Vastuullisuuden tavoitekuva ja seuranta

Toimialatasoista vastuullisuustyötä kehitetään askel askeleelta

Vastuullisuuden tavoitteiden kirkastaminen ja todentamisen askeleet

Kestävästi kilpailukykyinen kauppa -tavoitekuva jakautuu kolmeen perinteiseen pääalueeseen – taloudelliseen, ympäristö– ja sosiaaliseen vastuuseen. Toimialan tavoitteena on olla taloudellisen hyvinvoinnin ja kestävän talouden rakentaja, ympäristövastuullisen talouden edistäjä sekä sosiaalisen vastuun osaaja ja kehittäjä. Kullekin kolmelle päätavoitteelle määriteltiin hanketyössä alatavoitteet ja seurannan ensisijaiset indikaattorit.

 

 

 

 

 

 

 

Kauppa taloudellisen hyvinvoinnin ja kestävän talouden rakentajana

Taloudellisen vastuullisuuden osa-alueella kauppa haluaa olla työn, toimeentulon ja hyvinvoinnin luoja sekä Suomen kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden varmistaja.

Taloudellisen vastuun seuranta

Kaupan alan taloudellisen vastuun toteutumista seurataan seuraavilla indikaattoreilla:

 • työlliset
 • investoinnit
 • arvonlisävaikutus
 • verokertymä.

 

 

 

 

 

 

 

Kauppa ympäristövastuullisen talouden edistäjänä

Ympäristövastuullisuuden osa-alueella painotamme ilmastotyötä ja hiilineutraaliutta sekä planeetan resurssien huomioimista kiertotalous ja biodiversiteetti mukaan lukien.

Ympäristövastuun seuranta

Kaupan alan ympäristövastuun toteutumista seurataan seuraavilla indikaattoreilla:

 • ilmastovaikutukset
 • maapallon resurssien huomioiminen.

Ilmastovaikutuksia seurataan Kaupan liitossa kehitetyn hiili-indeksin avulla. Maapallon resurssien huomioimiseen syvennytään alkuvaiheessa laadullisin keinoin, mm. yritys- ja hanke-esimerkkien kautta, sillä koko monimuotoisen toimialan kattavaa määrällistä tietoa on haastavaa löytää.

 

 

 

 

 

 

 

Kauppa sosiaalisen vastuun osaajana ja kehittäjänä

Sosiaalisen vastuun osa-alueella kauppa haluaa yhdistää työn ja tekijät sekä luoda vastuullista työelämää ja kehittää osaamista.

Sosiaalisen vastuun seuranta

Kaupan alan sosiaalisen vastuun toteutumista seurataan seuraavilla indikaattoreilla:

 • työhyvinvointi
 • syrjimättömyys
 • tasa-arvoisuus ja monimuotoisuus
 • osaamistarpeiden tunnistaminen
 • osaamisen varmistaminen.

Tilannekuvaa kootessa Kaupan liitto hyödyntää julkisista lähteistä saatavia tunnuslukuja, kuten Tilastokeskuksen ja Statistan toimialatietoja. Kokonaisuutta täydennetään laadullisella tiedolla, kuten yrityscase-esimerkein, samoin jäsenyrityksille suunnatun Kaupan vastuullisuustutkimuksen tuloksilla.

 

 

 

 

 

 

 

Kaupan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vastuullisuus

Kauppa haluaa toimia asiakasta kuuntelevana ja kestävään kuluttamiseen ohjaavana sekä vastuullisuuden mahdollisuudet näkevänä, tulevaisuuteen katsovana innovatiivisena toimijana. Innovatiivisuuteen kuuluvat mm. uudet digitaaliset ratkaisut tuotetiedoissa. Kestävään kuluttamiseen ohjaaminen kattaa myös vastuullisen, kestävää kehitystä tukevan markkinoinnin, johon kuuluvat päätökset ja toimenpiteet koskien tuotteita, jakelua, hinnoittelua ja markkinointiviestintää.

Tavoitteet, indikaattorit ja painopisteet säännöllisessä tarkastelussa

Vastuullisuustyön strateginen toimintamalli ja toiminnallinen kehikko kytkee vastuullisuustyön entistä kiinteämmin osaksi liiton strategiatyön sykliä ja toiminnan suunnittelua. Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi puolestaan tukee painopisteiden valinnassa.