Lausunnot

Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmasta

Kaupan liitto, Päivittäistavarakauppa ry ja Teknisen Kaupan Liitto esittävät lausuntonaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmaan seuraavaa: Onko arvioinnin lähestymistapaan tai menetelmiin kommentteja tai kehittämistarpeita? Pidämme erittäin kannatettavana, että laaditaan strateginen, koko valtakunnan käsittävä pitkän aikavälin liikennejärjestelmäsuunnitelma, joka kokoaa yhteen tavoitteet, toimenpiteet ja rahoituksen. Tämä on ollut elinkeinoelämän tavoitteena jo vuosien ajan. On ensisijaisen tärkeää, että suunnitelma … Lue lisää

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valmiste- ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksen taustalla on Tullille kuuluneiden auto- ja valmisteverotustehtävien siirto Verohallinnon hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Siirron yhteydessä ei puututtu siirtyneiden verotehtävien verotus- ja veronkantomenettelyihin. Nyt lausuttavana olevalla ehdotuksella pyritään yhdenmukaistamaan edellä mainittuja menettelyjä, sekä muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmiä siten, että auto- ja valmisteverotus eivät poikkeaisi muiden Verohallinnon kantamia veroja koskevien menettelyjen kanssa. Lue kaupan liiton lausunto:

Lausunto selvityksestä keinoista ehkäistä kotitalouksien velkaantumista

Kauppa kannattaa työryhmän tehtävää arvioida keinoja, joilla yksityishenkilöiden ja kotitalouksien liiallista velkaantumiskehitystä ja siitä mahdollisesti syntyviä negatiivisia vaikutuksia voidaan estää ja vähentää. Samalla on kuitenkin mietittävä koskevatko samat keinot vain Suomessa toimivia yrityksiä vai myös ulkomailta Suomeen kauppaa käyviä yrityksiä. Lue lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista. Tavoitteena on toimeenpanna EU:n yhteistyöasetus, jossa säädetään kansallisten kuluttajaviranomaisten yhteistyöstä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uutta, puhtaasti kansallista lainsäädäntöä, joka koskee kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksia. Lue lausunto:

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi