Finländarna köpte igen under första halvan av året ett rekordantal varor och tjänster på webben. Enligt en färsk undersökning ökade inköpen på webben i januari–juni med 6 procent jämfört med föregående år. Av de stora produktgrupperna har webbhandeln med finansieringstjänster och kläder ökat mest. Som helhet väntas webbhandelns ökning fortsätta.

Enligt TNS Gallup, Finsk Handel och ja Asiakkuusmarkkinointiliittos statistik över webbhandeln uppgick webbhandeln totalt till 5,1 miljarder euro under första halvan av året. Skatter och fraktkostnader ingår i siffran. Jämfört med samma tidpunkt förra året ökade konsumenternas inköp med cirka 6 procent.

Nästan 40 procent av webbhandeln utgjordes, som tidigare år, av turism och resor. Turism är även webbhandels största enskilda produkt- och tjänstegrupp.

I de största produktgrupperna, där konsumenternas sammanlagda inköp uppgick till minst 100 miljoner euro under årets första halva, fanns den starkaste tillväxten inom finansiering och klädsel. Snabblån, krediter och investeringstjänster införskaffades på webben 44 procent mer än vid motsvarande tidpunkt förra året. Kläder handlades nu på webben 20 procent mer än tidigare.

”Antalet webbkonsumenter fortsätter att öka. Nu har redan 75 procent av finländare i aktiv ålder gjort inköp på webben. Även om unga är de aktivaste kunderna hos webbutiker har även pensionärerna upptäckt webbhandelns möjligheter”, berättar chefen för TNS Gallups enhet Digital Ville Wikström.

De högsta tillväxtprocenterna återfinns i webbhandel inom vuxenunderhållning, barnprodukter och livsmedel, som dock sett till euro är ytterst små varugrupper inom webbhandeln.

Inköpen har dock inte ökat inom alla webbhandelns produktgrupper, eftersom exempelvis avgiftsbelagt innehåll laddats ner mindre än tidigare. Mest minskade webbinköpen av musik, filmer och fotografier, som inköptes en fjärdedel mindre än föregående år.

Även inom bilhandeln minskade webbinköpen. Den ökade osäkerheten bland konsumenterna märks på samma sätt i webbhandeln för bilar som inom bilhandeln som helhet. Förra året sjönk webbhandeln för bilar med nästan 22 procent jämfört med föregående år, och i början av detta år minskade webbhandeln med ytterligare 8 procent. Förändringarna inom webbhandeln för bilar följde värdeändringarna inom detaljhandeln för bilar i Finland i helhet.

”Webbhandeln är som en tiokamp av toppklass, en svår och utmanande teknikgren i tufft sällskap. För att klara sig måste man djärvt eftersträva prestanda i världsklass, inget annat räcker", säger Asiakkuusmarkkinointiliittos VD Jari Perko.

Webbhandeln för detaljhandelsvaror ökade kraftigt

Enbart detaljhandelsvaror** inhandlades på webben under början av året för 1,5 miljarder euro. Tillväxten var snabbare än för webbhandeln som helhet: nästan 9 procent.

Inköpen av detaljhandelsvaror på webben var i början av året 7,2 procent av hela den finländska detaljhandelns momsbelagda försäljning. Andelen har växt med en halv procentenhet från föregående år. Inom specialhandeln har andelen webbinköp växt något snabbare. Nu var webbhandelns andel av hela specialhandeln 17,5 procent, medan den i början av förra året var 16 procent.

Trots att dagligvaruhandeln är den största undersektorn inom den finländska detaljhandeln, är livsmedlens och alkoholens andel av webbinköpen av detaljhandelsvaror fortfarande liten, endast 2,5 procent, och deras andel av hela webbhandeln 0,8 procent. Tillväxten är dock snabb: den livligare webbhandeln med alkohol ökade tillväxten för livsmedelsinköp på webben med hela 56 procent.

”Webbhandeln innebär att den finländska handeln tävlar om konsumenterna med internationella aktörer. Därför är det viktigt att Finland inte ökar beskattningen och regleringen av handeln ytterligare. Vi bör ha samma verksamhetsförutsättningar som utländska konkurrenter”, säger VD för Finsk Handel Juhani Pekkala.

** Webbhandelstatistikens detaljhandel motsvarar inte Statistikcentralens näringsgrensindelning av detaljhandeln.I webbhandelstatistiken har klassificeringen gjorts enligt produkt- och tjänstegrupp.I undersökningen delar konsumenterna in sina inköp enligt produkt- eller tjänstegrupp oberoende av vilken bransch företaget som säljer varan eller tjänsten tillhör.Webbhandelstatistikens detaljhandel inkluderar inte bilar eller bränslen.

Bakgrundsinformation om undersökningen:

Statistiken för januari–juni utgår från en konsumentenkät, för vilken 6 206 konsumenter intervjuades.I undersökningen tillfrågades konsumenterna i hur hög grad och i vilka webbutiker (på vilket språk) de hade gjort webbinköp.

TNS Gallupin toteuttama kysely kattaa sekä tavarakaupan että palvelujen ostamisen ja palveluvaraukset.Sammanlagt 30 produktkategorier och 70 underkategorier ingår i uppföljningen.

Mer information:

Chef Ville Wikström, TNS Gallup, Digital, tfn (09) 6135 0674, ville.wikstrom(at)tnsglobal.com

Huvudekonom Jaana Kurjenoja, Finsk Handel, tfn  (09) 1728 5134, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

VD Jari Perko, Asiakkuusmarkkinointiliitto, tfn 040 5659700, jari(at)asml.fi

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet.Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland.Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden www.kauppa.fi