Asiaa apteekeista

Suomalainen lääkkeiden myyntijärjestelmä tarvitsee uudistamista.

Tehokas lääkkeiden myyntijärjestelmä toisi jopa 250 miljoonan euron säästöt

Kaupan liiton teettämien laskelmien mukaan lääkkeiden vähittäisjakelujärjestelmän rakenteellinen uudistaminen toisi valtiolle ja kuluttajille yhteenlaskettuna jopa 250 miljoonan vuotuiset säästöt.  Säästön jakautumiseen valtion ja kuluttajien välillä voidaan vaikuttaa resepti- ja itsehoitolääkkeiden arvonlisäverokannoilla.

Kunnianhimoisena tavoitteena pitäisi olla Ruotsin malli eli Euroopan tehokkain järjestelmä, joka tuo säästöjä sekä valtion taloudelle että yksittäisille suomalaisille. Vanhenevan väestön kasvavien lääkekorvausmenojen vuoksi uudistuksen kanssa ei tule enää viivytellä.

 

 

Suomalainen lääkkeiden myyntijärjestelmä on kallis kuluttajille ja yhteiskunnalle

Näin uudistaisimme apteekkijärjestelmän turvallisesti:

  • Puretaan proviisoriomisteisuus – lääketurvallisuudella, farmaseuttisella asiantuntemuksella ja lääkeneuvonnalla ei ole mitään tekemistä apteekin omistusmuodon kanssa.
  • Sallitaan myös vain verkossa toimivat apteekit – tällä hetkellä verkkoapteekit on sidottu olemassa oleviin kivijalka-apteekkeihin.
  • Mahdollistetaan itsehoitolääkkeiden myynti myös muissa kuin apteekkien myyntikanavissa – helpotetaan ihmisten arkea, mutta tehdään uudistus hallitusti turvallisuus edellä ja asiantuntijoiden suositusten mukaisesti.
  • Tehdään apteekkitalouden uudistus, joka luo kuluttajille edullisemman ja yhteiskunnalle halvemman apteekkijärjestelmän.

Lue tarkemmin tavoitteistamme täältä

Suomessa lääkkeet ovat kalliita verrattuna Ruotsiin

Taloustieteen soveltamiseen erikoistunut konsulttitoimisto Copenhagen Economics toteutti syksyllä 2023 Kaupan liiton toimeksiannosta lääkkeiden hintavertailun Suomen ja Ruotsin välillä. Selvityksen aineisto kerättiin lokakuussa 2023. Hintavertailussa on otettu huomioon myös arvonlisäverokantojen erot maiden välillä.

Itsehoitolääkkeet ovat Ruotsissa keskimäärin 37 prosenttia halvempia kuin Suomessa, ruotsalaisapteekkien verkkokauppoihin verrattuna hintaero on 48 prosenttia. Reseptilääkkeet ovat Ruotsissa keskimäärin 11 prosenttia ja molemmissa maissa viitehinnoitellut eli lääkevaihdon piirissä olevat kilpaillut lääkkeet 20 prosenttia edullisempia.

Kysymyksiä ja vastauksia lääkkeiden hinnoista

Itsehoitolääkkeiden myynti apteekkien ulkopuolisissa kanavissa

Itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttaminen kaupan maantieteellisesti kattavan verkon ja laajojen aukioloaikojen piiriin laajentaisi ja parantaisi lääkkeiden saavutettavuutta sekä sujuvoittaisi asiointia niin kaupungeissa kuin haja-asutusalueillakin.

Uudistuksen myötä itsehoitolääkkeitä olisi saatavilla ruokakaupoista, kyläkaupoista, kioskeista ja optikkoliikkeistä sekä aiempaa kattavammin verkkokaupoista. Itsehoitolääkkeiden hintojen myös arvioidaan laskevan vapauttamisen myötä.

Sosiaali-ja terveysministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan hallitusohjelman itsehoitolääkkeitä koskevan kirjauksen toteuttamista. Myös Kaupan liitto osallistuu työryhmään. STM:n mukaan uudistuksen tavoitteena on parantaa yleisimmin käytettyjen itsehoitolääkkeiden saavutettavuutta sekä laskea lääkkeistä aiheutuvia kustannuksia kuluttajille ja yhteiskunnalle – lääketurvallisuus varmistaen.

Kysymyksiä ja vastauksia itsehoitolääkkeiden vähittäisjakelun uudistamisesta

Tapahtumat ja koulutukset

Lääkejakelujärjestelmään liittyviä selvityksiä

Lääkejakelujärjestelmän kehittämistä on selvitetty jo vuosia. Tutustu aiheesta laadittuihin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Copenhagen Economics, lääkkeiden hintavertailu Suomen ja Ruotsin välillä, 2023

Copenhagen Economics selvitti, että itsehoitolääkkeet ovat Ruotsissa keskimäärin 37 prosenttia halvempia kuin Suomessa. Reseptilääkkeissäkin hintaeroa on Ruotsin eduksi, erityisesti yleisissä viitehinnoitelluissa lääkkeissä.

Fimean selvitys itsehoitolääkkeiden myynnistä apteekkien ulkopuolella, 2023

Sosiaali- ja terveysministeriön Fimealta tilaama ja itsehoitolääketyöryhmän tueksi laadittu selvitys siitä, mitä hallitusohjelman kirjaus itsehoitolääkkeiden myynnin harkittu vapauttamisesta apteekkien ulkopuolelle edellyttäisi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Apteekeista ja verotuksesta, 2023

KKV:n tutkimuksen mukaan apteekkivero ei nykymuodossaan tasapainota riittävästi yksityisten apteekkien suojattua asemaa markkinoilla.  Myöskään apteekkareiden tuloverotus ei korjaa tilannetta, koska apteekkarit hyötyvät pienyrittäjien kevennetystä verokohtelusta.  

Kaupan liitto ja Aula Research 2023

Yli 60 % äänestäjistä suhtautuu apteekkien perustamiseen liittyvän lainsäädännön vapauttamiseen myönteisesti, selviää Kaupan liiton keväällä 2023 teettämästä kyselytutkimuksesta eduskuntavaaliehdokkaille ja äänestäjille.

Kuluttajaliitto, Mistä suomalaiset ovat säästäneet, 2022

Kuluttajaliiton tekemän kuluttajakyselyn vastaajista 76 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että lääkkeet ovat kalliita Suomessa. 32 % vastaajista oli viimeisen kolmen vuoden aikana lykännyt tarvitsemiensa lääkkeiden ostamista tai jättänyt niitä kokonaan ostamatta lääkkeiden hinnan takia.

Kaupan liitto, Kuluttajakysely: apteekkipalveluiden käyttötarve ja saatavuus, 2022

Kuluttajakysely selvittää suomalaisten ajatuksia lääkkeiden ja apteekkipalveluiden saatavuudesta ja toimivuudesta oman arjen kannalta: Miten hyvin nykyinen järjestelmä palvelee suomalaisia?

Fimean lääkebarometri, 2021

Fimean lääkebarometrin mukaan vastaajista 26 % koki, että lääkkeet maksavat liikaa heidän maksukykyynsä nähden.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Apteekkimarkkinoiden kehittäminen, 2020

KKV:n laaja selvitys apteekkimarkkinoista, jonka tuloksena syntyi lista suuntaviivoista, kuinka apteekkisääntelyä pitäisi kehittää. Osa ehdotetuista toimenpiteistä on mahdollista toteuttaa nykyisissä olosuhteissa, osa ehdotuksista vaatii puolestaan pidemmän aikavälin rakenteellisia uudistuksia.

THL, Fimea, Kela: Lääkehoidon kokonaiskustannukset ja apteekkitalous, esiselvitys, 2020

Apteekkien rooli avohoidon lääkejakelussa on keskeinen, ja julkisen talouden säästöpaineet ovat osaltaan lisänneet tarvetta tarkastella apteekkien taloutta ja järjestelmää kokonaisuutena. Apteekkitoiminta on Suomessa pääsääntöisesti kannattavaa, vaikka apteekit ovatkin keskenään hyvin erilaisia.

Virkamiesmuistio, STM: Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeidenjakeluun liittyvistä muutostarpeista, 2019

Apteekkilainsäädännön uudistaminen - arvio ehdotetun sääntelymuutoksen vaikutuksista, Avance 2019

Apteekkitoiminnan uudistamisen suuntaviivat, lääkejakeluselvitys 2018

Asiaa apteekeista -blogit

KKV:n ehdotukset apteekkimarkkinan uudistamiseksi:

1. Lääkkeiden myyntihinnan ja apteekkiveron muutos
2. Apteekkien perustamisen lupaprosessin muutos
3. Apteekkien sijaintiin ja määrään liittyvästä sääntelystä luopuminen
4. Vain verkossa toimivien apteekkien salliminen
5. Apteekkien omistajuussääntelyn uudistus
6. Hintasääntelyn kehittäminen
7. Valittujen itsehoitolääkkeiden myyntipaikkojen vapauttaminen.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto 5/2020

Lisätietoja