År: 2019

Kundnöjdhetsmätning visar största framsteg för kedjerna inom sport-, dagligvaru- och järnhandel

Kundnöjdheten har ökat i samtliga branscher inom handeln i Finland, berättar Finsk Handels nya Kundnöjdhetsindex. Inom servicebranscher var ökningen störst inom sporthandeln, medan nöjdheten med läkartjänsterna gick ner mest. Utav alla undersökta branscher skapar dagligvaruhandeln den bästa serviceupplevelsen. Kundservice är den finska handelns konkurrensfördel – också i julhandeln. Traditionellt är julen den största säsongen under året för detaljhandeln: genomsnittligt ökar försäljningen i december med en fjärdedel och i vissa branscher inom fackhandeln kan försäljningen mer än fördubblas.

Handeln har förbättrat sitt anseende som en miljöansvarig bransch som förnyar sig

Enligt tjänstebranschernas anseendeindex som genomfördes för andra gången är industrins anseende fortfarande bättre än konsumenttjänsternas. Endast dagligvaruhandeln kommer upp till industribranschernas nivå och är tydligt bättre än medeltalet. Särskilt handelns miljöanseende och anseende som en bransch som förnyar sig hade förbättrats jämfört med för två år sedan. I konsumenternas egna ansvarsattityder utmärker sig huvudstadsregionen bland de övriga.

KKV, Finsk Handel och Företagarna i Finland: En god konsumentrelation är både till företagets och konsumentens nytta

Konkurrens- och konsumentverket (KKV), Finsk Handel och Företagarna i Finland inleder i samband med Företagarens dag den 5 september 2019 kampanjen Goda konsumentrelationer. Under kampanjen ger man små och medelstora företag inom handeln handledning i grunderna i konsumentskydd. Med kampanjen vill man öka försäljarnas medvetenhet och kompetens, så att alla faser i köpprocessen genomförs på rätt sätt. Slutresultatet är en bra konsumentrelation, som ökar konsumenternas förtroende för företaget.

Detaljhandeln upplever nu en konjunkturtopp – i framtiden hotar en minskning av antalet företag

Detaljhandeln har vuxit med en årlig tillväxttakt om ett par procent i några års tid. Nästa år blir till-växten långsammare, men slutar inte. Inom partihandeln blev tillväxten av omsättningens volym* långsammare redan i fjol, och under första halvåret 2019 har den till och med krympt något. Enligt Finsk Handels prognos kommer det att ske stora förändringar i företagsstrukturen och antalet före-tag inom handeln, och detta kommer också att återspeglas i sysselsättningen.

Stormarknaderna avancerar på marknaden för kläder

Konsumtionen av kläder ökar i Finland med cirka två procent per år fram till år 2023. Finländarnas klädköp motsvarar 65 procent av norrmännens köpkorg och skoköpen drygt hälften av österrikarnas. Finländare köper gärna kläder och skor, även sportmode, på stormarknader, som till och med ökat sin attraktionskraft jämfört med fjolåret. Det verkar som om stormarknaderna kunnat hävda sig i den internationella konkurrensen om konsumenterna.

Handelns tillväxt avtar – beskattningen tär på konkurrenskraften

I början av sommaren 2018 tog handeln en vändning som syntes särskilt i varuhushandelns och partihandelns omsättning*: tillväxten på tre procent i början av året började minska. Tillväxten avtog även inom fackhandeln och dagligvaruhandeln. Tillväxten fortsätter att avta ännu nästa år, och sysselsättningen går tillbaka till att minska. Den stora utmaningen inom handeln är den kostnadsbörda som uppstår i Finland och som gör det svårt att klara sig i internationell konkurrens. Momsen påverkar uttryckligen det arbete som görs i Finland.