Uutiset:
https://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
https://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
https://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
https://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. 

Pysy kartalla kaupan alan uutisista ja tilaa Kaupan liiton uutiskirje. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.

Tapahtumakirjeestämme saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Tietoa kaupasta > Toimintaympäristö > Kuluttajat > Kuluttajapoliittiset tavoitteet

Kuluttajapoliittiset tavoitteet


Kaupan liiton Kuluttajapoliittisissa tavoitteissa ilmaistaan ne periaatteet, joita kauppa noudattaa kaupankäynnissä kuluttaja‑asiakkaan kanssa.


Lähtökohtana kuluttajan luottamus

Kaupalle on tärkeää, että kuluttaja luottaa kaupan ammattitaitoon ja toimintatapoihin. Kuluttajan luottamuksen säilyttämiseksi ja lisäämiseksi kauppa toimii yhteistyössä viranomaisten, kuluttajajärjestöjen, tavarantoimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kaupankäynnin ja koko talouden muutosnopeus kiihtyy. Siten joustamaton ja nopeasti ajankohtaisuutensa menettävä lainsäädäntö ja viranomaismääräykset soveltuvat huonosti kuluttajien ja kaupan välisen kanssakäymisen sääntelyyn. Kaupan oman laatutyön merkitys kasvaa, sillä kuluttajan luottamuksen saavuttamisesta ja säilyttämisestä tulee kaupalle yhä merkittävämpi menestystekijä.

Kauppa tekee aktiivisesti työtä sen puolesta, että kaupan toiminta ja kaupan myymät tuotteet sekä palvelut vastaavat kuluttajien asettamia vaatimuksia. Keskeisellä sijalla ovat tuotteiden ja tuotannon laatu, ympäristöseikat sekä eettiset ja moraaliset kysymykset.

Toiminnan luotettavuus ja turvallisuus

Kaupan keskeinen tavoite on palvella asiakkaita hyvin vastaamalla heidän erilaisiin tarpeisiinsa. Kaupan tehtävänä on tarjota asiakkailleen riittävästi vaihtoehtoja niin ostopaikan kuin tuotteiden ja palvelujenkin suhteen sekä antaa tuotteista ja palveluista asianmukaista tietoa.

Kaupan keskeisenä tavoitteena ja kilpailukeinona on sen oman toiminnan korkea laatu.

Kauppa kouluttaa henkilökuntaansa tuntemaan kuluttajansuojalainsäädännön keskeisen sisällön ja hyvän kaupankäynnin tavat sekä ylläpitää henkilökunnan ammattitaitoa.

Kauppa toimii kuluttajien tyytyväisyyden edistämiseksi myös käsittelemällä huolellisesti asiakaspalautteet.

Kauppa huolehtii asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta. Kaupan liitto on erikseen vahvistanut kaupan turvallisuuspoliittiset tavoitteet.

Tuotteiden turvallisuus

Kauppa huolehtii siitä, että myytävät tuotteet ovat turvallisia. Tämä edellyttää jatkuvaa yhteistyötä tavarantoimittajien ja viranomaisten kanssa.

Kauppa edellyttää tavarantoimittajilta tarkkaa tuotanto‑ ja laatukontrollia. Toimitusketjun tulee olla mahdollisimman läpinäkyvä, jotta kuluttaja voi tarvittaessa varmistua tuotteen alkuperästä.

Tiedottaminen kuluttajille

Kauppa antaa yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa luotettavaa ja mahdollisimman selkeää tietoa tuotteiden koostumuksesta ja turvallisuudesta sekä elintarvikkeiden alkuperästä, ja valistaa kuluttajia tuotteiden oikeista käyttötavoista. Kuluttajalla tulee olla mahdollisuus vertailla tuotteita mahdollisimman vaivattomasti. Kauppa panostaakin hinta‑, alkuperä‑ ja muiden vastaavien merkintöjen oikeellisuuteen ja selkeyteen.

Kauppa suhtautuu vastuullisesti tuotteidensa ja palvelujensa markkinointiin. Erityisesti pidetään huolta lapsille suunnatun markkinoinnin asianmukaisuudesta.

Kaupan palvelujen saatavuus ja tehokkuus

Kauppa pyrkii kehittämään palvelujaan kuluttajan toivomusten mukaisesti. Kauppa pitää tärkeänä, että kuluttajalla on edellytykset vertailla tuotteita omista lähtökohdistaan. Hinnan ja laadun lisäksi keskeisiä valintaan vaikuttavia seikkoja ovat myymälän sijainti, tuotevalikoima ja muu palvelu. Kauppa pitää tärkeänä, että kuluttaja aidosti hyötyy ostouskollisuudesta.

Kaupan tehokkuusvaatimukset kasvavat kilpailutilanteen kiristyessä, mikä vaikuttaa palvelujen tarjontaan. Kannattavuusedellytykset huomioon ottaen kauppa pyrkii kuitenkin tarjoamaan kuluttajille monipuoliset kaupan palvelut mahdollisimman kattavasti koko maassa.

Kaupan kilpailun tulee olla avointa ja vapaata. Siten ehkäistään tuotekohtaisten taikka alueellisten monopolien syntymistä. Kauppa kannattaa kuluttajanäkökulman lisäämistä myös muussa yhteiskuntapolitiikassa.

Kauppa ja kestävä kehitys

Kaupan huomioi kestävän kehityksen toiminnassaan ja valikoimissaan. Ohjaamalla ja opastamalla kuluttajaa kauppa lisää kuluttajan mahdollisuuksia suosia omalla toiminnallaan ja valinnoillaan kestävää kehitystä. Ympäristöasioiden toteuttamisessa on huomioitava kuluttajan ja ympäristön kokonaisetu. Kaupan liitto on erikseen vahvistanut kaupan ympäristöpoliittiset tavoitteet ja kestävän kehityksen toimintasuunnitelman.

Kaupankäynnin eettisyys

Kauppa pyrkii edistämään kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka tähtäävät vastuulliseen kaupankäyntiin ja joissa otetaan huomioon eettiset tekijät mm. työolojen ja ympäristön osalta.

Kauppa haluaa tarjota myös kuluttajille mahdollisuuden edistää valinnoillaan vähemmän kehittyneiden maiden olosuhteiden suotuisaa kehitystä.

Kaupan maksutavat ja rahoituspalvelut

Kuluttajien edun mukaista on, että ostosten maksaminen on kustannustehokasta ja luotettavaa.

Tärkeää on, ettei maksamisesta aiheudu tarpeettomia kustannuksia kaupalle eikä kuluttajalle. Kortteja ja sähköistä maksamista kehitettäessä on oleellista, että kustannusten jako korttien käyttäjien ja kortinmyöntäjien välillä on kustannusvastaava ja läpinäkyvä.

Kauppa haluaa tarjota asiakkailleen vaihtoehtoisia maksutapoja. Kauppa tukee kaikin tavoin tavarakauppaan liittyvien maksutapojen ja rahoituspalvelujen vertailtavuutta.

Kauppa varmistaa toiminnassaan, että sen hallussa olevia tietoja käytetään luottamuksellisesti.

Kauppa ja kuluttaja uusien haasteiden edessä

Kauppa tukee vapaiden EU:n sisämarkkinoiden kehittämistä ja maailmankaupan vapauttamista WTO:n tavoitteiden mukaisesti, mikä alentaa hintatasoa ja lisää kuluttajan valinnanmahdollisuuksia. Avoin ja vapaa kilpailu luo edellytykset markkinoiden kehittymiselle kuluttajien kannalta suotuisasti.

Uusia kaupankäyntimuotoja hyödyntäessään kauppa pyrkii luomaan ja noudattaa yhteisesti luotuja hyviä kauppatapoja.

Euroopan Unionin yhtenäismarkkinat ja yhteisvaluutta luovat paineita kotimarkkinoiden kilpailukyvyn ylläpitämiselle. Välillisen verotuksen tason erot euromaiden välillä vaikeuttavat hintavertailuja ja asettavat kotimaan kaupan korkean välillisen verotuksen hintavaikutusten vuoksi kilpailullisesti epätasa-arvoiseen asemaan. Kaupan liitto on erikseen vahvistanut kaupan verotavoitteet.

Kuluttajien asenteiden eurooppalaistuminen ja kansainvälistyminen sekä verkkokaupan yleistyminen vaikuttavat kaupan toimintaa. Kuluttajansuojan kehittäminen kiivaasti muuttuvassa toimintaympäristössä luo kaupalle ja kuluttajalle yhteisiä haasteita, jotka edellyttävät yhä lisääntyvää yhteistyötä kaupan, kuluttajan ja viranomaisten välillä. Olennaista on, että kuluttajapolitiikkaa tarkastellaan suhteessa muuhun yhteiskuntapolitiikkaan.

Kaupalle on tärkeää osallistua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lainsäädännön ja viranomaisten ohjeiden valmisteluun. Yhteistyön tulee olla suunnitelmallista ja jatkuvaa eri kuluttajaviranomaisten kanssa.