Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Kaupan liitto on jättänyt työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon liittyen luonnokseen hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Kaupan liitto kannattaa esitystä määräaikaisesti laskea jakeluvelvoitetta 7,5 prosentilla. Lue lausunto:

Lausunto Euroopan komissiolle liittyen alv-sääntöihin digiaikana

Kaupan liitto on jättänyt Euroopan komissiolle lausunnon liittyen alv-sääntöihin digiaikana. Kuulemisessa pyydettiin sidosryhmiltä näkemyksiä siitä, soveltuvatko nykyiset alv-säännöt digiaikaan ja miten digitaalista teknologiaa voidaan käyttää sekä jäsenvaltioiden auttamiseen alv-petosten torjunnassa että yritysten hyödyksi. Lue Kaupan liiton lausunto:  

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Lausunnolla oleva hallituksen esitys koskee unionin puitteissa toteutettavaa puolustustoimintaa käsittelevän direktiivin toimeenpanoa kansalliseen lainsäädäntöön. Esityksen mukaan tavaroiden ja palvelujen myynti muiden jäsenvaltioiden puolustusvoimille vapautettaisiin arvonlisäverosta, kun kyse on yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kuuluvien EU toimien toteuttamisesta oman jäsenvaltion ulkopuolella. Vastaavasti valmisteveron alaiset tuotteet vapautettaisiin valmisteverosta, kun ne luovutetaan edellä mainituille toimijoille edellä mainittuun tarkoitukseen. Kaupan … Lue lisää

Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa ry:n yhteislausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry ovat jättäneet sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon tartuntatautilain muutosta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Katsomme, ettei tartuntatautilain muutosesitys edusta hyvää lainsäädännön valmistelua, sillä lausuntoaika on poikkeuksellisen lyhyt, eikä lausuntoja pyydetä laajasti eri sidosryhmiltä. Myöskään vaikutuksia ei ole arvioitu riittävästi, vaikka lainsäädännön valmistelulle olisi ollut aikaa. Vastustamme esitettyä 58 c §:n muutosta sisältäen asiakasmäärien … Lue lisää

Lausunto kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön tarkistamisesta

Kaupan liitto jättänyt yhdessä Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton kanssa eriävän mielipiteen korkokaton laskemista koskevasta työryhmän enemmistön ehdotuksesta, koska toimenpide on mm. katsottu ennenaikaiseksi, sekä lausuman oletusmaksutavan valintaa verkkokaupassa koskevasta työryhmän enemmistön ehdotuksesta, koska sen nähdään vaikuttavan haitallisesti kuluttajien asiakaskokemukseen ilman vastaavan suuruisia hyötyjä ylivelkaantumisen ehkäisemisessä. Muut mietinnössä ehdotetut täsmennykset ja tiukennukset esimerkiksi hyvään luotonantotapaan ja luottojen markkinointiin … Lue lisää

Lausunto koskien valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta

Kaupan liitto on jättänyt eduskunnan ympäristövaliokunnalle asiantuntijalausunnon koskien valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta. Kaupan liiton mielestä valtioneuvoston kirjelmä (U 26/2022) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (EPBD) on tasapainoinen ja tukee pääsääntöisesti hyvin kaupan alan ilmastotyötä. Delegoitujen säädösten ongelmia on U-kirjelmässä tuotu hyvin esiin … Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Kaupan liitto keskittyy lausunnossaan Omnibus-direktiiviin sisältyvän hinnanalennusten ilmoittamista koskevan direktiivin 98/6/EY uuden artiklan 6a täytäntöönpanoon. Ehdotettu kuluttajansuojalain 2 luvun 11 § tavaroita koskevista hinnanalennusilmoituksista on peruslähtökohdiltaan selkeä, mutta se sisältää yksityiskohtia, jotka eivät palvele kuluttajien tai elinkeinonharjoittajien intressejä ja joita siksi tulisi vielä harkita muutettavaksi eduskuntakäsittelyn aikana. Lue lausunto:

Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa ry:n yhteislausunto niin sanottua työelämän koronapassia tai vastaavaa vaihtoehtoa koskevan lainsäädännön valmistelua varten asetetun työryhmän esityksestä

Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry ovat jättäneet yhteislausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle niin sanottua työelämän koronapassia tai vastaavaa vaihtoehtoa koskevan lainsäädännön valmistelua varten asetetun työryhmän esityksestä. Kaupan liitto ry ja Päivittäistavarakauppa ry pitävät työryhmän esitystä hyvänä. Lue lausunto:

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi