potential. Ur universitetets synvinkel är samarbetet ett utmärkt komplement till det traditionella sättet att bedriva forskning, som ofta styrs av rätt tunga och långsamma metoder för insamling av forskningsdata. De insamlade uppgifterna om handeln i Finland kan också användas inom utbildningen”, fortsätter Saarijärvi.

Företagen behöver information snabbt; de kan inte vänta på resultaten till exempel i ett par år, vilket ett vetenskapligt projekt lätt kan ta i anspråk. Det är också viktigt för företagen att forskningsämnena är väsentliga för den praktiska affärsverksamheten.

”Vårt samarbete med professor Saarijärvis forskningsenhet tjänar både företagens behov att snabbt få information och den akademiska världens mer långsiktiga forsknings- och publiceringsprocesser", betonar Finsk Handels chefsekonom Jaana Kurjenoja.

Samarbetet startar redan i höst med forskning kring delningsekonomi och konsumenternas köpprocess.

Kurjenoja anser att det är viktigt att samarbetet med Tammerfors universitet kan genomföras utan byråkratiska projekt för vilka separat offentlig finansiering ska sökas.

”Finsk Handel för samman företagen och den akademiska världen eftersom det är till nytta för alla parter. Och det här kan göras helt utan skattepengar”, konstaterar hon.

Mer information:

Hannu Saarijärvi, professor i service och handel, högskolan för ledarskap, Tammerfors universitet, tfn 040 535 1369, hannu.saarijarvi(at)uta.fi

Jaana Kurjenoja, chefsekonom, Finsk Handel, tfn 040 820 5378, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet.Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi