Finsk Handel stärker påverkan på EU. Till Finsk Handels expert för EU-frågor har utnämnts Janne Koivisto, juris kand., ingenjör (YH), 40. Han inleder arbetet den 1 januari 2017.

Janne Koivistos uppgift blir att samordna Finsk Handels EU-relaterade intressebevakning i Finland och i Bryssel. Som expert följer han utvecklingen av den inre marknaden, i synnerhet med avseende på digitalisering. Andra viktiga områden är reglering av livsmedelskedjan, betalningsmedel, miljöfrågor och handelspolitik.

”En stor del av lagstiftningen som berör de finländska företagen stiftas i EU. Enligt vissa uppskattningar kommer cirka 80 procent av regleringen av detaljhandeln från unionen. Därför måste Finsk Handel bättre följa EU:s beslutsfattande och effektivare påverka det”, säger Finsk Handels verkställande direktör Juhani Pekkala.

Janne Koivisto har tidigare arbetat som jurist vid Finlands Dagligvaruhandel r.f. och har samtidigt ansvarat för verksamheten vid Finsk Handels lagutskott. Viktiga intressebevakningsområden i båda dessa roller har varit bland annat EU-rättsliga ärenden och konkurrenslagstiftningen. Dessförinnan arbetade han bland annat som chef för internationaliseringsenheten vid Helsingforsregionens handelskammare.

Mer information:

Juhani Pekkala, verkställande direktör, Finsk Handel, tfn 0400 419 560, juhani.pekkala(at)kauppa.fi

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi