Pressmeddelande

Pros olagliga överraskningsstrejker fortsätter spöa Suomen Kotidata – arbetsfredssystemet fungerar inte

Strejken som började idag bevisar klart och tydligt att Kotidata-fallet inte handlar om olösta problem i anställningsförhållanden utan om Fackförbundet Pros fackpolitiska målsättning att pressa Kotidata att byta ut handelns kollektivavtal mot ICT-branschens kollektivavtal som inte lämpar sig för företaget. Svartmålningskampanjen som pågått länge och som baserar sig på påståenden utan grund hotar företagets verksamhet och arbetsplatser. Seriestrejkerna understryker att det finska arbetsfredssystemet inte fungerar.

Handelns hälsningar inför budgetmanglingen: Sänkt elskatt ska stödja handelns konkurrenskraft och klimatarbetet inom branschen

Den finska handeln kämpar fortgående i den allt strängare internationella konkurrensen. I budgetmanglingen ska regeringen analysera alla metoder i syfte att stöda företagen och arbetet. En gradvis sänkning av handelns elskatt till industrins nivå skulle förbättra handelssektorns internationella kostnadskonkurrenskraft betydligt. Elektrifieringen av handelns processer är en av de mest betydande åtgärderna i branschens strävan att nå koldioxidneutralitet och därför är en sänkning av elskatten en viktig faktor även i för branschens klimatarbete.

Näthandelsmarknaden i Ryssland växer och internationaliseras – coronapandemin sätter fart på utvecklingen

Trots den förhållandevis svaga köpkraften är Ryssland en av världens största näthandelsmarknader, som fortfarande håller på att utvecklas och mogna. Digitala köp har snabbt blivit vanligare på senare år, och coronapandemin har påskyndat utvecklingen inom bland annat betalningar och logistik. Ryska konsumenter skiljer sig fortfarande på många olika sätt från nordiska konsumenter, och i synnerhet är omdömen från andra av stor vikt när köpbeslut fattas. Trots att Kina dominerar gränsöverskridande digitala köp, blir köp från andra platser allt vanligare. Ryska marknadsplattformar kan erbjuda nya tillväxtmöjligheter även för finländska nätbutiker.

Väntat avgörande från arbetsdomstolen: Suomen Kotidata kan även i fortsättningen tillämpa handelns kollektivavtal

Finsk Handel är nöjd med arbetsdomstolens avgörande att man i Suomen Kotidata även i fortsättningen kan tillämpa handelns kollektivavtal. Finsk Handel anser att påtryckningen från Fackförbundet Pro och strejker medan processen pågick i arbetsdomstolen är ett allvarligt brott mot arbetsfreden och ett störande beteende som visar likgiltighet för lagen och spelreglerna i arbetslivet. I och med arbetsdomstolens avgörande önskar man att företaget får arbetsfred och kan återgå till en normal vardag.

Finsk Handel har medlat i Pros strejk som hotar Suomen Kotidata – efterfrågar tålamod för att kunna uppnå en lösning

Finsk Handel har under veckan medlat i en arbetskonflikt som uppstått i dess medlemsföretag Suomen Kotidata Oy. I arbetskonflikten är det fråga om det kollektivavtal som tillämpas i företaget. Finsk Handel vill säkerställa tillämpning av Handelns kollektivavtal snabbt och opartiskt i arbetsdomstolen enligt vårt rättssystem. Finsk Handel önskar av Fackförbundet Pro arbetsfred mellan utredningen pågår.

Detaljhandeln växer, fackhandeln delvis hårt prövad av corona – fler jobb i branschen genom strukturella reformer

Corona fick försäljningen av elektronik, järnhandelsvaror och dagligvaror att öka rentav rekordartat på sina håll, men många branscher inom fackhandeln drabbades hårt. Samtidigt har bortfallet av arbetstillfällen inom detaljhandeln blivit snabbare. En eventuell andra våg av coronavirus i slutet av året kan mer än halvera den prognostiserade tillväxten på 2,5 procent inom detaljhandeln och få arbetstillfällen att försvinna allt snabbare. För att avlägsna de flitfällor som handeln plågas av krävs djärva och heltäckande strukturreformer.

Lättnad av restriktioner gav fysiska butiker ökad dragningskraft

Efter att begränsningarna i rörelsefriheten lättades i början av juni har avsikterna att göra mera digitala inköp avtagit. Särskilt barnfamiljer gjorde under våren mera digitala inköp inom dagligvaruhandeln och fackhandeln, men de har inte heller avsikt att öka på sina inköp på nätet. Den friare rörligheten syns särskilt i den ökade mängden butiksbesök som görs av personer över 65 år. En del av kunderna inom näthandeln av matvaror, som vuxit kraftigt, har redan ökat sina besök i fysiska affärer.

Handeln kan uppnå koldioxidneutralitet redan 2035 – skattelösningar och stöd för energiinvesteringar leder till målet

Målet för handelns färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle är att finska handeln ska vara global banbrytare inom sin bransch i klimatfrågor och ha uppnått koldioxidneutralitet år 2035, och att branschens utsläpp ska vara nästan nere vid noll år 2050. Handeln kan tidigarelägga koldioxidneutraliteten med 15 år bland annat med hjälp av en lägre elskattesats och stöd för småskalig produktion av förnybar energi. Klimatarbetet som görs av handelns företag betjänar hela finska samhället och har en betydande positiv effekt på hela värde- och leveranskedjans kolhandavtryck samt på kundernas möjligheter att agera på ett hållbart sätt.

Köpvanor förändrades i och med coronan – det finns även vinnare i krisen

I och med coronaepidemin har användningen av sociala medier och olika enheter förändrats. Förändringarna visar sig redan på de första metrarna av konsumentens köpstig, till exempel i hur köpimpulser skapas. Även digitala inköp har förändrats både vad gäller de enheter som används för inköp och de produkter som köps. I stället för digitala inköp har konsumenterna övergått till att handla elektronik såväl i fysiska butiker som i webbutiker. Utredningen grundar sig på uppgifterna från Statistas internationella konsumentenkät.

Effektivare förebyggande av butiksstölder med nya åtgärdsrekommendationer och utveckling av samarbetet

Det är mycket viktigt för företag inom handeln att skydda personalen, kunderna och egendomen genom att utveckla butikssäkerheten bland annat med hjälp av förebyggande av butiksstölder. Finsk Handel är belåten med det arbete som en av rådet för brottsförebyggande tillsatt arbetsgrupp gjort och med de åtgärdsrekommendationer som arbetsgruppen lagt fram.