Finsk Handel har offentliggjort sina mål för regeringsprogrammet inför riksdagsvalet år 2019. Handeln understöder välfärd som bygger på arbete, tillväxt och miljö. Förbundet erbjuder konkreta lösningar för att bland annat öka sysselsättningsgraden.

Som enskild bransch är handeln Finlands största sysselsättare och har även de flesta unga arbetstagarna. Inom hela handelskedjan arbetar nästan 450 000 personer. Handelns andel av Finlands samhällsekonomi uppgår i sin helhet till cirka 15 procent, och en femtedel av samhällsekonomins tillväxt har under de senaste åren uppkommit inom handeln. Handeln har en stor inverkan på samhällsekonomin.

Med tanke på Finlands samhällsekonomi är det nödvändigt, att sysselsättningen under följande regeringsperiod ökar till minst 75 procent.

”Vi behöver ambitiösa sysselsättningsåtgärder. Handeln vill även i framtiden erbjuda arbete, inkomst och välfärd i hela Finland. Därför har vi utarbetat Framtidsprogram för sysselsättningen, ekonomi och klimat 2019–2023, där vi lägger fram konkreta lösningar för beslutsfattarna”, säger styrelseordföranden för Finsk Handel, K-gruppens generaldirektör Mikko Helander.

Finsk Handels viktigaste mål är en lägre inkomstskatt. Det lindrar den tunga beskattningen av tjänster, förbättrar deras konkurrenskraft och skapar ekonomisk tillväxt.

Ett annat viktigt mål är att det alltid ska vara lönsamt att säga ja till ett arbete. De byråkratiska fällorna måste motverkas och man måste till exempel i realtid kunna samordna lönen för ett deltidsarbete med socialskyddet. Dessutom borde företagen i vissa situationer kunna avvika från skyldigheten att erbjuda merarbete till deltidsanställda arbetstagare när det är frågan om att sysselsätta till exempel långtidsarbetslösa, invandrare eller unga som riskerar att marginaliseras.

Finsk Handel förespråkar rättvis konkurrens och välfungerande marknader. Det är viktigt att alla har jämlika konkurrensförutsättningar, oberoende av om de verkar i Finland eller utomlands.

”En ansvarsfull fri marknad och konkurrens är alltid en fördel för kunden. Därför är det motiverat att fortsätta frigörandet av alkoholförsäljningen och inleda en avreglering av apoteksmonopolet”, säger Helander.

”Den finländska handeln utsätts för stenhård internationell konkurrens. Därför måste beskattnings- och tullregler som gynnar en internationell webbhandel dras bort och den inhemska handeln ska garanteras jämlika konkurrensförutsättningar”, säger Helander.

Dessutom påpekar Helander att man vad gäller bilbeskattningen stegvis borde övergå från beskattning av anskaffning till beskattning av användningen. Det skulle förbättra den finländska bilhandelns konkurrensförmåga.

Mer information:

Mikko Helander, styrelseordförande för Finsk Handel, K-gruppens generaldirektör, tfn 010 532 2301, mikko.helander(at)kesko.fi

Juhani Pekkala, verkställande direktör, Finsk Handel, tfn 0400 419 560, juhani.pekkala(at)kauppa.fi

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi