Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Esitysluonnoksen taustalla on pienyritysten arvonlisäverotusta koskevan neuvoston direktiivin toimeenpano kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiivi sisältää jäsenvaltioille pakollista, sekä vapaaehtoista sääntelyä. Direktiivin tavoitteena on keventää pienyritysten hallinnollista taakkaa ja yksinkertaistaa sääntelyä, jotta pienyrityksen … Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ulkomaalaislain 72 a §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 72 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle ulkomaalaislain 72 a §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 72 §:n muuttamisesta sisältää työntekijän oleskeluluvan tulorajan nostamisen alakohtaisen TES:n minimiin, kuitenkin vähintään 1600 euroon kuukaudessa. Kaupan … Lue lisää

Kaupan liiton lausunto hallituksen esitykseksi työehtosopimuslain, työriitojen sovittelusta annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Työrauhalainsäädännön nykytila vaatii kiireellistä päivitystä. Sekä hallitusohjelma että työryhmän toimeksianto ovat tunnistaneet, että merkittävimpiä ongelmia nykyisessä työrauhalainsäädännössä ovat erityisesti puutteet poliittisten ja myötätuntotyötaisteluiden rajoituksissa sekä lainvastaisista työtaisteluista seuraavien seuraamusten liian … Lue lisää

Kaupan liiton lausunto vientivetoista työmarkkinamallia ja sovittelujärjestelmän kehittämistä koskevista hallitusohjelmakirjauksista

Suomen työmarkkinamallin tehtävänä on vahvistaa kansantalouttamme ja edistää työllisyyttä. Mallin tulee turvata Suomen kilpailukykyä sekä tukea liittojen sektorikohtaista neuvottelutoimintaa. Mallin tulee lisäksi johtaa kannattavaan kasvuun, hyviin työehtoihin sekä järkevään palkkakehitykseen, … Lue lisää

Kaupan liiton lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi euroseteleiden ja -metallirahojen laillisen maksuvälineen asemasta (käteisasetus)

Kaupan liitto katsoo, että käteinen raha tulisi hyväksyä kaupoissa lähtökohtaisesti markkinaehtoisesti. Yrityksillä tulee olla oikeus asianmukaisiin ja perusteltuihin liiketoiminnallisiin syihin perustuen kieltäytyä käteisen vastaanotosta. Esimerkiksi turvallisuustekijöiden pitäisi olla peruste käteisen … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi