Kauppa pitää kunnissa pyörät pyörimässä

Elinvoimaa paikallisin päätöksin

Investoinnit mahdollistava kaavoitus

foundation of an new built house in construction

Kuntien kaavoituksen on oltava nopeaa ja ketterää, jotta kaupan yritykset voisivat kehittää ja tuoda palveluitansa asiakkaiden lähelle. Kuntien olisi mahdollistettava uusia investointeja alueelleen ja kuunneltava yrityksiä niiden tarpeista ja näkemyksistä, sillä investoijalla on aina paras ymmärrys omasta toiminnastaan ja kannattavan liiketoiminnan edellytyksistä.

Rohkeutta ja dialogia keskustakehittämiseen

Central shopping area in Porvoo, Finland

Kunta- ja kaupunkikeskustojen elinvoimaisuutta tukee niiden hyvä saavutettavuus kaikilla kulkuneuvoilla. Toimivien joukkoliikenneyhteyksien ohella keskustojen saavutettavuus myös henkilöautolla sekä riittävistä ja kohtuuhintaisista pysäköintimahdollisuuksista huolehtiminen ovat tärkeitä keskustayrittäjille. Kuntien rooli toimintojen ja tapahtumien mahdollistajana keskustoissa – esimerkiksi lupaprosessien sujuvoittamisessa – on merkittävä.

Kunta kilpailukykyisemmäksi paikallisin päätöksin

Kouvola, Finland - 15 November 2019: Christmas decorations on street Manski with evening light illumination.

Koronapandemian aikana päivittäis­tavaroiden, kodintekniikan sekä rauta- ja sisustuskaupan kasvu on ollut voimakasta, mutta monet erikoiskaupat – erityisesti kivijalkakauppiaat ja keskustojen yrittäjät – ovat kokeneet kovia. On tärkeää, etteivät paikalliset päätökset, kuten kiinteistöveron taso ja muut kunnalliset maksut, heikennä paikkakunnalla toimivien kaupan yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.

Julkisilla hankinnoilla kohti vihreää siirtymää

Installing solar photovoltaic panel system on roof of house

Kaupunkien ja kuntien julkisilla hankinnoilla on suuri merkitys kaupan alalle ja yleisesti paikalliselle elinvoi­maisuudelle. Julkiset hankinnat ovat keskeinen elin­keinopolitiikan työkalu, jolla vahvistetaan yrittäjyyttä, työllisyyttä ja aluekehitystä. Samalla kuntalaiset saavat kohtuuhintaisia ja laadukkaita palveluita ja tuotteita käyttöönsä.

Panostuksia koulutukseen ja yritysyhteistyöhön

Getting A University Tour

Osaamisen jatkuva kehittäminen on tärkeää alueellisen vetovoimaisuuden kehittämisessä kaikilla koulutusasteilla. Erityisesti toisen asteen koulutuksessa tarvitaan panostusta oppilaitosten ja yritysten systemaattiseen yhteistyöhön, jossa työelämä tuodaan vahvasti oppilaitosten toimintaan. Siten valmistunut nuori sopeutuu entistä parem­min työelämään.

Turvallinen lähiympäristö tehdään yhdessä

Scanner entrance gate

Kaupan alan yritykset tekevät viranomaisten kanssa jatkuvaa yhteistyötä myymälävar­kauksien ehkäisemiseksi. Toimivasta yhteis­työstä ja systemaattisesta turvallisuustyöstä huolimatta vakavien uhkatilanteiden, myymä­lävarkauksien ja näpistysten määrä on viime vuosina ja erityisesti korona-aika lisääntynyt selvästi. Aktiivinen ja näkyvä toiminta kunnissa estää varkauk­sia, häiriökäyttäytymistä ja väkivaltatilanteita.

Kaupan alan viestit kuntapäättäjille

Olemme koonneet kuntavaaliaineistoomme kaupan alan yrityksille tärkeitä näkökohtia paikallisen elinvoimaisuuden lisäämiseksi.

Kaupalla on merkitystä

Ala luo kasvua ja hyvinvointia koko maahan.

Kaupan merkitys_bruttoarvonlisäysBruttoarvonlisäys

(Klikkaa graafeja niiden suurentamiseksi)

merkitys_graafit_työllistäjä

Kaupan merkitys_graafit_investoinnit

Maa- ja seutukuntakohtaiset tiedot

Tutkimukset

Kaupan liiton koostamista maa- ja seutukuntakohtaisista graafeista käy ilmi kaupan alan osuus bruttoarvonlisäyksessä, työllisyydessä ja investoinneissa eri alueilla.

Ota yhteyttä!