Månad: februari 2023

Majoriteten av väljarna vill avreglera inrättandet av apotek

Det finländska apotekssystemet måste reformeras för att tillgodose medborgarnas behov på ett mer heltäckande sätt än i dag – utan att äventyra den höga säkerhetsnivån. Mer än 60 procent av väljarna välkomnar en avreglering av lagstiftningen om att inrätta apotek, vilket framkommer i en enkät som gjorts på uppdrag av Finsk Handel.

Överenskommelse om arbetskonflikt inom handeln – förhandlingsresultatet godkändes och strejkerna blev inställda

Nu har det avtalats om anställningsvillkoren för arbetstagare och chefer inom handeln för de följande två åren. Avtalet höjer lönerna med 105 euro från den 1 juni 2023 och med 60 euro från den 1 juni 2024. Dessutom betalas en engångspott på 400 euro till anställda inom handeln i samband med löneutbetalningen i april, varav 200 euro också kan betalas i samband med löneutbetalningen i september 2023. Avtalet är i linje med den så kallade allmänna linjen. 

Handelns försäljning krymper – flitfällor orsakar också huvudvärk

Enligt en färsk prognos från Finsk Handel kommer försäljningsvolymen inom detaljhandeln* att minska med omkring två procent i år, och omsättningen i euro kommer att öka enbart på grund av de ökade kostnaderna och priserna. Kostnadskonkurrensen inom branschen accelererar och antalet sysselsatta minskar. Hård kostnadskonkurrens främjar dock inte utvecklingen av branschen i den internationella konkurrensmiljön, när det också råder brist på kompetent arbetskraft. Med tanke på tillväxten i hela samhällsekonomin – även handeln – är det viktigt för den framtida regeringen att trygga tillgången till kvalificerad arbetskraft.

Riksförlikningsmannen såg inte förutsättningar för att lägga fram ett förslag till förlikning i arbetskonflikten inom handelsbranschen – Finsk Handel är besviken på PAMs ovilja att förhandla

Riksförlikningsmannen såg inte förutsättningar för att lägga fram ett förslag till förlikning i arbetskonflikten inom handelsbranschen eftersom parternas åsikter fortfarande står så långt ifrån varandra. Finsk Handel är mycket besviken över att PAM, trots alla Finsk Handels förslag till lösningar, inte är beredd att förhandla fram en lösning för att undvika strejker. Finsk Handel beslutade i stället att genom egna åtgärder ytterligare skjuta upp de anställdas löneförhöjningar och åtgärder för att utveckla lönesystemet. Strejkerna i de största dagligvarubutikerna och Keskos regionala terminaler inleds på torsdag.

Arbetsministern skjuter upp strejker inom handelns logistikbransch på förslag av riksförlikningsmannen

På förslag av riksförlikningsmannen Anu Sajavaara skjuter arbetsminister Tuula Haatainen upp den första vågen av strejker inom handels logistikbransch. Strejkerna inom lagerbranschen som varslats till den 6-9 februari skjuts upp med två veckor. Strejkerna skjuts upp för att säkra försörjningstryggheten samt livsmedelsförsörjningen för de mest utsatta.