handeln

Finländarnas villighet att handla i fysiska butiker har ökat under coronatiden – att handla mat på nätet väcker intresse

Enligt en färsk undersökning från Detaljhandelns Forskningsstiftelse återspeglas coronapandemin för första gången i de finländska konsumenternas värderingar. Särskilt ungdomar har haft större svårigheter med att handla på nätet, möjligen på grund av problem med tillgängligheten av produkter, och samtidigt är människor mycket villiga att handla i fysiska butiker. De sociala mediernas betydelse för köpbesluten har ökat.

Finsk Handel och Företagarna i Finland: Livskraftsarbete i stadscentrum som en prioritet för stadsfullmäktige

Det är nödvändigt att satsa på livskraften i stadscentrum i hela landet, och främjandet av livskraften i stadscentrum måste prioriteras i det arbete som de nya stadsfullmäktige gör, kräver Finsk Handel och Företagarna i Finland. Coronapandemin har tystat stadscentrumen och berövat viktiga kundflöden från specialiserade butiker. Det finns också en långsiktig trend bakom denna utveckling, som förstärks av den ökade näthandeln och den ökande trenden att arbeta på distans.  

Corona har utmanat handelns serviceförmåga – de mest nöjda kunderna inom dagligvaruhandeln

Kundernas upplevelse av servicen skapar kundnöjdhet och därmed lojalitet mot butiken. Serviceupplevelsens betydelse för kundnöjdheten är särskilt stor för kunder över 50 år. Åldersstrukturen håller på att förändras i Finland, och därför är det allt viktigare för handeln att fundera över hur man ska svara på behoven hos kunder i olika åldrar. Serviceupplevelsen och kundnöjdheten är som bäst inom dagligvaruhandeln och som svagast inom järnhandeln samt i inrednings- och möbelaffärer.

Regeringens sysselsättningsåtgärder svarar inte tillräckligt på den allt större bristen på arbetskraft

Finsk Handel är besviken över att regeringen skjuter upp en del av sina sysselsättningsåtgärder till nästa år. De beslut som nu har fattats kommer bara att lindra flitfällorna för studenter och pensionärer. På den positiva sidan beslutades det i budgetförhandlingarna att inte höja inkomstbeskattningen och därmed minska köpkraften. Förhandlingarnas beslut förbättrar dock inte handelns internationella konkurrenskraft.

Servicebranschernas organisationer: Att sänka elskatten inom servicebranschen skulle påskynda uppnåendet av klimatmålen och stärka konkurrenskraften

Att uppnå målet för koldioxidneutralitet senast 2035 förutsätter beslut av regeringen som stöder företagens koldioxidsnålhet inom servicebranscherna. Ett viktigt sådant beslut skulle vara att sänka elskatten inom servicebranschen. En sänkning av elskatten skulle också skydda Finlands kostnadskonkurrenskraft och inhemska arbetsplatser. Tjänstesektorn som kämpar i den ökande internationella konkurrensen betalar för närvarande 45 gånger högre elskatt än industrin.

Coronan bidrog till tillväxt inom handeln – sysselsättningen minskade

Under coronaåret ökade omsättningen inom detaljhandeln med knappt fyra procent. Coronan behandlade emellertid branscherna inom handeln på ett omväxlande sätt. Förra årets tillväxt i omsättningen syns inte i växande sysselsättning eller antalet företag, utan bägge fortsätter minska enligt den rådande trenden inom handeln. Den digitala handeln uppnådde rekordsiffror på grund av pandemin. När vi småningom går mot en tid efter coronan är det viktigt att hålla koll på köpkraften, kompetens och företagande.

Detaljhandeln växer, fackhandeln delvis hårt prövad av corona – fler jobb i branschen genom strukturella reformer

Corona fick försäljningen av elektronik, järnhandelsvaror och dagligvaror att öka rentav rekordartat på sina håll, men många branscher inom fackhandeln drabbades hårt. Samtidigt har bortfallet av arbetstillfällen inom detaljhandeln blivit snabbare. En eventuell andra våg av coronavirus i slutet av året kan mer än halvera den prognostiserade tillväxten på 2,5 procent inom detaljhandeln och få arbetstillfällen att försvinna allt snabbare. För att avlägsna de flitfällor som handeln plågas av krävs djärva och heltäckande strukturreformer.