Uusiutuva kauppa 2035

Elinkeinoelämän suurimman toimialan yritysten ääni ilmastonmuutoksen torjuntaan

Skenaarioiden hiili-indeksin mukaiset kokonaispäästöt vuosina 2020–2035 (kumulatiivinen laskenta)

Uusiutuva kauppa -skenaariossa kauppa on hiilineutraali jo vuonna 2035

Jos julkisen sektorin luoma toimintaympäristö ja politiikkatoimet säilyvät nykyisenlaisena, ala saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2050.

Jos kaupan siirtymää tuetaan alemmalla sähköverokannalla, saavutetaan hiilineutraalius vuonna 2038.

Jos sähköintensiivisyyden lisäksi uusiutuvien energiamuotojen pientuotannon käyttöönottoa tuetaan, voi kaupan ala olla hiilineutraali jo vuonna 2035.

Tiekartassa tarkastellaan kaupan alan tuottamien päästöjen kehitystä kaupan hiili-indeksin kautta

Indeksiin koottiin kattavasti saatavilla oleva tieto eri virallisista lähteistä kaupan suorista ja epäsuorista päästöistä, kuten sähkön ja lämmön käytöstä. Lisäksi jäsenyrityksiltä kartoitettiin kaupan alalle merkittävien kylmäainepäästöjen nykytila ja tulevaisuuden kuva.

Pohjalla ovat myös Energiateollisuuden tuottamat ominaispäästökertoimet nykyhetkeen ja erilaisten skenaarioiden tulevaisuuden kertoimet. Niiden avulla pystyttiin yhdenmukaistamaan eri skenaarioiden vaikutukset toimialaan. Yhdenmukaistetut CO2-päästöt nykytilanteessa ja eri skenaarioissa indeksoitiin tilastollisin menetelmin, mikä mahdollistaa muutoksen seuraamisen.

Kaupan liitto seuraa tiekartan skenaarioiden toteutumista, ja mitä vaikutuksia politiikka- ja yritystoimilla käytännössä on.

Miten kauppa saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035

Uusiutuvan kaupan visiona on olla hiilineutraali vuonna 2035  ja miltei nollapäästöinen vuonna 2050. Toimia tavoitteen saavuttamiseksi:

  • palvelualan sähköveron alentaminen
  • omavaraisen sähköntuotannon tukeminen ja pientuotannon alarajan nostaminen
  • ilmastotavoitepohjainen hankintatuki yrityksille ja vihreät julkiset hankinnat
  • kansainvälisten verkkoalustojen ja EU:n ulkopuolisten toimijoiden tuominen samojen velvoitteiden piiriin
  • liikenteen ja infrastruktuurin kehittämisen pitkäjänteisyyden varmistaminen sekä kaavoituksen ilmastokestävyys
  • tilastoinnin tarkentaminen ja parantaminen.

Muutos kohti hiilineutraaliutta tehdään yhdessä!

tyttö ja mies salaattihyllyllä

Kaupan alan sähköistymisellä voidaan selkeästi pienentää kasvihuonekaasupäästöjä

Palveluiden sähköveron palauttaminen teollisuuden tasolle edistäisi kaupan alan sähköistymistä, vaikuttaisi merkittävästi alan hiilijalanjälkeen ja mahdollistaisi hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisen vuoteen 2035 mennessä.

Kaupan alan sähköistymisellä voidaan selkeästi pienentää kasvihuonekaasupäästöjä. Alhaisempi sähköverokanta nopeuttaisi kaupan alan sähköistymistä ja siten hiilineutraaliutta entisestään. Se myös parantaisi kaupan alan kansainvälistä kilpailukykyä.

Asia selviää Kaupan liiton teettämästä kaupan alan sähkönkäyttöselvityksestä, joka tehtiin osana kaupan vähähiilisyystiekartan toimenpanoa.

Kaupan hukkalämmön hyödyntäminen kannattavaksi

Päivittäistavarakaupan kylmäjärjestelmien lauhde-energia ja kauppakeskusten jäähdytysenergia ovat merkittävimmät kaupan alan hukkalämpölähteet Suomessa. Kaupan alan hukkalämpöpotentiaali on lähes terawattitunnin verran. Kaksisuuntainen kaukolämpöverkko sekä energiaa syöttävien laitekokonaisuuksien sähköveroluokan alentaminen edistäisivät hukkalämmön osuuden hyödyntämistä ja tukisivat Suomen hiilineutraalisuustavoitetta.

Hukkalämpö tarkoittaa kiinteistöissä syntyvää ylijäämälämpöä, jota ei toistaiseksi hyödynnetä. Kaupan alalla syntyvää hukkalämpöä ja mahdollisuuksia sen hyödyntämiseen arvioitiin Granlund Oy:n selvityksessä, joka tehtiin Motiva Oy:n tilauksesta Energiaviraston rahoituksella. Hukkalämpöselvitys liittyy laajempaan kaupan alan energiatehokkuuden analysointiin.

Varastotyöntekijä Inexin varastossa

Kaupan yritykset tekevät jo paljon – alan kädenjäljellä on merkittävä yhteiskuntavaikutus

Uusiutuva kauppa 2035 -tiekartta yhteydessä muihin tiekarttoihin

Kaupan toimintakenttä ja -ympäristö ovat monipuolisia ja monimuotoisia. Uusiutuva kauppa 2035 -tiekartta on yhteydessä lukuisiin muihin tiekarttoihin, ja Suomelle asetetun hiilineutraaliustavoitteen kokonaiskuvan kannalta näitä karttoja tulisi tarkastella yhdessä, yhtenä kokonaisuutena.

Sähkön- ja lämmönkäytön osalta kaupan alan tiekartta tukeutuu Energiateollisuus ry:n tiekarttaan, kiinteistöjen elinkaaren osalta Rakennusteollisuus ry:n tiekarttaan, elintarviketuotteiden ja -palveluiden osalta Elintarviketeollisuus ry:n ja MTK:n tiekarttoihin sekä logistiikan ja kuljetusten osalta mm. liikenne- ja kuljetusalan vähäpäästöisen liikenteen tiekarttaan.

Lisätietoja

 

 

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi