Tavoitteet parlamenttikaudelle 2024–2029

Eurooppa tarvitsee elinvoimaisen & kestävästi kilpailukykyisen kaupan

Kaupan yritykset edistävät kasvua ja hyvinvointia Euroopassa

Seuraavan komission tavoitteena tulee olla, että vuonna 2030 Euroopassa toimii elinvoimainen, innovatiivinen, kansainvälisesti ja kestävästi kilpailukykyinen kaupan toimiala, joka työllistää ja palvelee asiakkaitaan monikanavaisesti. Eurooppalainen sääntely ja sen toimeenpano tukevat tasapuolista kohtelua EU:n ulkopuolella ja sisämarkkinoilla toimivien yritysten välillä sekä kivijalka- että digitaalisessa kaupassa.

Päätöksenteossa on tärkeää myös tunnistaa kaupan eri toimialojen ja erilaisten yritysten vaihtelevat tilanteet ja tarpeet. Erityistä huomioita on kiinnitettävä hallinnollisen taakan vähentämiseen. Siinä eteneminen voidaan toteuttaa asteittain tavalla, joka kohtelee tasapuolisesti toimialoja ja yrityksiä. Raportointivelvollisuuksien vähentäminen 25 prosentilla tulee ymmärtää laajasti niin, että se kattaa myös kuluttajille kerrottavan informaation. Lainvalmistelutyössä “yksi sisään, yksi ulos” -periaate ohjaa politiikkatoimia joustavasti.

Kaupan alan EU-tavoitteet kiteytyvät kolmeen pääteemaan: Kaupankäynnin reiluihin pelisääntöihin, kestävän kaupan edellytyksiin ja kaupan yritysten rooliin tulevaisuuden rakentajina. Kukin teema pitää sisällään useita kehitysehdotuksia, jotka toteutuessaan vahvistavat koko Euroopan elinvoimaisuutta.

Tutustu tavoitteisiimme esitteen muodossa >

“Euroopassa toimivien kaupan yritysten on huolehdittava siitä, että niiden myymät tuotteet vastaavat EU:ssa asetettuja turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä, kuluttajansuojaa ja energiatehokkuutta koskevia vaatimuksia. Mikään näistä vaatimuksista ei välttämättä toteudu, jos kuluttaja hankkii tavaran itse suoraan EU:n ulkopuolelta. EU:n ulkopuoliset yritykset saavat näin epäreilua etua kilpailussa suhteessa eurooppalaisiin yrityksiin. Samalla kuluttajien turvallisuus vaarantuu.”

Ilari Kallio, johtava asiantuntija, Kaupan liitto

”Digitaaliseen vähittäismaksamiseen tarvitaan lisää kilpailua, sillä korttimaksamisen markkinat ovat Euroopassa keskittyneet kahden kansainvälisen korttiyhtiön käsiin. Lisääntyvä kilpailu alentaisi kaupan alan yritysten, ja lopulta myös kuluttajien kustannuksia.”

Simo Hiilamo, edunvalvontajohtaja, Kaupan liitto

“Kiertotalous vaatii toimiakseen uudenlaisia, yritysten välisiä ekosysteemejä. Yritykset tarvitsevat ohjeistusta ja neuvontaa, miten eri toimijat voivat tehdä kiertotaloudessa yhteistyötä kilpailulainsäädännön puitteissa. Sekä kilpailulainsäädäntöä että kuluttajansuojalainsäädäntöä on syytä mahdollisuuksien mukaan myös tarkentaa, jotta sääntely tukee ja mahdollistaa liiketoiminnan muuttumisen kiertotalouden talousmallin mukaiseksi.”

Marja Ola, johtava asiantuntija, Kaupan liitto

”Kaupan yrityksille suunnattava TKI-rahoitus antaisi monille digikaupan yrityksille kaivatun sysäyksen kansainvälisille markkinoille. Myös monet erikoiskaupan ja b2b-kaupan yritykset parantaisivat TKI-rahoituksella kilpailukykyään esimerkiksi tekemällä kehitystyötä ja mittavia investointeja digitaalisiin palveluratkaisuihin, data-analytiikkaan sekä nopeisiin ja ilmastokestäviin logistiikkaratkaisuihin.”

Jaana Kurjenoja, pääekonomisti, Kaupan liitto

“Nykyinen tax-free menettely, jossa matkailija hakee ostoksiinsa sisältyneen arvonlisäveron palauttamista vasta poistuessaan maasta, on hallinnollisesti raskas ja tehoton. Yrityksiä, yhteiskuntaa ja turisteja hyödyttäisi malli, jossa matkailija voisi ostaa tuotteen ilman arvonlisäveroa kaupasta jo ostohetkellä ja säästäisi alvin määrän ollessaan vielä maassa.”

Toni Jääskeläinen, johtava asiantuntija, Kaupan liitto

”Myös kauppa jakaa muiden toimialojen kanssa yhteisen huolen tulevaisuuden osaamisen tasosta ja osaajien saatavuudesta. EU:lla on mahdollisuus tukea kaupan yritysten osaamista erilaisilla ohjelmilla. Painopisteissä tulisi huomioida kaupan alan murros ja uudet osaamistarpeet mm. digitalisaation, vihreän siirtymän ja kansainvälistymisen osalta.”

Moona Naakka, koulutusasiantuntija, Kaupan liitto

Kauppa – keskeinen osa Euroopan taloutta ja jokaisen elämää

Kaupan alan yritykset ovat olennainen osa niin EU-kansalaisten ja -yritysten elämää kuin eurooppalaista taloutta. Kaupat tarjoavat kuluttajille ja b2b-asiakkaille tuotteita ja palveluita monikanavaisesti rakentaen siltoja myös valmistavan teollisuuden ja 450 miljoonan kuluttajan välille.

  • Kauppa on suurin yksityisen sektorin työnantaja Euroopassa: 26 miljoonaa eurooppalaista työskentelee vähittäis- ja tukkukaupassa, ja yksi jokaisesta seitsemästä työikäisestä on kaupan työtehtävissä.
  • Kauppa tuottaa 10 % EU:n bruttokansantuotteesta.
  • Joka kolmas eurooppalainen yritys toimii vähittäis- ja tukkukaupassa.
  • 5 miljoonasta vähittäis- ja tukkukaupan yrityksestä yli 99 prosenttia on pk-yrityksiä.
  • Kauppa tukee miljoonia työpaikkoja toimitusketjuissaan, pienistä toimittajista aina suuriin kansainvälisiin yrityksiin. Se on paikallisyhteisöjen tukipilari ja keskeisessä roolissa eri kokoisten kaupunkien ja kylien elämässä ja vetovoimaisuuden rakentumisessa.
  • Kaupan alalla toimii monenlaisia yrityksiä: vähittäis- ja tukkukauppoja, fyysisiä myymälöitä ja verkkokauppoja, ruokakauppoja, erikois- ja käyttötavaraliikkeitä, liikenneasemia, hankinta-, logistiikka- ja maahantuontiyrityksiä sekä teknisen kaupan ja palvelujen yrityksiä.

(Lähde: EuroCommerce)